Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Št. 09-020-000156 Ob-3252/09 , Stran 994
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko postajo na oddajni točki: Ljubična 2 97,4 MHz (za pokrivanje območja med Poljčanami, Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico). 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik 2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti, ki ga je izdala Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS na podlagi 105. člena veljavnega ZMed, z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B in 105/06 – Odločba US). 2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije. 2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: – program mora vsakodnevno predvajati informativne vsebine z območja savinjske ali podravske statistične regije; – poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še tri druge vrste programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02). 2.4 Ponudnik s ponujenim programom v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja. 2.5 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20 km od razpisanega geografskega območja pokrivanja. 2.6 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe Postopek ocenjevanja Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne ponudbe pri vseh merilih. Če bosta dve ponudbi dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena za eno mesto višje uvrstila tista, katere ponudnik bo predložil dokazilo, da ima program, s katerim kandidira, status programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81. člena ZMed. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dosegla enako vsoto točk in imajo vsi programi, s katerimi ti ponudniki kandidirajo, hkrati tudi status programa posebnega pomena, se bo z uporabo dodatnega merila za enake ali podobne programske ponudbe za eno mesto višje uvrstila ponudba tistega izdajatelja programa, ki pokriva manjše razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije) s sedežem na območju, ki mu je program namenjen. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske frekvence Ljubična 2 97,4 MHz. 3.1 Obseg lastne produkcije Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se dodeli več točk. (0-7 točk) 3.2 Politična nevtralnost programa Ocena je vezana na izjavo o politični nevtralnosti programa, ki jo ponudnik priloži v ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0-4 točke) 3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost programske ponudbe Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0-15 točk) 3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem območju Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju. (0-15 točk) 3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja Ponudniki programov, ki že oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega območja, imajo prednost pred tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0-7 točk) 3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom Območje pokrivanja razpisane frekvence leži v občinah Oplotnica, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica in Poljčane. Za vsako pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o utemeljenosti pokrivanja območja občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 1,5 točke. (0-6 točk) 3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program Območje pokrivanja razpisane frekvence leži v občinah Oplotnica, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica in Poljčane. Ponudnik s sedežem v eni izmed navedenih občin lahko priloži zagotovilo, ki ga pridobi po objavi razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in na območju katere hkrati leži posamezno območje razpisanih frekvenc, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program. (0-3 točke) 3.8 Ekonomsko stanje prosilca Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke glede na višino poslovnih prihodkov iz naslova radijske dejavnosti, po standardni klasifikaciji opredeljene s šifro 60.100, v preteklem poslovnem letu. (0-15 točk) 3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu tehnična usposobljenost za se ponudniku dodelijo točke glede na nabavno vrednost lastne tehnične opreme za produkcijo, postprodukcijo, predvajanje in arhiviranje radijskega programa. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost se ponudniku dodelijo točke glede na število zaposlenih ter glede na zaposlitev na delovnih mestih, ključnih za opravljanje radijske dejavnosti. (0-15 točk) 3.10  Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev Ponudniki programov, ki bi z razpisanim območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred drugimi ponudniki. (0-4 točke) 3.11  Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije. (0-8 točk) 3.12  Trajanje (obseg) programa Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, katerih program traja 168 ur, prejmejo 1 točko, ponudniki, katerih program traja manj kot 168 ur, prejmejo 0 točk. (0-1 točka) 3.13  Dodatno merilo – Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena Dodatno merilo »prednostno upoštevanje programov posebnega pomena« se uporabi v primeru, da dve ali več ponudb dosežeta enako vsoto točk. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik predloži dokazilo, da ima program, s katerim kandidira, status programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81. člena ZMed. 3.14  Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže enako vsoto točk in imajo vsi programi, s katerimi ti ponudniki kandidirajo, hkrati tudi status programa posebnega pomena, bo za eno mesto višje uvrščena ponudba tistega izdajatelja programa, ki pokriva manjše razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije) s sedežem na območju, ki mu je program namenjen. 4. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 23. junij 2009 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, vsak delovni dan od 9. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 24. junija 2009, ob 10. uri. 6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, tel. 01/583-63-87, elektronski naslov: sasa.gnezda@apek.si. 8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.