Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Ob-3234/09 , Stran 955
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. 2. Opis predmeta javnega razpisa: družinska nadaljevanka – 35 delov, vsak v dolžini 30 minut. 3. Navedba posamičnih delov javnega razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del predmeta javnega razpisa: ponuditi je potrebno celotno nanizanko. 4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 18. 12. 2009. 5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO – www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi za avdiovizualna dela pod oznako Javni razpis AV RTV 001/2009. 6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: tanja.princic@rtvslo.si. 7. Polni naslov, datum in ura, kam in do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za javni razpis z oznako AV RTV 001/2009 – družinska nadaljevanka«. Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 11. 5. 2009, do 12. ure v vložišče RTV Slovenija. 8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji. 9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po vzorcu pogodbe. 10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji. 11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika. 12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji. 13. Druge informacije o javnem razpisu: po razpisni dokumentaciji.