Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Št. 534-3/2009 Ob-3286/09 , Stran 979
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04) in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08, v nadaljnjem besedilu ZJU) Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo objavlja javni natečaj za položaj direktorja Javne agencije Republike Slovenije za energijo. 1. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije; – da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali tehnične smeri; – najmanj deset let delovnih izkušenj; – je strokovnjak na področju dela agencije; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – znanje angleškega jezika; – najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju dejavnosti delovanja trga z električno energijo ali zemeljskim plinom in – ni v kazenskem postopku za dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. 2. Prijava mora vsebovati: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj – obrazec Europass; – potrdilo o nekaznovanosti; – dokazilo o znanju tujega jezika; – dokazilo o strokovnosti na področju dela agencije; – dokazilo o delovnih izkušnjah na področju dejavnosti delovanja trga z električno energijo ali zemeljskim plinom; – potrdilo pristojnega sodišča, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje. 3. Pri izbiri kandidata se bodo uporabljali naslednji kriteriji: – strokovnost in usposobljenost osebe za področje dela agencije, – pretekli rezultati dela, – ocena skladnosti programa dela in zastavljenih ciljev z resolucijo o nacionalnem energetskem programu in namenom agencije. 4. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj direktorja za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 5. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za energijo, Strossmayerjeva 30, Maribor, in sicer v roku 15 dni od objave na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za energijo in v Uradnem listu Republike Slovenije. Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Javno agencijo Republike Slovenije za energijo, tel. 02/234-03-00. Kontaktna oseba za podajanje informacij je Duška Godina. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po imenovanju.