Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Ob-3241/09 , Stran 987
Prodaja komunalno opremljenih zemljišč v poslovno obrtni coni (POC) Cerkvenjak 1. Predmet prodaje so nepremičnine – komunalno opremljena zazidljiva zemljišča: parc. št. 615/5 – 1.823 m2; 615/6 – 3.111 m2, parc. št. 615/7 – 2.780 m2, parc. št. 615/8 – 2.979 m2, parc. št. 615/9 – 2.953 m2, parc. št. 615/10 – 2.757 m2, parc. št. 615/16 – 1.649 m2, parc. št. 615/15 – 1.992 m2, parc. št. 615/14 – 2.110 m2, parc. št. 615/13 – 2.247 m2, parc. št. 615/12 – 2.294 m2, parc. št. 615/11 – 2.120 m2 vse neplodno in vl. št. 659, k.o. Brengova. Navedene parcele se nahajajo neposredno ob priključku na AC A5 Maribor–Murska Sobota–Lendava (cca. 70 m od AC) in ob regionalni cesti II. reda Lenart–Cerkvenjak–Ljutomer, vse v k.o. Brengova, na območju, ki ga opredeljuje občinski lokacijski načrt (OLN) za poslovno obrtno cono (POC) Cerkvenjak v Občini Cerkvenjak. 2. Izhodiščna vrednost nepremičnin – komunalno opremljenih zemljišč znaša 19,00 €/m2 (brez DDV). Ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije, in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnin pošljejo v zaprti kuverti ali oddajo osebno do vključno 2. 6. 2009, na naslov: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin POC Cerkvenjak«. Osebno dostavljene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na občini Cerkvenjak, najkasneje do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi pošiljka oddana priporočeno s povratnico po pošti s poštnim žigom na dan 2. 6. 2009. Ponudnik mora obvezno ponudbi priložiti: 1. Podatke o: – št. parcele oziroma parc. št. zemljišča katerega namerava odkupiti; – načrtovani vrsti dejavnosti na zemljišču. 2. Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene nepremičnin, ki se prodajajo in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Cerkvenjak pri UJP Slovenska Bistrica, številka računa 01353-0100010641 z navedbo »Varščina za zemljišče POC«. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa brezobrestno poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Občine Cerkvenjak. 3. Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni (razen državljanstva). 4. Pisni izjavi (priloga): – izjava o zagotavljanju delovnih mest, – izjava o izgradnji objektov in izvajanju poslovne dejavnosti. 5. Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (priloga). 3. Pravočasno prispele ponudbe bo dne 3. 6. 2009, ob 9. uri odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo je dne 7. 4. 2009 imenoval župan Občine Cerkvenjak. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala in jih bo zavrgla s sklepom. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala več kriterijev: – število novo odprtih delovnih mest – izjava (priloga); – višino ponujene kupnine; – vrsto dejavnosti; – pisno izjavo o izgradnji objektov in izvajanju poslovne dejavnosti. 5. Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb. 6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa. To določilo je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 7. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse stroške sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Cerkvenjak lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. 9. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. 10. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na www.cerkvenjak.si. Vsa dodatna pojasnila na tel. 02/729-57-00, e-mail: obcina@cerkvenjak.si, kontaktna oseba: Vito Kraner, mag.