Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Št. 76-192/09 Ob-3229/09 , Stran 980
V besedilu javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje razvoja projektov (igranih, animiranih, dokumentarnih filmov) za leto 2009, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 103/08 z dne 30. 10. 2008, so bile ugotovljene pomanjkljivosti, zato uprava Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Milošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 z kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) in skladno z odredbo uprave številka IDOP 76-192/09, z dne 17. 4. 2009, objavlja popravek besedila: Četrti odstavek 3. točke javnega poziva (Pogoji za sodelovanje na pozivu) se spremeni tako, da po novem glasi: »Predlagani projekt ne sme biti namenjen marketingu in/ali ekonomski propagandi in mora biti dokončan najkasneje do 31. 10. 2010. Spremeni se 2. točka javnega poziva (Okvirna vrednost razpisanih sredstev je skupaj), in sicer tako, da nova okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 240.000,00 EUR. V sedmem odstavku 3. točke javnega poziva (Pogoji za sodelovanje na pozivu) se črta štirinajsta alineja, ki od predlagatelja zahteva, da ob prijavi projekta priloži storyboard (obvezen samo za animirane projekte). Prvi odstavek 6. točke javnega poziva (Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva) se spremeni tako, da po novem glasi: »Najvišja vsota sredstev, ki jo bo Filmski sklad dodelil posameznemu projektu, je 50.000 EUR. Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana v skladu s pogodbenimi pogoji in morajo biti porabljena v proračunskih letih 2009/2010, vendar najkasneje do dne 31. 12. 2010«. V tretjem odstavku 6. točke javnega poziva (Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva) se spremeni datum drugega zasedanja strokovno – programske komisije, in sicer tako, da po novem glasi: »2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 21. 5. 2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na Filmski sklad prispele najkasneje do 13. 5. 2009«. V 7. točki javnega poziva (Sklenitev pogodbe) se doda drugi odstavek, ki glasi: »Rezultat projektnega razvoja filma mora biti: – sinopsis, treatment in dokončan scenarij v obsegu, cca. ena tipkana stran na minuto filma: za igrane filme, – dokončan scenarij neopredeljenega obsega z natančno opredelitvijo vsebine in komentarjem režiserja o strukturi in vizualnih elementih filma: za dokumentarni film, – snemalna knjiga z vsemi razdelavami: za igrane filme, – sinopsis ali treatment ter storyboard in po možnosti vzorec animacije: za animirane filme, – tehnični, terminski in finančni elaborat realizacije projekta«. Spremeni se 8. točka javnega poziva (Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil), in sicer tako, da po novem glasi: Andreja Kralj, tel. 01/234-32-10, elektronski naslov: andreja.kralj@film-sklad.si. Ostalo besedilo javnega poziva z dne 30. 10. 2008 ostane nespremenjeno. Vse spremembe stopijo v veljavo z dnem objave. Skladno z zgoraj navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo prijavnega obrazca in predloga pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani Filmskega sklada.