Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

Št. 2009-N-0078 Ob-5700/09 , Stran 2190
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – pomoči de minimis za uresničevanje ciljev Občine Podlehnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva, v skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št. 42/09; v nadaljevanju: Pravilnik). II. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Podlehnik za leto 2009, v višini 10.000,00 EUR na proračunski postavki 410201. Sredstva v proračunu so omejena. Pomoč, odobrena po pravilu deminimis, lahko pokriva do 100% upravičenih stroškov pomoči. Kolikor bo skupna višina sredstev, ki bi jih naj prejeli upravičenci, višja od zagotovljenih sredstev na proračunski postavki, se upravičena sredstva po posameznikih zmanjšajo za enak sorazmerni delež tako, da odobrena skupna sredstva ne bodo presegla sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki. III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo: – podjetja, ki imajo sedež v Občini Podlehnik, – fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve. Za podjetje se štejejo: – samostojni podjetniki, – mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09; v nadaljevanju: ZGD) in ni veliko podjetje, podjetje v težavah oziroma v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, – majhno podjetje, ki ni podjetje po prejšnji alineji, in ki izpolnjuje dve od navedenih meril (povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50; čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov, in vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov). Pogoji za pridobitev pomoči: – pravočasna oddaja vloge z zahtevano dokumentacijo iz tega razpisa in razpisne dokumentacije, – ostali pogoji za pridobitev pomoči, so definirani v prijavi pri vsakem od ukrepov. Do sredstev za izvedbo ukrepov niso upravičena podjetja, ki: – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, – so v stanju kapitalske neustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 in 40/09), – so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje, – sodijo v sektor kmetijstva, ribištva, ribogojstva in premogovništva, – nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine, – nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev. Pomoči deminimis po Pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil. Pomoči deminimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoči deminimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dodeljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v določbi, ki jo je sprejela komisija. Zgornja meja intenzivnosti pomoči deminimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let oziroma 100.000 EUR, če gre za podjetja v cestnoprometnem sektorju, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred odbitkom davka ali drugih dajatev. Postopek za dodelitev pomoči deminimis se vodi v skladu s Pravilnikom in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08). IV. Ukrepi in pomoči Ukrep št. 3 – Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih v višini 1.000,00 EUR. Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s tem spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij. Upravičeni stroški so: – stroški inštruktorja, – stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja, – potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo, – stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativnost in/ali odličnost poslovanja. Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena Pravilnika, ki imajo izdelane strateške razvojne dokumente podjetja, vključno z letnim programom usposabljanja in izobraževanja zaposlenih delavcev, ki vsebuje vrste programov, število udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov. Ukrep št. 5 – Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 5.000,00 EUR Od tega za samozaposlovanje v višini 2.500,00 EUR in za odpiranje novih delovnih mest v višini 2.500,00 EUR. Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti. Upravičeni stroški so: – stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziroma 10 minimalnih mesečnih plač, – stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 minimalnih mesečnih plač, – stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo v višini do 10 minimalnih mesečnih plač. Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi ZGD, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 10 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe. Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. člena Pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev. Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so podjetja iz 4. člena Pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno bivališče na območju občine. Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev. V. Rok in način prijave Za vse ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za aktivnosti izvedene v tekočem letu 2009 do konca javnega razpisa. Rok za oddajo vlog je 31. 10. 2009. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – vloga: Razpis podjetništvo deminimis« dostaviti na naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. Pri odpiranju bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na sedež Občine Podlehnik, do datuma navedenega za oddajo vlog. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. Vloge bo obravnavala Komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe; v nadaljevanju: Komisija. Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo Komisija opravila najkasneje v roku 15 dni po roku za oddajo prijav. Po končanem postopku odpiranja prispelih vlog in na predlog Komisije, izda prijavitelju, župan Občine Podlehnik, sklep o dodelitvi sredstev. Po preteku roka za pritožbo na sklep, strokovna služba občine pripravi pogodbo s prejemnikom pomoči, v skladu z 38. členom Pravilnika. Roki za izplačila sredstev pričnejo teči z dnem obojestranskega podpisa pogodbe. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Prijavitelj je dolžan vlogo dopolniti v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. VI. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo - obrazce vlog, lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni na Občini Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. Objavljena pa je tudi na spletni strani Občine Podlehnik, www.podlehnik.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličete na Občino Podlehnik, tel. 02/788-40-60 ali pišete na elektronski naslov: obcina.podlehnik@podlehnik.si z navedbo »razpis za drobno gospodarstvo 2009«.

AAA Zlata odličnost