Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Št. 84/09 Ob-3242/09 , Stran 970
I. Predmet prodaje in izhodiščna cena nepremičnin Stavbna zemljišča za stanovanjsko-poslovno gradnjo, ki se nahajajo na območju, kjer je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta v naselju Rače z naslednjimi katastrskimi podatki: parc. št. 2520/8 – njiva v izmeri 8.508 m2, parc. št. 2520/12 – njiva v izmeri 325 m2, parc. št. 2520/13 – njiva v izmeri 334 m2, parc. št. 2520/14 – njiva v izmeri 320 m2, vsa vpisana k vl. št. 1953, k.o. Rače. Zemljišča se prodajajo skupaj kot zaključena celota. Izhodiščna cena za vse nepremičnine skupaj znaša 569.220,00 EUR (60 EUR/m2 zemljišča). Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in ne vključuje 20% DDV, priključitve na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, električno in telefonsko omrežje ter izdelave Podrobnega prostorskega načrta. Stavbno zemljišče je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. II. Pogoji razpisa: 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe morajo priložiti izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti sledeče podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv, sedež in zakonitega zastopnika, davčno številko ter številko transakcijskega računa, – potrdilo o vplačilu varščine. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Rače – Fram: 01298-0100008874. 2. Pogoj prodaje je gradnja, skladna z načrtovanim podrobnim prostorskim načrtom (Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Rače – poslovno stanovanjsko naselje »Žabnik«, MUV št. 24/07), kar predstavlja gradnjo trgovskega objekta na tem zemljišču. 3. V ponudbi je potrebno navesti: – ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne, – priložiti je potrebno overjeno izjavo, da bo ponudnik nadaljeval s postopkom izdelave podrobnega prostorskega načrta, skladno z izdanim Sklepom o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Rače – poslovno stanovanjsko naselje »Žabnik« (MUV št. 24/07) in sicer v delu, ki se nanaša na gradnjo na zemljiščih parc. št. 2520/8, 2520/12, 2520/13, 2520/14, k.o. Rače. Hkrati se ponudnik s podpisano izjavo zaveže, da bo pričel s pridobivanjem gradbenega dovoljenja takoj po zaključku postopka sprejema podrobnega prostorskega načrta ter z gradnjo najkasneje do decembra 2009. Izjava mora vsebovati tudi obvezo ponudnika, da bo izpolnil vse navedene pogoje ter da je seznanjen z dejstvom, da se bo v nasprotnem primeru sklenjena kupoprodajna pogodba štela kot nična. V tem primeru se bo kupcu vrnila plačana kupnina brez obresti z odšteto 10% varščino. 4. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do petka, 8. 5. 2009, do 12. ure in sicer na naslov: Občina Rače – Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb – ponudba za nakup zemljišč – Ne odpiraj«. 5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je (ob upoštevanju pogoja, da bo gradnja na tem območju skladna z izdanim Sklepom o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Rače – poslovno stanovanjsko naselje »Žabnik«) najvišja ponujena cena. V primeru enakih ponudb bo kriterij za izbiro čas vložitve posamezne ponudbe. O najugodnejšem ponudniku bo na podlagi predloga komisije odločal župan. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za vodenje in nadzor postopka. Odpiranje ponudb ne bo javno. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed prispelih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, bo pozvala vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih ali z njimi opravi pogajanja. 6. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo in plačati preostali del kupnine v 8 dneh po podpisu pogodbe. Kupec je dolžan plačati tudi stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi. Kolikor izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in v določenem roku ne bo plačal celotne kupnine, se domneva, da je odstopil od ponudbe, plačana varščina pa se mu ne vrne in zapade v korist Občine Rače – Fram. Če bi se zgodil primer iz prejšnjega odstavka, lahko prodajalec sklene kupoprodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom brez javnega razpisa. 7. Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri brez obresti vrnjena. 8. Občina Rače – Fram si pridružuje pravico ustaviti začeti postopek prodaje stavbnega zemljišča do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino brez obresti. Prodajalec tudi izključuje svojo obveznost skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje. 9. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri kontaktni osebi Suzani Pungartnik (tel. 02/609-60-16). Zemljišče si je mogoče po predhodnem dogovoru tudi ogledati.