Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

Št. 430-0036/2009 Ob-5688/09 , Stran 2188
1. Ime in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-00, faks 04/277-11-11. 2. Predmet javne ponudbe Dvosobno stanovanje s kabinetom v izmeri 72,72 m2, na naslovu Čirče 39, 4000 Kranj z oznako št. 02, parc. št. 500/8, vl. št. 563 in parc. št. 30/2, vl. št. 608, vse k.o. Čirče. Stanovanje, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta, obsega predprostor v izmeri 3,98 m2, WC v izmeri 2,01 m2, dnevno sobo v izmeri 27,06 m2, kopalnica v izmeri 4,80 m2, kuhinjo v izmeri 2,78 m2, shrambo v izmeri 3,06 m2, hodnik v izmeri 2,59 m2, spalnico v izmeri 11,69 m2, kabinet v izmeri 8,80 m2, teraso v izmeri 4,20 m2, kletni prostor 1,75 m2 ter dve pokriti parkirni mesti, označeni s št. 2/a in 2/b. Navedena nepremičnina je obremenjena z najemno pogodbo za nedoločen čas. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša 60.000,00 €. V ceno nepremičnin ni vključen davek od prometa na nepremičnine, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine – prodajna pogodba. 4. Pogoji prodaje a) Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«; b) Ponudba je zavezujoča in dokončna; c) Ponudnik je lahko vsaka pravna in fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS po veljavnih predpisih; d) Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10%ponujene cene, s priloženo številko svojega transakcijskega računa, skupaj z nazivom banke (za primer vračila varščina). Varščina se nakaže na TRR Občine Naklo, številka: 01282-0100006748, z navedbo »varščina za nakup nepremičnine«. Ponudniku, ki ne bo izbran za najbolj ugodnega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšim ponudnikom všteta v kupnino. 5. Rok sklenitve pogodbe: najkasneje v roku 15 dni po opravljenem izboru mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru pa sme prodajalec podaljšati rok za sklenitev pogodbe, a ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če se pogodba ne sklene niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino, k podpisu pa lahko povabi naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne želi skleniti. 6. Način in rok plačila kupnine: pozvani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe na TRR prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiškoknjižno dovolilo se kupcu ne izda do popolnega plačila kupnine. 7. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: do sklenitve prodajne pogodbe. 8. Vsebina ponudbe Vsebovati mora naslednje podatke: a) navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo, b) ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne (v EUR, brez davka), c) firmo oziroma ime ponudnika, d) naslov oziroma sedež, e) pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, f) potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke (fizične osebe), g) priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), h) izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe), i) številko transakcijskega računa, j) naziv in naslov banke za vračilo vplačane varščine, k) številka telefona, številko telefaksa, l) kontaktno osebo v zvezi s ponudbo, m) pooblaščeno osebo za sklenitev pogodbe, n) originalno potrdilo o vplačani varščini, o) izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, p) izjavo o vezanosti na ponudbo do sklenitve prodajne pogodbe. 9. Kriterij za izbor: edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek do sklenitve pravnega posla. 10. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je do vključno ponedeljka, 7. 9. 2009, do 12. ure. Ponudbe so oddajo do zgoraj navedenega roka v sprejemni pisarni Občine Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo ali pa se pošljejo na omenjeni naslov s pripisom »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Preko pošte poslane pošiljke se bodo štele za pravočasne, če bodo prispele do zgoraj določenega datuma in ure. Nepravočasne ponudbe, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. Če pa bodo prispele vloge nepopolne, se bo ponudnike obvestilo, naj jih v določenem roku dopolnijo. Kolikor tega ponudniki ne bodo storili, se bodo njihove ponudbe izločile. 11. Kraj, datum in čas odpiranja prispelih ponudb: prispele ponudbe bo pregledala imenovana komisija dne 8. 9. 2009 ob 8. uri v sejni sobi Občine Naklo. 12. Kontaktna oseba: natančnejše informacije glede predmeta ponudbe so dostopne na Občini Naklo, pri Ivanu Ficu na tel. 04/277-11-22. Ogled nepremičnine je možen le na podlagi predhodnega dogovora.

AAA Zlata odličnost