Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

Št. 430-27/2009 Ob-5710/09 , Stran 2177
1) Naročnik sprejme naslednje spremembe javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Laško: I. Spremeni se tretji odstavek 5. točke javnega razpisa tako, da se spremeni datum, do katerega lahko prijavitelji zahtevajo razpisno dokumentacijo, ki je po novem 1. 9. 2009. Spremenjeno besedilo tretjega odstavka se glasi: Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 1. 9. 2009, do 12. ure, od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro na naslovu Občina Laško, Mestna ul. 2, 3270 Laško, pri Mojci Petek, tajništvo občine. II. Spremeni se datum v četrtem stavku 7. točke javnega razpisa tako, da se spremeni rok za oddajo prijav, ki je po novem 4. 9. 2009. Spremenjeno besedilo četrtega stavka 7. točke se glasi: Naročnik – koncendent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 4. 9. 2009, do 10. ure. III. Spremeni se prvi stavek 9. točke javnega razpisa tako, da se spremeni datum javnega odpiranja prijav, ki je po novem 7. 9. 2009. Spremenjeno besedilo prvega stavka 7. točke se glasi: Javno odpiranje prijav bo 7. 9. 2009 ob 12. uri v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 2) Naročnik sprejme naslednje spremembe razpisne dokumentacije javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Laško: Na strani 12 v sklopu Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave, pod točko 4. Merila »Dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske službe« se črta celotno besedilo petega odstavka. Spremenjeno besedilo se glasi: 4. Merilo »Dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe« Prijava se bo vrednotila tako, da bo lahko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 20 točk. Merilo bo uporabljeno na naslednji način: Prijavitelj, ki je v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa opravil ali opravlja storitev za razpisano gospodarsko javno službo in kot dokazilo predloži eno referenčno potrdilo na predpisanem obrazcu izdanem s strani občin(e) ali druge pristojne institucije s katerimi ima sklenjeno koncesijsko pogodbo ali izvaja javno službo na koncesijski pogodbi na primerljiv način, izpolnjuje osnovni pogoj glede referenc. Prijavitelj z več referenčnimi potrdili, prejme za vsako dodatno referenco (nad osnovnim enim) 3 točke, vendar največ do 20 točk skupno. Upoštevajo se zgolj reference, ki so s strani naročnika, za katerega je prijavitelj opravljal ali opravlja javni službi, pozitivno ocenjene. Sprememba razpisne dokumentacije je sestavni del predmetne razpisne dokumentacije in jo je potrebno upoštevati pri sestavi ponudbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti