Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Ob-3133/09 , Stran 986
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi. II. Predmet prodaje je solastniški delež do ene polovice glede na celoto nepremičnine parc. št. 242 – stavba 1995 m2, vpisane v vl. št. 1409, k.o. Zagorje – mesto, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v pritličju objekta »Vašhava« v deležu 3168/10000 glede na celoto ter poslovni prostor v nadstropju tega objekta v deležu 1832/10000 glede na celoto – skupaj torej 5000/10000 oziroma eno polovico glede na celoto objekta. III. Pogoji: III.1.) Izhodiščna cena za celoten solastniški delež do ene polovice znaša 198.500,00 €. Ponudnik mora ponuditi odkup celotnega solastniškega deleža. Ponudbe, ki bi ponujale samo odkup posameznih poslovnih prostorov v objektu, se ne bodo upoštevale in bodo izločene iz postopka obravnave. Izhodiščna cena je minimalna cena, ki jo lahko ponudnik nudi. Ponudnik lahko v oddani ponudbi svojo ponudbeno ceno viša v minimalnih razponih po 1000 €. Ponudbena cena navzgor ni omejena. V izhodiščno ceno niso vključeni davki in drugi stroški za zemljiškoknjižno izvedbo. III.2.) Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. Ogled nepremičnine je v času razpisa možen po predhodni najavi. Kupec nosi ves riziko in tudi stroške vseh postopkov, potrebnih za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in prodajalec iz tega naslova ne daje nobenega jamstva. Vse stroške kupoprodajne pogodbe (davke, overitev prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo ipd.) nosi prodajalec. III.3.) Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizične osebe. III.4.) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji solastniškega deleža nepremičnine je 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec. Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe in izstavitve računa. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Prodajalec bo overil pogodbo takoj po prejemu plačila celotne kupnine. III.5.) Solastniški delež nepremičnine je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi stvarnih ali pravnih napak se ne upošteva in je v celoti rizik kupca. Občina Zagorje ob Savi kot prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti do kupca glede stvarnega in pravnega stanja nepremičnine. III.6.) Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene ob upoštevanju pravila višanja v minimalnih razponih po 1000,00 €. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v skladu s 45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz postopka izbire. III.7.) Varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene v višini 19.850,00 € je treba vplačati na račun proračuna občine št. 01342-0100018358, z navedbo »varščina za nakup nepremičnine – poslovnega prostora v pritličju objekta »Vašhava« v Zagorju ob Savi in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 3 dni po končani izbiri. Varščina mora biti vplačana najkasneje v sredo dne 29. 4. 2009. III.8.) Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo prispeti oziroma biti predložene prodajalcu v zaprti ovojnici najkasneje do dne 30. 4. 2009, do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi z oznako: »ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja solastniškega deleža nepremičnine »Vašhava« v Zagorju ob Savi«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. III.9.) Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1), – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2), – dokazila o registraciji pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, če je ponudnik pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, fizična oseba kot ponudnik pa predloži fotokopijo osebnega dokumenta, – dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, datum vplačila varščine mora biti najkasneje 29. 4. 2009, – parafiran vzorec obeh kupoprodajnih pogodb (OBR-3). Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si, lahko pa se pridobi tudi v pisni obliki, vsak delovni dan med 8. in 12. uro, na Oddelku za splošne zadeve Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. IV. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne 30. 4. 2009, ob 10.30. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. V. Postopek bo vodila komisija, ki jo imenuje župan. Postopek javne ponudbe se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo upoštevano merilo najvišje ponujene kupnine. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi je 1000 €. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ob izpolnjevanju vseh zahtev razpisa, ponudi najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, lahko komisija izbere enega od postopkov iz 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve. VI. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. 11. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, vsak delovni dan, na tel. 03/56-55-727 ali 56-55-714.