Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Št. 478-87/2009-1 Ob-3310/09 , Stran 981
I. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnih ponudb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmeta prodaje: Stanovanja: 1. Štiri in večsobno stanovanje (zasedeno), št. 1, PR, v izmeri 145,86 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova 13, stoječe na parc. št. 1867 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, ident. št. 2525/868/…, letnik 1924, (tablica Mors 24907). a) Izhodiščna cena: 53.500,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 2. Trisobno stanovanje (zasedeno), št. 2, PR, v izmeri 149,68 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova 13, stoječe na parc. št. 1867 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, ident. št. 2525/868/..., letnik 1924, (tablica Mors 24913). a) Izhodiščna cena: 53.300,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 3. Trisobno stanovanje (zasedeno), št. 7, PR, v izmeri 114,66 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova 13, stoječe na parc. št. 1867 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, ident. št. 2525/868/..., letnik 1924, (tablica Mors 24918). a) Izhodiščna cena: 42.500,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 4. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 1, PR, v izmeri 83,27 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Cankarjeva 1a, stoječe na parc. št. 649/4 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, ident. št. 2525/756/..., letnik 1959, (tablica Mors 24968). a) Izhodiščna cena: 45.600,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 5. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 5, II. nad., v izmeri 67,67 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva 3, stoječe na parc. št. 3144 zkv 470, k.o. Trnovo, ident. št. 2524/1325/..., letnik 1948, (tablica Mors 24952). a) Izhodiščna cena: 38.800,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 6. Trisobno stanovanje (zasedeno), št. 18, IV., v izmeri 75,70 m2 v stanovanjski stavbi v Postojni, Ul. Prekomorskih brigad 8 in klet, stoječe na parc. št. 3257, (podvložek 2862/19), k.o. Postojna, ident. št. 2490/702/18, letnik 1968, (tablica Mors 20545). a) Izhodiščna cena: 87.400,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 7. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 4, II. nad., v izmeri 87,38 m2 v stanovanjski stavbi v Vipavi, na naslovu Gradnikove brigade 16, stoječe na parc. št. *417 zkv 1436, k.o. Vipava, ident. št.2401/386/----, letnik1955 (tablica Mors 25328). a) Izhodiščna cena: 68.300,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 8. Garsonjera (zasedeno), št. 1, PR, v izmeri 24,03 m2 v stanovanjski stavbi v Vipavi, na naslovu Gradnikove brigade 12, stoječe na parc. št. 439.S zkv 1436, k.o.Vipava, ident. št.2401/383/ letnik1961 (tablica Mors 25333). a) Izhodiščna cena: 29.300,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 9. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 24 v V. nad., v izmeri 53,84 m2 v stanovanjski stavbi v Mariboru, Frankolovska ul. 22, stoječa na parc. št. 1637/1, 1637/2 zkv 2306, k.o. Tabor (ID št. 659-2274-24), letnik 1962, (tablica Mors 26687). a) Izhodiščna cena: 61.000,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 10. Trisobno stanovanje (zasedeno), št. 4 v I. nad., v izmeri 71,29 m2 v stanovanjski stavbi v Dravogradu, Mariborska cesta 15, stoječa na parc. št. 1016/1 zk podvložku 909/4 z id. št. 4.E, k.o. Dravograd (829), letnik 1959, (tablica Mors 27016). a) Izhodiščna cena: 41.200,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 11. Enosobno stanovanje (zasedeno), št. 10, v V. nad., v izmeri 35,69 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Šišenska 39, Ljubljana stoječa na parc. št. 501/108 zkv 4606, k.o. Zg. Šiška (17396), letnik 1958, (tablica Mors 22247). a) Izhodiščna cena: 66.800,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 12. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 8 v IV. nad., v izmeri 83,93 m2 v stanovanjski stavbi v Celju, Kocbekova ul. 6, stoječa na parc. št. 2116, zk podvložku 2517/16 z id. št. 17.E, k.o. Celje (1077), letnik 1957, (tablica Mors 26976). a) Izhodiščna cena: 86.300,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. 13. Dvosobno stanovanje s kabinetom (zasedeno), št. 59 v VII. nad., v izmeri 66,05 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Mariboru, Ferkova ul. 15, stoječa na parc. št. 2797/1 zk podvložek 2298/60, id. št. 59.E, k.o. Tabor (659), letnik 1970, (tablica Mors 26771). a) Izhodiščna cena: 75.300,00 EUR, b) Ogled stanovanja: 11. 5. 2009 od 8. do 9. ure. IV. Ogled nepremičnin 1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so navedeni ob stanovanjih. 2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 28. 4. 2009 do 19. 5. 2009 na tel. 01/471-22-13 med 8. in 11. uro. V. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajo v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija; pri tem imajo osebe, ki nepremičnino uporabljajo kot imetniki stanovanjske pravice, pod enakimi pogoji predkupno pravico. 3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam. 4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-55000. Položena kavcija se všteje v kupnino. 5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse davčne dajatve plača kupec. 6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. 7. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. 9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 300,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 99.999, 00 EUR za 400,00 EUR. VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe: 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-55000 2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p., ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. VII. Postopek: 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do 19. 5. 2009 do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin UGN-19/05/2009 - Ne odpiraj« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna ponudba se bo predvidoma posnela na filmski trak. X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 19. 5. 2009 ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 55a, 1000 Ljubljana.