Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Št. 032600 Ob-3238/09 , Stran 985
1. Predmet prodaje: – delovno vozilo MAN 27.372 DF z nadgradnjo KROLL, leto izdelave 1995, moč motorja 272 kw, volumen cisterne 103 (za čiščenje s povratno vodo), – delovno vozilo MAN 27.372 DF z nadgradnjo KROLL, leto izdelave 1994, moč motorja 272 kw, volumen cisterne 103 (za čiščenje s povratno vodo), – delovno vozilo MAN 10.150 F z nadgradnjo Komunalna operativa, leto izdelave 1992, moč motorja 114 kw, volumen cisterne 4,83 (za čiščenje kanalov), – delovno vozilo MAN 19.272 F z nadgradnjo Komunalna operativa, leto izdelave 1991, moč motorja 198 kw, volumen cisterne 83 (za čiščenje kanalov), – delovno vozilo TAM 130 T 11 B z nadgradnjo Komunalna operativa, leto izdelave 1991, moč motorja 94 kw, volumen cisterne 4,83 (za čiščenje s povratno vodo). 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Delovna vozila, ki so predmet prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). Prodajalec delovnih vozil ne bo prodajal posamezno ampak v paketu. 4. Postopek bo vodila Služba za splošne zadeve. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Miha Jeras, tel. 01/580-83-32, elektronski naslov: mjeras@vo-ka.si in Franci Slovša, tel. 01/580-82-34, elektronski naslov: fslovsa@vo-ka.si. 5. Ogled delovnih vozil je možen dne 29. 4. 2009 med 9. in 10. uro, na naslovu CČN Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljubljana. 6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za delovna vozila – Ne odpiraj« na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana najkasneje do 5. 5. 2009 do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. 7. Delovna vozila bo prodajalec prodal le kupcu, ki jih ne bo uporabljal na območju Republike Slovenije. V ta namen mora kupec ponudbi priložiti izjavo z naslednjo vsebino: »Kupec ______________ (firma/naziv) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da delovnih vozil, ki so predmet kupoprodaje, ne bomo uporabljali na območju Republike Slovenije.« 8. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe, – ponujeno ceno za vsako delovno vozilo, – izjavo iz točke 7. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je opisan v 3. točki. Delovno vozilo bo prodano po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. 10. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. 11. Kupec delovnega vozila je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 12. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti postopek, ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.