Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Ob-3313/09 , Stran 951
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod). 2. Cilj javnega razpisa Cilj javnega razpisa je zaposliti 200 brezposelnih oseb iz ciljne skupine javnega razpisa za določen čas najmanj 12 mesecev ali za nedoločen čas. Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16 mesecih prejemale denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev. Izpolnitev tega pogoja se preverja na podlagi izmenjave podatkov iz uradnih evidenc. 3. Namen in predmet javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči, v skladu s 36.a členom Zakona o socialnem varstvu. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bodo za določen čas najmanj enega leta oziroma bodo za nedoločen čas zaposlili dolgotrajno brezposelno osebo iz ciljne skupine, opredeljene v 3. točki javnega razpisa in: – niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2), – ne bodo zaposlili brezposelnih oseb v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD): http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4943, – ne bodo zaposlili brezposelnih oseb v dejavnosti B – Rudarstvo (SKD). Do pomoči za zaposlitev po tem razpisu niso upravičene brezposelne osebe za samozaposlitev v lastniški gospodarski družbi, ki jo tudi osebno vodijo. Vsak vlagatelj se lahko na vsak razpisni rok prijavi z vlogo za subvencioniranje zaposlitve za vsako brezposelno osebo posebej, ki jo vloži na pristojni območni službi Zavoda. Število vlog ni omejeno. Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika državno pomoč. Pomoč, ki jo delodajalec prejme skladno s shemo državnih pomoči »Programi zaposlovanja« številka priglasitve: BE01-5022860-2008/I, z dne 24. 3. 2009, je potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi javnimi viri tako, da ne bo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči za iste upravičene stroške. Med javne vire je potrebno šteti tudi pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis«, v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU L379 28/12/2006 str. 5-10). Vsak vlagatelj mora izpolnjevati sledeče splošne pogoje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani vlagatelj, s katerim bo na podlagi vloge po tem javnem razpisu pogodba že sklenjena, mora ob obravnavi nove vloge poleg že navedenih pogojev iz te tabele izpolnjevati še naslednja pogoja: – je realiziral vse zaposlitve iz že sklenjenih pogodb o dodelitvi subvencije oziroma je v soglasju z Zavodom ugotovil, da pogodbe ni mogoče realizirati v celoti in/ali – je na podlagi že sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencije realiziral morebitna vračila sredstev, za katera je Zavod že izstavil terjatev. Za vsako vlogo posebej mora vlagatelj z izjavama, ki sta del razpisne dokumentacije (IV. točka), zagotoviti, da izpolnjuje pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogoja o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v RS mora vlagatelj dokazati s potrdilom davčnega urada, ki ob vložitvi vloge ni starejše od 30 dni. Zavod lahko preveri resničnost podane izjave vlagatelja z vpogledom v uradne evidence. 5. Merila za izbor Pri ocenjevanju vlog se upoštevajo naslednja merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki bodo ocenjena z najmanj 50 točkami. Na zadnjem odpiranju vlog bodo v primeru večjega števila predloženih vlog od razpoložljivih sredstev, izbrane tiste vloge, ki bodo zbrale višje število točk. V primeru, da bodo vloge ocenjene z enakim številom točk, se prednostno izberejo vloge tistih vlagateljev, ki na tem razpisu še niso bili izbrani. Če izbor vloge tudi na ta način ni mogoč, se med vlogami izvede žrebanje. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja Za izvedbo javnega razpisa za spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči je za leti 2009 in 2010 namenjenih skupaj 1.139.000,00 EUR, ki bodo zagotovljena iz sredstev integralnega proračuna, in sicer iz proračunskih postavk PP 3562 »Transferji za socialno ogrožene« in PP 3595 »Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje zaposljivih oseb«. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 Izplačila za zaposlitve v letu 2009. 2 Izplačila za zaposlitve v letu 2010 (del izplačil za december 2010 bo realiziran v letu 2011). Okvirna sredstva tega razpisa morajo biti izplačana v proračunskih letih 2009 in 2010 in v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, najpozneje do 31. 3. 2011. Razdelitev okvirne višine sredstev tega javnega razpisa se po območnih službah zavoda izvede na podlagi predvidenega števila vključenih oseb: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru javnega razpisa Izbrani delodajalec je upravičen do subvencije za zaposlitev, in sicer: – ob zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine za nedoločen čas s 40-urnim delovnim časom na teden, v višini 6.700,00 EUR in – ob zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine za določen čas najmanj enega leta s 40-urnim delovnim časom na teden, v višini 3.350,00 EUR. V primeru zaposlitve osebe za določen ali za nedoločen čas s krajšim delovnim časom od 40-urnega, se subvencija izplača v sorazmerni višini, kot je navedeno v primeru v spodnji tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Subvencija za zaposlitev predstavlja državno pomoč po priglašeni shemi državnih pomoči »Programi zaposlovanja«, številka priglasitve: BE01-5022860-2008/I, dne 24. 3. 2009. Subvencija za zaposlitev se izplačuje: – ob zaposlitvi osebe za določen čas najmanj enega leta: v 6 mesečnih obrokih, – ob zaposlitvi osebe za nedoločen čas: v 12 mesečnih obrokih, skladno s tristransko pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev dolgotrajno brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči. Mesečni obrok subvencije se izplačuje na podlagi prejetega popolnega zahtevka delodajalca za pretekli mesec zaposlitve in predložene kopije plačilne liste o izplačilu plače vključeni osebi za pretekli mesec, in sicer: – za prvih 6 mesecev zaposlitve osebe, zaposlene za določen čas 1 leta oziroma – za prvih 12 mesecev zaposlitve osebe, zaposlene za nedoločen čas. V primeru zaposlitve za nedoločen čas bo Zavod subvencionirano zaposlitev brezposelne osebe pri delodajalcu spremljal dve leti. Za vsako subvencionirano zaposlitev mora delodajalec v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe Zavodu predložiti dokazili: – kopijo obrazca M-1/M-2 in – kopijo pogodbe o zaposlitvi. Mesečni zahtevek za izplačilo subvencije, ki mora biti popoln, je delodajalec dolžan posredovati pristojni območni službi Zavoda najkasneje do 25. v mesecu za pretekli mesec, sicer ga Zavod ni dolžan poravnati. Subvencija se delodajalcu izplačuje 30. dan po prejemu popolnega zahtevka za plačilo subvencije oziroma v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvrševanju proračuna RS. Po izteku 12 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi dolgotrajno brezposelne osebe za 1 leto oziroma po izteku 24 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi dolgotrajno brezposelne osebe za nedoločen čas, mora delodajalec v roku 45 dni posredovati Zavodu končno poročilo o subvencioniranju zaposlitve (obrazec Končno poročilo pod točko VIII. razpisne dokumentacije). Poročilu mora priložiti kopije še ne posredovanih plačilnih list za preostalih 6 oziroma 12 mesecev zaposlitve vključene osebe in podati izjavo: – da je bila oseba zaposlena celotno obdobje subvencionirane zaposlitve, – o morebitnem podaljšanju pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe (zaposlene za določen čas 12 mesecev) z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve, – da je brezposelni oziroma vključeni osebi zagotovil plačo skladno s pogodbo o zaposlitvi in ji izplačeval tudi druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi iz področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi računovodskimi listinami, – da višina prejetih javnih sredstev za zaposlitev brezposelne osebe, skupaj s subvencijo prejeto v okviru javnega razpisa, ni presegla polovice skupnih stroškov enoletne oziroma dvoletne zaposlitve vključene osebe, – da bo hranil dokumentacijo o izvajanju subvencionirane zaposlitve še najmanj 10 let po izteku subvencionirane zaposlitve, – da bo še 10 let po zaključku subvencionirane zaposlitve omogočil administrativni in finančni nadzor s strani pristojnih organov RS. Delodajalec v končnem poročilu navede tudi višino vseh dejansko izplačanih stroškov zaposlitve (II. bruto, stroške prehrane, prevoza na delo, regresa, morebitne druge stroške zaposlitve), izplačanih za vključeno osebo. 8. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog Vlagatelji oddajo vloge na pristojno območno službo Zavoda, kjer je: – registriran sedež vlagatelja vloge ali – brezposelna oseba prijavljena v evidenci Zavoda. Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti, označena s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2009«. V primeru poziva na dopolnitev vloge naj bo le-ta označena enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis za spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2009«. Vloge se oddajo v zaprti kuverti osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov pristojne območne službe Zavoda. Vloge naj imajo na kuverti prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije. Zavod za vloge, poslane po pošti, ne odgovarja. Če vlagatelj odda vlogo na območno službo po sedežu svoje registracije, predlagana brezposelna oseba pa je prijavljena v evidenci druge območne službe Zavoda, bo prva območna služba drugi vlogo vlagatelja v postopku odločanja odstopila, ta pa bo vlogo obravnavala in v primeru njenega izbora sklenila pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči. Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagatelju. Za nepravilno izpolnjene oziroma neoznačene kuverte se ne šteje opustitev označbe »Vloga« oziroma »Dopolnitev vloge«. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče pristojne območne službe Zavoda, do zadnje srede v mesecu, in sicer: – na prvi rok do 27. 5. 2009 do 12. ure, – na drugi rok do 29. 7. 2009 do 12. ure, – na tretji rok do 28. 10. 2009 do 12. ure, oziroma do porabe sredstev. Na vsakem predvidenem roku odpiranja vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge, prispele v vložišče pristojne območne službe Zavoda do vključno zadnje srede v mesecu, do 12. ure. Vloge, ki bodo prejete po roku, ki je v posameznem mesecu določen za predložitev vlog, bodo odprte na naslednjem odpiranju, razen v primeru, ko zaradi razdelitve sredstev in s tem predčasnega zaključka javnega razpisa naslednjega odpiranja ne bo. V tem primeru se vlagatelje s sklepom obvesti, da njihove vloge zaradi razdelitve sredstev niso izbrane. Vlagatelje vlog, ki bodo prejete po zadnjem roku (28. 10. 2009), se neodprte vrne vlagateljem in se jih obvesti, da njihove vloge niso izbrane, ker so prispele po zadnjem roku za predložitev vlog. Zaključek javnega razpisa zaradi razdelitve sredstev pred 28. 10. 2009 se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Zavoda. 9. Odpiranje in ocenjevanje vlog Vsako odpiranje vlog bo izvedeno dan po roku, določenem za prispetje vlog, in sicer ob 10. uri, na sedežu pristojne območne službe Zavoda. Odpiranje vlog bo javno. V primeru prevelikega števila predloženih vlog, se strokovna komisija lahko odloči, da odpiranje ne bo javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm. Za odpiranje vlog in izbor so zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in jo sestavljajo predsednik komisije in najmanj dva člana. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Komisija popolne vloge preveri z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev ter točkuje v skladu z merili iz točke 5. »Merila za izbor« javnega razpisa. 10. Izid javnega razpisa Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v roku 45 dni po vsakem roku, ki je določen za predložitev vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Zavoda. Izbranim vlagateljem pristojna območna služba Zavoda posreduje sklep o izboru vloge in jih pozove na podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali pri merilih ne bodo dosegli minimalnega števila točk, se obvesti, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji v roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski organ Zavoda. Vse pogodbe, sklenjene na podlagi tega javnega razpisa (tristranske pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči ter pogodbe o zaposlitvi oseb), morajo biti sklenjene najpozneje do 31. 12. 2009. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si (v rubriki dejavnost / javni razpisi). Izvod razpisne dokumentacije bo mogoče prevzeti tudi osebno vložiščih pristojnih območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 13. ure ter v sredo tudi od 14. do 16. ure). Naslovi območnih služb Zavoda: ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje, ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper, ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj, ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana, ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor, ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska Sobota, ZRSZ, Območna služba Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto, ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj, ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg Svobode 32, 8290 Sevnica, ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje, ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje. 12. Informacije: če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi na Zavodu na elektronski naslov: Iris.Lojevec@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda. 13. Mehanizmi nadzora Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani delodajalcev, lahko administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih programov. Delodajalec se s podpisom pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev dolgotrajno brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje projekta, ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja programa zagotovi vse zahtevane podatke.