Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Ob-3214/09 , Stran 955
1. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča v poslovno industrijski coni Kanižarica za izgradnjo objektov obrtnih, industrijskih servisnih, trgovinskih in drugih dejavnosti ter druga zemljišča izven poslovno industrijske cone v lasti Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji. 2. Stavbna zemljišča so delno komunalno opremljena in se prodajajo v skladu z veljavno novo parcelacijo. Velikost parcel in drugi podatki o zemljiščih je razvidna iz razpisne dokumentacije. Območje, kjer se nahajajo zemljišča, ki so predmet prodaje, se ureja po določilih Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza (Uradni list RS, št. 140/04 in 76/08) in Odloka o OLN za Tehnološko razvojno industrijsko središče TRIS Kanižarica (Uradni list RS, št. 139/06). 3. Zemljišča, ki so predmet javnega razpisa so glede na izklicno ceno razdeljena v štiri skupine, in sicer: A: Zemljišča namenjena izgradnji poslovnih objektov. Zemljišča so delno komunalno opremljena. Izklicna cena zemljišča znaša 9 € za 1 m2 površine. B: Zemljišča, ki so pogojno zazidljiva – primerna za izgradnjo sončnih elektrarn. Izklicna cena zemljišča znaša 5 € za 1 m2 površine. C: Zemljišča, ki niso predvidena za pozidavo. Izklicna cena zemljišča znaša 2 € za 1 m2 površine. D: Zemljišča, ki se nahajajo izven Poslovno industrijske cone TRIS Kanižarica. Zemljišča se prodajajo po izklicni ceni določeni na osnovi cenitve. 4. V izhodiščni ceni ni zajet DDV oziroma davek na promet nepremičnin, ki se prišteje k pogodbeni ceni in ga plača kupec. 5. Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV oziroma davka na promet nepremičnin plačati še stroške sklenitve pogodbe, stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo. 6. Rok za sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnine je 30 dni od vročitve obvestila o izbiri investitorja – kupca, rok plačila pa 8 dni po podpisu pogodbe. 7. Na javnem razpisu lahko sodelujejo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in druge pravne in fizične osebe. 8. Pogodbe o prodaji parcel se bodo sklepale na osnovi izbire prodajalca. Prodajalec ima pravico odločati o ustreznosti investitorja in investicijskega programa ter o mikrolokaciji po svojem prostem preudarku. 9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. 10. Razpis traja do 31. 12. 2009 oziroma do prodaje vseh parcel. 11. Podatki o zemljiščih in podrobni pogoji prodaje so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del razpisnih pogojev. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na sedežu Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/305-61-00 ali po elektronski pošti rudnik@siol.net. Ogledi parcel, ki so predmet prodaje so možni vsak ponedeljek med 9. in 12. uro dopoldne ali po dogovoru.