Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Št. 67100-02/2009-1 Ob-3213/09 , Stran 967
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/398-12-00, faks 05/398-12-23, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si. 2. Predmet razpisa: programi kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in drugih stanovskih (upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …) društev in organizacij. 3. Osnovni pogoji: osnovni pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezne vrste družbenih dejavnosti. 4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov: – na področju ljubiteljske kulture 58.590,00 EUR, – na področju mladinske kulture 6.447,00 EUR, – na področju športa ob upoštevanju Letnega programa športa za leto 2009 73.729,00 EUR, – na področju turizma 32.301,00 EUR, – na področju humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij 19.341,00 EUR, – na področju stanovskih društev skupaj 21.322,00 EUR, in sicer: za programe veteranskih organizacij 5.425,00 EUR, za sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin 11.748,00 EUR in za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, 4.150,00 EUR. 5. Merila za sofinanciranje: programi bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili in kriteriji v veljavnih pravilnikih. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009. 6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.obcina-kanal.si. 7. Rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 24. 5. 2009 na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako programa za katerega predlagatelj kandidira. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Kanal ob Soči. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – naslov izvajalca športnega programa (polni naslov pošiljatelja), – naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči). 8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmejo interesenti v tajništvu Občine Kanal ob Soči (tel. 398-12-00). 9. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog ne bo javno; izvedeno bo najkasneje v 8 dneh po zaključku razpisa. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.