Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

Št. 478-0032/2009-1 Ob-5679/09 , Stran 2186
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. II. Predmet prodaje: a) parcela št. 1079, travnik v izmeri 2.070 m2, vpisana v vložek št. 838, k.o. Divača; Izhodiščna cena znaša 167.670,00 EUR (81,00 EUR/m2). Parcela se nahaja znotraj poselitvenega območja naselja Divača in je namenjena za izgradnjo bencinskega servisa. b) parcela št. 1087/1, travnik v izmeri 3.268 m2 in gozd v izmeri 284 m2, vpisana v vložek 838, k.o. Divača. Izhodiščna cena znaša 287.712,00 EUR (81,00 EUR/m2). Parcela se nahaja znotraj poselitvenega območja naselja Divača in je namenjena za izgradnjo bencinskega servisa. c) parcela št. 552/315, gozd v izmeri 12.565 m2, vpisana v vložek 836, k.o. Divača. Izhodiščna cena znaša 1.193.675,00 EUR (95,00 EUR/m2). d) parcela št. 1845/1, travnik v izmeri 582 m2, vpisana v vložek 330, k.o. Dolnje Ležeče. Izhodiščna cena znaša 32.500,00 EUR (55,84 EUR/m2). Parcela se nahaja znotraj območja za storitvene, proizvodne in trgovske dejavnosti. e) parcela št. 512/33, travnik v izmeri 402 m2, vpisana v vložek 818, k.o. Divača. Izhodiščna cena znaša 20.100,00 EUR (50,00 EUR/m2). Parcela se nahaja znotraj poselitvenega območja naselja Divača. f) parcela št. 512/23, travnik v izmeri 754 m2, vpisana v vložek 818, k.o. Divača. Izhodiščna cena znaša 37.700,00 EUR (50,00 EUR/m2). Parcela se nahaja znotraj poselitvenega območja naselja Divača. g) parcela št. 552/305, pašnik v izmeri 531 m2, vpisna v vložek 325, k.o. Divača. Izhodiščna cena znaša 26.400,00 EUR (50,00 EUR/m2). III. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena. IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb: 1. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi z zemljiščem. 2. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin. Izhodiščna cena predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih stroškov. Predpisane davčne dajatve, stroki ocenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca. 3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izhodiščne cene na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic 00 4780032, voden pri UJP Koper. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru. 4. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene. 5. Pisna ponudba mora vsebovati: – navedbo nepremičnin za katero daje ponudbo; – ponujena cena; – fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe); – matično in davčno številko ponudnika; – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravna oseba); – priglasitveni list pristojnega davčnega organa (samostojni podjetniki); – dokazila o finančnem stanju ponudnika; – potrdilo o plačanih davkih (velja za fizične osebe – tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu; – dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo; – ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, izločeni iz postopka. 6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 7. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela do vključno petka 4. 9. 2009 do 12 ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – ponudba za nakup parcel – 1«. 8. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem roku se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade v korist Občine Divača. V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 9. Najugodnejši ponudnik mora plačati kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic 28 75183-7221002-47803209 voden pri UJP Koper. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine. 11. Prodajalec si pridržuje pravico, da kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne ponudbe. V. Informacije: podrobnejše informacije o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, tel. 05/731-09-30, pri direktorju občinske uprave, po predhodnem dogovoru, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost