Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

Št. 32202-00/2009 Ob-5697/09 , Stran 2189
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/398-12-00, faks 05/398-12-23, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si. 2. Sredstva za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture v Občini Kanal ob Soči se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture (Uradne objave Primorske novice št. 10/07). 3. Višina razpoložljivih sredstev v letu 2009 znaša 25.789,00 €. Sredstva so na proračunski postavki 4140070 Programi v turizmu. 4. Sredstva, dodeljena v tem razpisu, se lahko dodelijo pod pogojem podane izjave upravičencev, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih in mednarodnih virov, oziroma če so, koliko sredstev so iz teh virov že pridobili. 5. Sredstva se dodeljujejo na podlagi Priglasitve sheme državnih pomoči, priglašene Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«. 6. Upravičenci do sredstev morajo zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. 7. Sredstva za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture so namenjena naložbam v nastanitvene zmogljivosti v Občini Kanal ob Soči. Upravičene so tako naložbe v razvoj in razširitev obstoječe gostinske nastanitvene dejavnosti kot tudi v nove dejavnosti. 8. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki, gospodarske družbe ter posamezniki, ki niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji in dokažejo, da imajo ustrezne pogoje za opravljanje gostinske nastanitvene dejavnosti ter jo bodo izvajali na območju občine Kanal ob Soči. 9. Investicija mora biti zaključena do konca maja 2010. Prijavitelj, ki bo prijavljeno investicijo dokončal do konca leta 2009, bo prejel večje število točk. 10. Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev. 11. Namen sofinanciranja in upravičeni stroški so materialne investicije v nastanitvene zmogljivosti: – stroški graditve ali ureditve novih prostorov, – stroški nakupa opreme za nove prostore. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 12. Izpolnjeni vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila in dokumente: – dokazilo, da so registrirani za opravljanje gostinske nastanitvene dejavnosti in uporabno dovoljenje (kolikor gre za novo dejavnost, izjavo, da bodo zahtevana dokazila posredovali po pridobitvi), – poslovni načrt, – ustrezna dovoljenja za izvajanje posegov (lastništvo, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo), – podpisana izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, – podpisana izjava o prejetih državnih pomočeh, – če prijavitelj ni lastnik, pogodbo o najemu, – predračun z opisom predvidenih del pripravljen s strani izvajalca del. 13. Kriteriji in merila za ocenjevanje: – pomen projekta za dvig ravni turistične ponudbe v občini: 20%, – prednost imajo kandidati, ki imajo zagotovljene prostorske možnosti in so v najkrajšem možnem času sposobni povečati ponudbo: 50%, – preglednost in zanesljivost finančne konstrukcije – realnost izvedbe: 30%. 14. Predlagatelji morajo vloge oddati na predpisanih obrazcih v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 30. 9. 2009 na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, s pripisom »Ne odpiraj prijava na javni razpis – turistična infrastruktura!«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne oddana do 12. ure v tajništvu Občine Kanal ob Soči. Na ovojnici mora biti napisan naslov pošiljatelja (predlagatelj vloge) ter naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči). 15. Neutemeljene vloge ne bodo obravnavane. Vlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za nepopolno se šteje tista vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. 16. Vloge bo obravnavala strokovna komisija imenovana s strani župana. Vse pravočasne in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi navedenih meril. 17. Na podlagi predloga strokovne komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Kanal ob Soči s sklepom. 18. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog. S prejemniki sredstev bodo sklenjene pogodbe, v katerih se bodo določile medsebojne pravice in obveznosti. 19. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka razpisnega roka dosegljiva v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal ter na spletni strani www.obcina-kanal.si. Dodatna pojasnila lahko dobite na tel. 05/398-12-15, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

AAA Zlata odličnost