Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

Št. 339/09 Ob-5723/09 , Stran 2177
1 NAZIV IN SEDEŽ POSREDNIŠKEGA TELESA, KI BO IZVEDEL VSE POSTOPKE POTREBNE ZA DODELITEV SREDSTEV: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo). 2 NAMEN JAVNEGA RAZPISA, RAZVOJNA PRIORITETA IN PREDNOSTNA USMERITEV TER CILJI JAVNEGA RAZPISA Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju OP RR 2007–2013), razvojne prioritete 3.: „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“ in prednostne usmeritve 3.2. “Mreženje kulturnih potencialov“. Javni razpis je namenjen spodbujanju naložb v javno kulturno infrastrukturo v lasti občin do leta 2012 s sofinanciranjem investicij objektov javne kulturne infrastrukture občin ter odpiranje novih delovnih mest na področju kulturne ustvarjalnosti in storitvenega sektorja. Z javnim razpisom se sledi uresničevanju Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 na področju razvoja javne kulturne infrastrukture, dostopnosti kulture in zaposljivosti. Namen tega javnega razpisa je tudi vzpodbujanje investicij v podporo izvajanju strateških projektov Nacionalnega programa za kulturo 2008–11 zlasti Evropske prestolnice kulture. 2.1 Cilji javnega razpisa Cilj javnega razpisa so: (i) uresničevanje ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 na področju razvoja javne kulturne infrastrukture, dostopnosti kulture in zaposljivosti, (ii) večja in kakovostnejša vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju, (iii) izboljšanje pogojev za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti, (iv) krepitev zaposlovanja neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih, ob enem pa okrepiti dostopnost kulture javnosti v Sloveniji in širše, v podporo večji prepoznavnosti kulturne ustvarjalnosti lokalnih skupnosti v Sloveniji in širše, (v) zaščita namenske rabe prostorov za kulturo v javni lasti, (vi) vzdrževanje javne kulturne infrastrukture v dobrem stanju in (vii) povečanje prostorskih pogojev za kulturne in umetniške dejavnosti. 3 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo, prenovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin. Investicija v javno kulturno infrastrukturo bo služila v podporo gospodarskega razvoja občin, posebej turističnega sektorja in storitvenih dejavnosti v območju. Namenjena bo za javno rabo kot opredeljeno v OP RR 2007–2013, v okviru razvojne prioritete: 3. „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“ in prednostne usmeritve 3.2. “Mreženje kulturnih potencialov“. Javna kulturna infrastruktura je v skladu Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1 in 56/08) opredeljena kot nepremičnina in oprema, v javni lasti namenjena kulturi, ter kot takšna določena s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti. Financirani bodo projekti, ki vključuje celovito revitalizacijo, obnovo, rekonstrukcijo ali investicijsko vzdrževanje zgradb (slednje samo za objekte, ki imajo poleg statusa javne kulturne infrastrukture tudi status kulturnega spomenika) za izvajanje kulturnih dejavnosti s pripadajočo notranjo opremo. Investicijski razvojni projekti na področju kulture morajo predstavljati funkcionalno zaključeno celoto (fazo) investicije v objekt javne kulturne infrastrukture v lasti občin. Zaradi razmejitvenega kriterija med prioritetama OP RR 2007–2013 3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov in 4. Razvoj regij, so predmet tega javnega razpisa za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo le investicije namenjene izključno, in sicer v 100%, razvoju kulturnih dejavnosti (kulturna infrastruktura) in ne večnamenskim objektom. 4 UPRAVIČENI PRIJAVITELJI IN POGOJI, KI JIH MORAJO PRIJAVITELJI IZPOLNJEVATI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 4.1 Upravičeni prijavitelji Upravičenci do sredstev razpisa so izključno občine kot lastnice javne kulturne infrastrukture, ki je določena s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1 in 56/08) in nastopajo kot investitorji. 4.2 Posebni pogoji za prijavo Prijavljeni projekt mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili razpisne dokumentacije. Cilji in kazalniki projekta morajo biti jasno opredeljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete: 3. „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“ v okviru OP RR 2007–2013; – Nepremičnina, ki je predmet investicije, mora biti s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti določena kot javna kulturna infrastruktura; – Datum oddaje vloge na javni razpis je tudi datum najzgodnejšega začetka projekta in s tem tudi gradbenih del. V primeru, da vlagatelj v vlogi v skladu s 1. točko 112. člena Uredbe Sveta št. 1605/2002 dokaže, da je bilo nujno začeti investicijo pred dodelitvijo donacije je lahko najzgodnejši datum začetka projekta 1. 1. 2007, ki je hkrati tudi datum začetka nastajanja upravičenih stroškov; – Po pridobitvi investicijske in druge dokumentacije se lahko začnejo izvajati gradbena dela, vendar investicija ne sme biti zaključena pred izdajo sklepa ministrstva o sofinanciranju operacije in se mora končati najkasneje do 10. 11. 2011. Ta datum je tudi datum zaključka projekta; – Na ta razpis ni mogoče prijaviti projekta (oziroma investicijo v nepremičnino), ki je bil že izbran na prvem javnem razpisu za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, v okviru Razvojne prioritete: 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in Prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov« (Uradni list RS, št. 88/08) in ima sklenjeno veljavno pogodbo. – Za investicijske operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija. Dokumentacija mora biti izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) (Uradni list RS, št. 60/06) in Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). Za operacijo, pri kateri se predvideva ustvarjanje prihodkov na trgu in za investicije, večje od 1.000.000 EUR je obvezni sestavni del investicijske dokumentacije tudi Analiza stroškov in koristi ter določitev pričakovane stopnje nepovratne pomoči EU. Analiza stroškov in koristi mora biti izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Guide to cost benefit analysis of investment projects), ki je na voljo tudi pri skrbniku razpisa in na spletni strani: http://www.euskladi.si. – Izdelana mora biti tudi potrebna projektna dokumentacija, skladno s Pravilnikom o izdelavi projektne dokumentacije (Uradni list RS, št. 55/08); – Projektu mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma izjava, da bo gradbeno dovoljenje posredovano Ministrstvu najkasneje ob podpisu pogodbe, ki bo predvidoma decembra 2009. Ob predložitvi projekta, za katerega investitor ne potrebuje gradbenega dovoljenja (investicijsko vzdrževanje projektov s statusom spomenika državnega ali lokalnega pomena), mora biti predložen gradbeni načrt posegov s popisom del in konservatorski načrt; Kolikor upravičenec ne bo dostavil pravnomočnega gradbenega dovoljenja ob podpisu pogodbe se smatra, da odstopa od podpisa pogodbe. – Prijavljeni projekt je lahko sofinanciran iz drugih javnih sredstev (sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz sredstev EU, bilateralnih idr. finančnih sredstev), razen iz sredstev istega vira, t.j. Evropskega regionalnega sklada, v sklopu izvajanja drugih prednostnih usmeritev OP RR 2007–2013, zaradi razmejitvenih kriterijev na razvojnih prioritetah, kot je to določeno v OP RR 2007–2013, v okviru prednostne usmeritve 3. 2. »Mreženje kulturnih potencialov«. Kolikor je projekt sofinanciran še z drugimi integralnimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se pri deležih sofinanciranja investicije t.i. „lastne udeležbe“ upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira financiranja. – Zaprošeni znesek za upravičene stroške mora znašati najmanj 200.000 EUR in ne sme presegati 2.000.000 EUR upravičenih stroškov; – Prijavljeni projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega projekta (po tekočih cenah). Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva zagotovil iz lastnih virov, če ti viri dejansko ne bodo pridobljeni; – Projekt mora biti ustrezno opredeljen v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer v načrtu razvojnih programov, ki mora biti priložen vlogi za sofinanciranje (NRP). Naziv projekta in viri financiranja morajo biti v investicjskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v NRP) identični. Če naziv in/ali viri niso identični, mora predlagatelj priložiti izjavo, da bo do prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP; – Skozi projektno dokumentacijo mora projekt izkazovati horizontalne omilitvene ukrepe, kot so: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost), – okoljska učinkovitost (nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov, – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje, kjer je to potrebno), – trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zagotavljanje enakosti med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006, – Prijavitelj mora prijavi predložiti podpisano in žigosano izjavo o: – seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega regionalnega sklada, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.: »Mreženje kulturnih potencialov«; – seznanitvi in strinjanju ter označevanju projekta, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013; – hranjenju dokumentacije na projektu ter upoštevanju omejitev glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES; – zagotavljanju dostopnosti dokumentacije projekta ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom; – seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posameznega projekta, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja projekta ali če delež sofinanciranja projekta preseže maksimalno dovoljeno stopnjo; – vodenju ločene knjigovodske evidence za projekt in spremljanju prihodkov na projektu; – strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena projekta, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki bodo dodeljena projektu; – izbiri zunanjih izvajalcev v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja; – zagotavljanju enakosti med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 v vseh fazah projekta; – resničnosti vseh navedenih podatkov. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Upravičenci morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo zahtevanih obrazcev in dokazil (prilog). 5 MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV UPRAVIČENCEV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE 5.1 Merila V ocenjevanje bodo uvrščene pravočasne in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji skladno s pogoji in merili razpisa. Največje možno število doseženih točk je 100. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegli najmanj 50 točk in bodo relativno najbolje ocenjeni, do porabe sredstev. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji in navodilih za pripravo vloge. 5.2 Izbor in ocenjevanje vlog Postopek za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje ministrica za kulturo. Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. V primeru, da se bosta oceni razlikovali za 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na osnovi povprečja najbližjih dveh ocen. Strokovna komisija bo, na osnovi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste projektov za sofinanciranje. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegli najmanj 50 točk. Če bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upošteval: – regionalni kriterij (prednost bodo imele manj razvite regije, kakor so opredeljene v Sklepu o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013, (Uradni list RS, št. 23/06)), če bodo projekti iz istih regij dosegli enako število točk se bo upoštevala: – višina prejetih točk pri merilu vpliv projekta na zaposlovanje, ustvarjanje bruto novih delovnih mest. Če bosta projekta dosegala isto število točk, se bo upošteval: – vrstni red prejema vloge (Prednost bodo imele prej prispele vloge). O izboru projektov bo ministrica odločila na podlagi predloga prejemnikov sredstev strokovne komisije. Če izbrani vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če ne vrne podpisane pogodbe v zahtevanem roku ali pogodbi ni priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. Če se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vloga kot neustrezna zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejenih, če ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Ministrstvo si pridržuje pravico zahtevati od prijaviteljev dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu ter načrtovanih stroških. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo izločila. Ministrstvo si pridržuje pravico, da prijavitelju na podlagi utemeljenih razlogov predlaga nižjo višino sofinanciranja od zaprošene in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja, predvsem če bo strokovna komisija ugotovila: – da je prijavitelj kot upravičene stroške navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja, – v primeru računske napake, – da bo investicija ustvarjala prihodke, – da so posamezne postavke v finančnem načrtu ocenjene previsoko. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom strokovne komisije se bo štelo kot odstop od vloge. Razpoložljiva sredstva se ponudijo naslednjemu najvišje ocenjenemu upravičencu. 6 UPRAVIČENE DEJAVNOSTI IN UPRAVIČENI STROŠKI 6.1 Upravičene dejavnosti V okviru razpisa se sofinancirajo stroški izgradnje, obnove, rekonstrukcije in modernizacije javne kulturne infrastrukture v lasti občin, s pripadajočo notranjo opremo ter investicijsko vzdrževanje (slednje velja samo za objekte, ki imajo poleg statusa javne kulturne infrastrukture tudi status kulturnega spomenika). Sofinanciranje je namenjeno investicijam v infrastrukturo za izvajanje kulturnih dejavnosti, ki se bodo vsaj 5 let po dokončanju investicije izvajale na naslednjih področjih kulture: muzeji, galerije, centri večpredstavnostnih umetnosti, gledališča, filmska dejavnost in kinematografija ter podobni kulturni-infrastrukturni objekti. 6.2 Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun Upravičeni stroški lahko nastanejo le v okviru upravičenih dejavnosti, ki se bodo dokazovali z dokazili in metodami za izračun upravičenih stroškov, izhajajoč iz Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za programsko obdobje 2007–2013, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Upravičencu bo sofinanciranih do 100% izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov projekta v deležu do 85% sofinanciranja iz sredstev EU in do 15% sredstev slovenske udeležbe. Na podlagi tega razpisa je najnižji znesek sofinanciranja upravičenih stroškov 200.000 EUR, najvišji znesek sofinanciranja upravičenih stroškov pa je 2.000.000 EUR. Davek na dodano vrednost je upravičen strošek, razen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot zavezanec identificiran za namene DDV upravičen do odbitka DDV v skladu s predpisi, ki urejajo sistem DDV. Upravičenci, ki uveljavljajo DDV kot upravičen strošek v okviru operacije, morajo pridobiti potrdilo pristojnega davčnega urada, iz katerega je razvidno: – ali je upravičenec kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev EU identificiran za namene DDV, – če je iz potrdila razvidno, da je upravičenec kot davčni zavezanec identificiran za namene DDV, mora biti iz potrdila razvidno še, ali bo pridobival oziroma pridobiva sredstva EU za izvajanje operacije ali dela operacije v okviru: – dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka celotnega DDV: – neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katere nima pravice do odbitka DDV ali – neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katere nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka DDV (v tem primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV). Potrdilo mora upravičenec pridobiti in predložiti pred podpisom pogodbe, pri čemer je potrebno upoštevati do 45 dni za obravnavo vloge za pridobitev potrdila davčnega urada. Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške in prihodke iz projekta odštelo od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za izplačilo. Vrste upravičenih stroškov, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Neupravičeni stroški so: – stroški za obresti na dolgove in – prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, – stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu (razen informativnih tabel). Začetek nastanka upravičenih izdatkov: – za projektiranja za objekte in zunanje ureditve in ureditve komunalne infrastrukture (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, opremo, požarno varnost, varstvo pri delu …) lahko velja upravičeno obdobje pred oddajo vloge na javni razpis, za stroške informativnih tabel, nakupa opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta, nabave in restavriranja opreme, izvedbe gradenj, rušitev, izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vključno z izvedbo priključkov na javno infrastrukturo,stroške zunanjega urejanja objektov in urejanja parkovnih ureditev, in za stroške nadzora velja upravičeno obdobje nastanka stroška od datuma oddaje vloge na javni razpis do 10. 11. 2011, vendar projekt ne sme biti zaključen pred izdajo sklepa Ministrstva o sofinanciranju projekta. V primeru, da vlagatelj v vlogi v skladu s 1. točko 112. člena Uredbe Sveta št. 1605/2002 dokaže, da je bilo nujno začeti investicijo pred dodelitvijo donacije je lahko najzgodnejši datum začetka projekta 1. 1. 2007 kot tudi datum upravičenosti stroškov; – stroški morajo biti neposredno vezani na investicijo, ki se prijavlja na ta razpis. Skrajni rok za posredovanje zahtevkov v letu 2010 je 10. 11. 2010. Skrajni rok za posredovanje končnih zahtevkov je 10. 11. 2011. Zahtevek mora biti ta dan dostavljen na vložišče ministrstva. 7 VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS 7.1 Skupna višina razpoložljivih sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru OP RR 2007–2013, v okviru razvojne prioritete: 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.: »Mreženje kulturnih potencialov«. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so namenska nepovratna sredstva. Delež prispevka skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša največ 85%, delež državnega proračuna Republike Slovenije pa 15% upravičenih javnih izdatkov. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem razpisu znaša 10 mio EUR, in sicer po predvideni finančni konstrukciji in predvideni dinamiki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kulturo: – PP 6877 „Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU” in – PP 6955 „Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU- slovenska udeležba”. 7.2 Višina sofinanciranja Zaprošena vrednost sofinanciranja projekta prijavitelja je lahko najmanj 200.000 EUR in ne sme presegati 2.000.000 EUR. Prijavitelj lahko v okviru navedenih zneskov zaprosi za 100% financiranje upravičenih stroškov (85% EU in 15% Ministrstvo). Delež sofinanciranja namenskih sredstev se zniža pri projektih, ki ustvarjajo diskontne neto prihodke v ekonomski dobi investicije, v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Guide to cost benefit analysis of investment projects), ki so dostopna na spletni strani: www.euskladi.si in pri vodji razpisa. 7.3 Obdobje porabe dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010 in 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni predpis, ki ureja izvrševanje proračuna RS. Ministrstvo bo iz sredstev posameznega proračunskega leta sofinanciralo upravičene stroške posameznega projekta na podlagi izstavljenih zahtevkov za plačilo. Skrajni rok za posredovanje zahtevkov v letu 2010 je 10. 11. 2010. Skrajni rok za posredovanje končnih zahtevkov je 10. 11. 2011. Zahtevek mora biti ta dan dostavljen v vložišče ministrstva. 8 OBRAČUN PREDLOŽENIH ZAHTEVKOV ZA PLAČILO Upravičenec bo v predpisanih rokih poročal ministrstvu na predpisanih obrazcih. Upravičene stroške mora upravičenec dokazati z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in jih potrditi s svojim podpisom, skladno z Navodili organa upravljanja in navodili Ministrstva. Prejemnik sredstev bo moral za dokazovanje vseh nastalih stroškov na projektu predložiti kopije originalnih računov, pogodb ali drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti, ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost in dokazila o plačilih prikazanih stroškov. Prav tako bo moral upravičenec ob izstavitvi zahtevka za sofinanciranje projekta predložiti dokazila o postopkih izbire zunanjih izvajalcev skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje in drugo dokumentacijo, navedeno v poglavju »5. 5. Upravičeni stroški« te razpisne dokumentacije. Podrobne razčlenitve upravičenih dejavnosti in stroškov ter opredelitev zahtev za predložitev dokazil o nastalih stroških so, izhajajoč iz Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 – verzija 1.22 kataloga upravičenih stroškov, navedene v nadaljevanju. Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške iz projekta odštelo od predloženih stroškov pri posameznem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za izplačilo. Pogodba o sofinanciranju bo natančneje določala pogoje za izplačilo. 9 DOPOLNILNO FINANCIRANJE: skladno z drugim odstavkom 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ni predvideno. 10 DODATNE OBVEZNOSTI UPRAVIČENCEV 10.1 Splošno Upravičenec je dolžan izpolnjevati tudi naslednje obveznosti, vezane na izvajanje projektov, sofinanciranih z nepovratnimi sredstvi: – izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja ter v skladu s tem zakonom zagotoviti strokovni nadzor nad zunanjimi izvajalci; – vso dokumentacijo, vključno z računovodskimi, knjigovodskimi in analitičnimi evidencami, v zvezi s to operacijo voditi ločeno, prihodke in stroške pa na posebnem stroškovnem mestu tudi po izvedbi projekta; – zagotavljati dostopnost dokumentacije o projektu, informacije o poteku projekta in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU; – poročati ministrstvu v skladu z njegovimi navodili še najmanj 5 let po zaključku projekta; – zagotoviti informiranje in obveščanje javnosti o projektu skladno z 8. in 9. členom Uredbe komisije EU št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 ter navodili organa upravljanja o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013; – upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 in obveščati ministrstvo o spremembah projekta; – ob ugotovitvi nenamenske porabe sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta iz drugih javnih virov (proračuna RS ali EU), vrniti vsa prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do dneva vračila; – da bo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU, predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja projekta in posameznih aktivnosti; – dokumentirano spremljal in prikazoval morebitne prihodke projekta; – za projekt voditi predpisano dokumentacijo in jo hranil do konca leta 2020 v skladu z navodili; – evalvatorjem zagotavljati dostop do podatkov o spremljanju kazalnikov vsaj do konca programskega obdobja Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, t.j. do leta 2015; – ministrstvu poročal o (dolgoročnih) učinkih projekta še najmanj 5 let po zaključku projekta; – pri izvajanju projekta upoštevati predpise, ki veljajo za črpanje iz sredstev evropskih strukturnih skladov, ter vse postopke v okviru projekta izvajal v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ministrstva in organa upravljanja; – zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki je predmet projekta še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev, v primeru najema posojila z dobo odplačevanja več kot pet let, pa toliko časa, kolikor traja odplačilo in da bo letno o tem pisno poročal najkasneje do 31. 3. za preteklo leto; – podpisati izjavo o resničnosti, popolnosti vseh navedb in da vse informacije navedene v prijavi ustrezajo dejanskemu stanju; – če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, dvojno financiranje istovrstnih stroškov projekta, da je projekt že bil sofinanciran iz istega vira, t.j. Evropskega sklada za regionalni razvoj ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, bo moral upravičenec vrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev; – zagotavljati enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006. 10.2 Posledice, če se ugotovi financiranje posamezne operacije iz istega vira Prijavljeni projekt je lahko sofinanciran iz drugih javnih sredstev (sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz sredstev EU, bilateralnih idr. finančnih sredstev), razen iz sredstev istega vira, t.j. Evropskega regionalnega sklada, v sklopu izvajanja drugih prednostnih usmeritev OP RR 2007–2013, zaradi razmejitvenih kriterijev na razvojnih prioritetah, kot je to določeno v OP RR 2007–2013, v okviru prednostne usmeritve 3. 2. »Mreženje kulturnih potencialov«. Kolikor je projekt sofinanciran še z drugimi integralnimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se pri deležih sofinanciranja investicije t.i. „lastne udeležbe“ upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira financiranja. 10.3 Dvojno financiranje Prijavitelji na ta javni razpis ne smejo predložiti istih računov posameznega projekta ali posameznih faz projekta, za izvajanje katerih so že pridobili sredstva državnega ali lokalnih proračunov ali sredstva EU. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo Ministrstvo prekinilo izplačevanje sredstev in odstopilo od pogodbe ter zahtevalo vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 11 ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 5. 10. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj-prijava za razpis za sofinanciranje projektov kulturne infrastrukture“z oznako »JR ESRR – 2009«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja (naziv in polni naslov prijavitelja). Nepravilno označene ovojnice in vloge ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ter nato vrnjena pošiljatelju. 11.1 Popolnost vlog Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni. Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo: – izpolnjen, podpisan in žigosan: – obrazec št. 1 – prijavni obrazec 1; – obrazec št. 2 – izjava; – obrazec št. 3 – podatki o prijavitelju; – obrazec št. 4 – dispozicija projekta; – obrazec št. 5 – izpolnjevanje izbornih meril; – obrazec št. 6 – Vzorec pogodbe s prilogami. – priloge: – investicijski dokument z izdelano analizo stroškov in koristi pri investicijskih projektih, ki bodo ustvarjali prihodek in pri investicijskih projektih večjih od 1 MEUR, skladno z določili Uredbe sveta ES št. 1341/2008 z dne 18. 12. 2008 o spremembi Uredbe ES št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek; – Načrt razvojnih programov – NRP ali izjava odgovorne osebe o uskladitvi dokumentov do podpisa pogodbe o izvajanju); – sklep o razglasitvi objekta za javno kulturno infrastrukturo; – sklep o razglasitvi kulturnega spomenika (samo v primeru, če se prijavlja investicijsko vzdrževanje objekta, ki je razglašen tudi za kulturni spomenik – glej tč. 4.1.). 11.2 Objava podatkov o prijaviteljih Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 11.3 Odpiranje vlog Prijave bo odprla strokovna komisija. Odpiranje bo 7. 10. 2009 ob 10. 00 uri. Odpiranje zaradi pričakovanega velikega števila prijav ne bo javno. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 12 OBVEŠČANJE PRIJAVITELJEV O IZBORU Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Prejemnik sredstev bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv ali ne priloži k pogodbi veljavnega gradbenega dovoljenja in potrdila pristojnega davčnega urada (v primeru, da upravičenci uveljavljajo DDV kot upravičen strošek), se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 13 PRITOŽBE: za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Zoper sklep o izbiri se lahko prijavitelj pritoži v osmih dneh od njegovega prejema. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči ministrica s sklepom v roku 15 dni. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 14 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN POSREDOVANJE INFORMACIJ O RAZPISU Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili za prijavitelje, – prijavne obrazce št. 1, 2, 3, 4, 5, 6 s priloženimi obrazci RR – 1, RR -2, RR – 3, RR – 4, RR – 5, RR – 6, RR – 7, RR – 8 in RR -9 in obrazec 7. Razpisno dokumentacijo si zainteresirani prijavitelji lahko natisnejo s spletne strani http://www.mk.gov.si. Na spletni strani Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke in navodila, povezane z izvedbo javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo od 21. 8. 2009 do 2. 10. 2009 v glavni pisarni Ministrstva za kulturo med uradnimi urami, in sicer, vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ministrstvo za kulturo bo v času razpisnega roka, na pisno zahtevo občine, razpisno dokumentacijo tudi poslalo. Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, kjer bodo objavljane morebitne spremembe in novosti v zvezi z javnim razpisom. Odgovori na vprašanja se podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja in odgovori« na spletni strani ministrstva. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na skrbnika razpisa: mag. Tomaž Kukovica, sekretar, tel. 01/369-59-55, faks: 01/369-59-92, e-mail: Tomaz.Kukovica@gov.si ali (gp.mk@gov.si). Informacije so na voljo tudi med uradnimi urami na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana pri skrbniku razpisa, Potekal bo tudi informativni dan, in sicer 9. septembra 2009 ob 10. v sejni sobi Ministrstva za kulturo, Maistrova 10/pritličje, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti