Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

Ob-5717/09 , Stran 2191
I. Prodajalec – organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. II. Nepremičnine, ki so predmet prodaje a) parc. št. 1386/11-njiva v izmeri 673 m2 in parc. št. 1386/14-pot v izmeri 23 m2, obe vpisani v vložek št. 1 k.o. Beltinci. b) parc. št. 1386/13-njiva v izmeri 681 m2, vpisana v vložek št. 1 k.o. Beltinci. Nepremičnine pod točko a) in b) predstavljajo v naravi nezazidano stavbno zemljišče v k.o. Beltinci, ki se nahaja v območju zazidljivih predelov naselja Beltinci. Predmetne nepremičnine so komunalno opremljene (mimo njih pelje asfaltirana cesta, vodovod, elektrika, telefon, kabelska, ulična razsvetljava). Nepremičnine ležijo v SV delu naselja Beltinci in so locirane ob Vrtni ulici-pri osnovni šoli. Skladno z občinskim odlokom o PUP je na predmetnih nepremičninah predvidena in dovoljena gradnja stanovanjskih hiš (dveh). Izhodiščna cena nepremičnin, ki so predmet prodaje pod točko a) je 18,00 EUR/m2 oziroma za skupaj 696 m2 zemljišča: 12.528,00 EUR (vse brez DDV), pod točko b) tudi 18 EUR /m2. oziroma za skupaj 681 m2 zemljišča: 12.258,00 EUR (vse brez DDV). Besedilo razpisa in obrazce za pripravo ponudbe ter mapno kopijo je mogoče dobiti v prostorih občinske uprave Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, vsak delovni dan od 8. do 15. ure in na spletni strani občine www.beltinci.si. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja. IV. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine tako pod točko a) kot tudi pod točko b) se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno« in so proste vseh bremen. 2. S tem razpisom se prodajajo izključno nepremičnine, ki so navedene v točki a) in b) tega razpisa. 3. Kupec plača davek na promet nepremičnin oziroma na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 4. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice skleniti kupoprodajno pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine. 5. V izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiškoknjižnega urejanja in stroškov, ki izhajajo iz pogojev soglasodajalcev (morebitne prestavitve ali ojačitve komunalnih vodov), ki jih plača kupec. 6. Izhodiščna cena tudi ne vključuje komunalnega prispevka, ki ga bo kupec moral plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja za graditev objektov na predmetnih parcelah. 7. Za resnost ponudbe je ponudnik dolžan nakazati znesek-varščino v višini 10% od ponujene cene za parcelo, za katero daje ponudbo za nakup na podračun Občine Beltinci št. 01202-0100011541 UJP Murska Sobota z navedbo »Varščina za javni razpis za zbiranje ponudb za nakup parcele Vrtna« z navedbo parcelne številke zemljišča, za katero daje ponudbo. 8. Ponudbi mora ponudnik predložiti potrdilo o plačani varščini 10% od ponujene cene. 9. Ponudnik je vezan na dano ponudbo 45 dni od dneva oddaje ponudbe. 10. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje v roku 3 let od sklenitve prodajne pogodbe. Kolikor kupec ne začne z gradnjo v roku 3. let po datumu sklenitve kupoprodajne pogodbe je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR za vsak mesec zamude oziroma prekoračitve roka. 11. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki bo ponudil najvišjo skupno ponujeno ceno za nepremičnine, ki so navedene pod točko a) in b) in so predmet razpisa ter izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja. V. Pogoji sodelovanja: na javnem razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 60 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano od AJPES-a. VI. Ponudba Ponudba bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). 2. Dokazilo o sedežu ponudnika: – pravna oseba – gospodarska družba predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, – samostojni podjetnik – posameznik – predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES, – fizična oseba – kopija osebnega dokumenta. 3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). 4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3). 5. Potrdilo o plačilu varščine 10% od ponujene cene. Dokumenti (razen osebnih dokumentov) ne smejo biti starejši od dveh mesecev (ob dnevu odpiranja ponudb); zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik predložiti na vpogled. Ponudba se bo štela za pravočasno, če je predložena najkasneje do vključno 15. 9. 2009 do 12. ure na naslov Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin Občine Beltinci-Vrtna.«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in popolne ponudbe. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, dne 22. 9. 2009 ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pisnim pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in izvedbo postopka prodaje nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, imenovana s strani župana Občine Beltinci. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in ponudil najvišjo ponujeno ceno oziroma kupnino za vse parcele iz točke a) oziroma iz točke b) in se zavezal začeti gradnjo stanovanjskih hiš v roku 3 let od objave tega razpisa. 4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VIII. Informacije: pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v občinski upravi Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. Kontaktne osebe so: Venčeslav Smodiš, Iztok Jerebic, tel. 02/541-35-35.

AAA Zlata odličnost