Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

Ob-5678/09 , Stran 2185
1. Predmet razpisa: Občina razpisuje proračunska sredstva v višini 16.000,00 EUR za program intermedijskih in sodobnih umetnosti, ki zajemajo sodobna umetniška gibanja mladih na področju vizualnih umetnosti in potekajo v prostorih mladinske infrastrukture namenjene tej umetniški zvrsti. 2. Namen razpisa Namen razpisa je sofinanciranje programov s področja vizualnih umetnosti subkulture mladih. Sofinanciran bo galerijski program s kvalitetnimi in sodobnimi pristopi k novim trendom s področja likovne umetnosti, fotografije, inštalacij ter ostalih področij vizualne umetnosti v Mestni občini Novo mesto. Poudarek mora biti na mlajših ustvarjalcih, ki se ukvarjajo s sodobnimi likovnimi, multimedijskimi in vizualnimi umetnostmi. Razstavni program pa mora biti dostopen otrokom, mladim ter odrasli publiki. Program se mora izvajati v novomeški občini. Za program mora skrbeti strokovna kadrovska zasedba, hkrati pa prijavitelj mora imeti prostorsko in organizacijsko zasnovo. Program za otroke ali mlade predstavlja zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz več posamičnih podenot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več podenot potekajo kontinuirano skozi celo leto. Program ima jasno določene cilje, izdelano programsko shemo skozi katero uresničuje zastavljene cilje, evaluira svoj program ter jasno opredeljeno finančno konstrukcijo. 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo: – mladinske organizacije, – študentske organizacije (ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov, Uradni list RS, št. 38/94), – društva in zveze društev, – zasebni zavodi, – druge nepridobitne organizacije. Vse omenjene organizacije, društva, zasebni zavodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni občini Novo mesto. Nosilci kandidirajo s programi, ki so predvsem namenjeni mladim ustvarjalcem do 26. leta starosti na območju Mestne občine Novo mesto ter publiki vseh starosti. Program poteka kontinuirano vsako leto že več kot 5 let. Razpis ni namenjen mladinskim aktivnostim komercialnega značaja, temveč ostalim aktivnostim mladih, ki prispevajo k umetniški in kulturni osveščenosti in ustvarjalnosti otrok in mladih. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 5. Splošni razpisni kriteriji Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih kriterijev, ki bodo upoštevani pri razdeljevanju sredstev: – vlagatelji morajo kandidirati s programi, ki v Mestni občini potekajo že več let (najmanj 5) in so predvsem namenjeni otrokom in mladim, – programi se morajo izvajati v Mestni občini Novo mesto, – vlagatelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo programa, – pomembnost programa (število mladih, ki jih program zajema, kvaliteta programa, strokovnost, ustvarjalnost, inovativnost), – trajanje programa, – sodelovanje z Mestno občino Novo mesto, – nepridobiten značaj programa, – zaprošen znesek financiranja posameznega programa ne sme presegati višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji. 6. Prednostni razpisni kriteriji Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile naslednjim prednostnim kriterijem: – programi, ki so v javnem interesu občine in zajemajo sodobne mlade ustvarjalce s področja vizualne umetnosti oziroma galerijskega delovanja mladih, – pospeševanje kulturno-umetniške ustvarjalnosti otrok in mladih ter omogočanje dostopnosti do kulturnih programov, – programi, ki presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualni in inovativni pristop, – finančna konstrukcija programa (prijavitelj bo vsaj polovico sredstev pridobil iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto) – obvezna priloga je dokazilo o prejetih sredstvih, ki niso iz proračuna MO Novo mesto (potrdilo/sklep/odločba/pogodba) za leto 2009, – nosilci programa imajo večletne izkušnje in reference (obvezna priloga), – program je predstavljen kratko in jedrnato, – je časovno opredeljen, – ima jasne cilje, – ima ustrezno kadrovsko zasedbo, – vlagatelj zagotavlja ustrezen prostor, – program se izvaja v starem mestnem jedru, – izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, kolikor je predlagatelj že kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih (oddana vsebinska in finančna poročila), – prijavitelj lahko s programom kandidira le na en javni razpis Mestne občine Novo mesto. 7. Uporaba kriterijev Prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno vlogo. Če je vlog več, bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo. Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih programov, izločila morebitne programe, ki niso v skladu z razpisnim področjem ali pa ne izpolnjujejo zahtevanih kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja programa. Izbran bo en izvajalec programa. 8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih otroškim in mladinskim programom, ki potekajo v prostorih mladinske infrastrukture v letu 2009 znaša 16.000,00 EUR in so namenjena galerijski dejavnosti mladih. 9. Obdobje za porabo: sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009. 10. Razpisni rok: javni razpis za področje mladinske infrastrukture, v kateri potekajo otroški in mladinski programi bo potekal od 21. 8. 2009 in traja do 4. 9. 2009. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec. Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen razpisni obrazec Mestne občine Novo mesto, – društva, ki se prvič prijavljajo na razpis morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto, – reference prijavitelja (časopisni članki, objave, priznanja), – dokazilo o prejetih sredstvih iz drugih virov (državnih, mednarodnih, sponzorstva, donacije). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dvigne v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Seidlova c. 1, Novo mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do dne 4. 9. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – mladinska infrastruktura 2009«, na hrbtni strani pa naslov prijavitelja: naziv organizacije, društva ali zavoda oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 4. 9. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija našteta pod točko 11. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 8. 9. 2009. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa.

AAA Zlata odličnost