Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

89/09 Ob-3243/09 , Stran 1000
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz Novega mesta opr. št. SV-89/09 z dne 17. 4. 2009, je stanovanje št. 24, v II. nadstropju, na naslovu Šegova 8, 8000 Novo mesto, v skupni izmeri 47,94 m2, ki stoji na parc. št. 1038/1 vl. št. 808, k.o. Šmihel pri Novem mestu, last zastaviteljice Potočnik Verene, do celote, in sicer na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 3. 2009, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem v Mariboru in poslovnim naslovom Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR, skupna obrestna mera na dan sklenitve pogodbe znaša 5,18100% na letni ravni in je sestavljena iz šestmesečnega Euriborja, ki znaša 2,53100% na letni ravni, in fiksnega pribitka v višini 2,65 odstotne točke na letni ravni in končno zapadlostjo 5. 11. 2034.