Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Ob-3312/09 , Stran 947
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod). 2. Namen in cilj javnega razpisa Namen je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb pri izvajanju pomoči na domu v okviru mreže javne službe ter pri izvajanju osebne asistence. Cilj je izboljšati pogoje vstopa na trg dela in povečati odliv brezposelnih oseb v zaposlitev ter nadaljevanje zaposlitve oseb, ki so že vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – program »Invalidi invalidom« s subvencioniranjem zaposlitve pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence. Program zagotavlja: – trajnejše oblike zaposlovanja brezposelnim osebam in osebam, ki so bile pred zaposlitvijo vključene v programe javnih del ali vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – programa »Invalidi invalidom« na delih osebne asistence in pomoči invalidnim osebam oziroma pomoči starejšim osebam na domu ter – izenačevanje možnosti zaposlovanja brezposelnih oseb na področju nepridobitnih dejavnosti in z ocenjeno nadomestitvijo plače izenačiti zaposlitvene možnosti težje zaposljivim osebam. 3. Predmet javnega razpisa in ciljna skupina Predmet je subvencioniranje zaposlitev težje zaposljivih oseb za obdobje največ dveh let pri izvajanju pomoči na domu (I. sklop) in osebne asistence (II. sklop). Ciljna skupina oseb, ki se lahko vključijo v subvencionirano zaposlitev, so: A) osebe, ki so že vključene ali so bile vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – programa »Invalidi invalidom« in od izteka njihove pogodbe o zaposlitvi za določen čas še ni minilo več kot 6 mesecev, in/ali B) osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, in/ali C) osebe, ki jim je potekla pogodba o vključitvi v program javnih del s socialno varstvenega področja. I. sklop: Pomoč na domu Vlagatelji lahko vložijo vloge za tista subvencionirana delovna mesta za neposredno socialno oskrbo pri izvajanju pomoči na domu: na katerih so ali so bile zaposlene osebe v okviru programa Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – programa »Invalidi invalidom« in od izteka njihove pogodbe o zaposlitvi za določen čas še ni minilo več kot 6 mesecev. Na izbranih subvencioniranih delovnih mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz A) alinee te točke javnega razpisa. Število subvencioniranih zaposlitev za izvajanje pomoči na domu pri posameznem izvajalcu/delodajalcu na dan 1. 1. 2010 ne sme presegati 75% vseh pri njem zaposlenih oseb za neposredno socialno oskrbo. Pogoj ne velja v primeru, če ima izvajalec/delodajalec za namen neposredne socialne oskrbe že zaposleni največ dve osebi. Obveznost vlagatelja, da bo na dan 1. 1. 2010 navedeni pogoj izpolnil, mora ob vložitvi vloge na javni razpis zagotoviti z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije (IV. točka). V primeru, da bo njegova vloga za predlagana delovna mesta v celoti izbrana, bo moral izbrani izvajalec po 1. 1. 2010 izpolnitev pogoja iz prejšnjega odstavka tudi dokazati, in sicer s seznamom zaposlenih oseb, ki ga bo moral Zavodu posredovati na njegovo zahtevo najkasneje do 28. 2. 2010. Če bo Zavod ugotovil, da kljub podani izjavi izbrani izvajalec na dan 1. 1. 2010 pogoja ne izpolnjuje: – se bo štelo, da krši določila javnega razpisa in sklenjene pogodbe iz naslova aktivne politike zaposlovanja (APZ) in najmanj dve leti ne bo imel pravice do prijave na katerikoli javni razpis / javno naročilo iz naslova APZ, – bo moral plačati pogodbeno kazen, določeno v sklenjeni pogodbi o dodelitvi subvencije. Če se bo skupno število subvencioniranih delovnih mest za neposredno socialno oskrbo pri izvajanju pomoči na domu zaradi omejitvene kvote 75%, navedene v tretjem odstavku te točke, ali iz drugih razlogov znižalo, se ga lahko nadomesti z novimi vključitvami v neposredno socialno oskrbo pri pomoči na domu, vendar pri izvajalcih, ki navedene 75% omejitvene kvote ne bodo presegli. Ti vlagatelji lahko na drugi rok javnega razpisa oddajo vlogo za največ 3 nove subvencionirane zaposlitve za neposredno socialno oskrbo pri pomoči na domu, v katero se lahko vključijo osebe iz A), B) in C) alinee te točke javnega razpisa. II. sklop: Osebna asistenca Vlagatelji lahko vložijo vloge za tista subvencionirana delovna mesta osebne asistence – na katerih so ali so bile za določen čas zaposlene osebe v okviru programa Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – programa »Invalidi invalidom« in od izteka njihove pogodbe o zaposlitvi še ni minilo več kot 6 mesecev, in za tista delovna mesta, – ki so bila izbrana s sklepom o izboru na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08), a na njih izvajalec do predvidenega roka (31. 12. 2008) ni uspel zaposliti ustreznih brezposelnih oseb, zaradi česar so ta mesta ostala nezapolnjena. Na izbranih subvencioniranih delovnih mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz A), B) in C) alinee te točke javnega razpisa. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki bodo zaposlili osebo, skladno s 3. točko javnega razpisa. Vsak vlagatelj se lahko na vsakega od dveh razpisnih rokov prijavi le z eno vlogo za več subvencioniranih zaposlitev, in sicer: 1. Na prvi rok se lahko prijavijo: vlagatelji za I. sklop in za II. sklop javnega razpisa, in sicer: za nadaljevanje subvencionirane zaposlitve oseb, ki so že vključene ali so bile vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – programa »Invalidi invalidom« ter katerih veljavne pogodbe o zaposlitvi za določen čas potečejo oziroma so potekle v letu 2009. Na izbranih subvencioniranih delovnih mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz A) alinee 3. točke tega javnega razpisa. 2. Na drugi rok se lahko prijavijo: 2.1. vlagatelji za I. sklop in za II. sklop javnega razpisa, in sicer za nadaljevanje subvencionirane zaposlitve oseb, ki so že vključene ali so bile vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – programa »Invalidi invalidom« ter katerih veljavne pogodbe o zaposlitvi za določen čas potečejo v letu 2010. Na izbranih subvencioniranih delovnih mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz A) alinee 3. točke tega javnega razpisa. 2.2. vlagatelji za I. sklop javnega razpisa, in sicer v primeru, če se bo skupno število subvencioniranih delovnih mest za neposredno socialno oskrbo pri izvajanju pomoči na domu zaradi omejitvene kvote 75%, navedene v tretjem odstavku 3. točke tega razpisa, ali iz drugih razlogov, znižalo pod število izbranih delovnih mest po javnem razpisu za sofinanciranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08). Manjkajoče število, še razpoložljivih mest za izvajanje pomoči na domu, ki bo po izbranih vlogah, prispelih na 1. rok tega javnega razpisa, objavljeno na spletni strani Zavoda, se lahko nadomesti z novimi vključitvami v neposredno socialno oskrbo pri pomoči na domu, vendar pri izvajalcih, ki navedene 75% omejitvene kvote ne bodo presegli. Vlagatelji lahko oddajo vlogo za največ 3 nove subvencionirane zaposlitve za neposredno socialno oskrbo pri pomoči na domu. Na izbranih subvencioniranih delovnih mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz A), B) ali C) alinee 3. točke tega javnega razpisa. 2.3. vlagatelji za II. sklop javnega razpisa, in sicer za tista delovna mesta, ki so bila za izvajanje osebne asistence izbrana s sklepom o izboru na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08), na katerih pa izvajalec do predvidenega roka (31. 12. 2008) ni uspel zaposliti ustreznih brezposelnih oseb, zaradi česar so ta mesta ostala nezapolnjena. To število z nazivom delovnih mest, ki predstavlja razliko med izbranimi delovnimi mesti posameznega vlagatelja (iz prejšnjega odstavka) in številom na prvem roku izbranih delovnih mest istega vlagatelja za izvajanje osebne asistence, bo objavljeno na spletni strani Zavoda. Na izbranih subvencioniranih delovnih mestih se bodo lahko zaposlile osebe iz A), B) ali C) alinee 3 točke tega javnega razpisa. Zavod bo v okviru razpoložljivih sredstev javnega razpisa z izbranimi vlagatelji sklenil pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev. Na javni razpis se lahko prijavijo: – netržni delodajalci (Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev – SKIS šifra: 13, 15: Standardna klasifikacija dejavnosti institucionalnih sektorjev: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347) in – tržni delodajalci, ki niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da v zadnjih treh proračunskih letih niso oziroma ne bodo prejeli skupaj več kot 200.000,00 EUR pomoči po pravilu »de minimis«. Dodeljena sredstva za subvencioniranje zaposlitve za tržne delodajalce predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljene istemu prejemniku, na podlagi tega pravila ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih, ne glede na obliko ali namen pomoči. Do pomoči za subvencioniranje zaposlitev po tem razpisu niso upravičeni delodajalci, ki: – so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), – bi zaposlili osebo v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD): http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4943). Vlagatelji morajo izpolnjevati sledeče splošne pogoje: – da so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, – da v obdobju zadnjih dveh let niso kršili določil pogodbe o nenamenski porabi sredstev iz naslova aktivne politike zaposlovanja, – da na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, – da na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, – da v okviru pravila »de minimis« ne bodo presegli 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih (velja za tržne delodajalce), – da imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji. Vlagatelji vlog za izvajanje pomoči na domu morajo izpolnjevati tudi naslednja pogoja: – da izvajajo socialno varstveno storitev v okviru mreže javne službe, – da število subvencioniranih zaposlitev za izvajanje pomoči na domu pri posameznem izvajalcu/delodajalcu na dan 1. 1. 2010 ne bo presegalo 75% vseh pri njem zaposlenih oseb za neposredno socialno oskrbo. Izbrani vlagatelji, s katerimi bo na podlagi vloge po tem razpisu pogodba že sklenjena, morajo ob predložitvi nove vloge (na drugi rok javnega razpisa) izpolnjevati poleg zgoraj naštetih splošnih pogojev še naslednja pogoja: – da so realizirali vse zaposlitve iz že sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencije oziroma so v soglasju z Zavodom ugotovili, da pogodbe ni mogoče realizirati v celoti in/ali – da so na podlagi že sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencije realizirali morebitna vračila sredstev, za katera je Zavod izstavil terjatev. Za vsako vlogo posebej morajo vlagatelji z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije (IV. točka), zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogoja o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v RS mora vlagatelj dokazati s potrdilom davčnega urada, ki ob vložitvi vloge ni starejše od 30 dni. Zavod lahko preveri resničnost podane izjave vlagatelja z vpogledom v uradne evidence. 5. Merila za izbor Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki bodo ocenjena z najmanj 50 točkami. Na vsakem odpiranju vlog bodo v primeru, da bo število predloženih vlog za posamezna delovna mesta večje od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta, ki bodo zbrala višje število točk. V primeru, da bodo delovna mesta ocenjena z enakim številom točk, se med delovnimi mesti, ki so dosegla enako število točk, izvede žrebanje in se tako delovno mesto izbere. V primeru, da sredstva na prvem roku ne bodo porabljena v celoti, se jih lahko nameni za izvedbo drugega roka tega javnega razpisa. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja Okvirna višina sredstev za subvencioniranje zaposlitev, znaša skupaj 8.400.000,00 EUR, od tega za prvi prijavni rok okvirna višina sredstev 7.257.600,00 EUR in za drugi prijavni rok okvirna višina sredstev 1.142.400,00 EUR. Sredstva se bodo zagotavljala iz proračunske postavke proračuna RS: PP 3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb« z naslednjo predvideno dinamiko: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Okvirna sredstva tega razpisa morajo biti izplačana v proračunskih letih 2009, 2010 in 2011 ter v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, najpozneje do 31. 3. 2012. 7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru javnega razpisa Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki lahko znaša v mesečnem znesku največ 700,00 EUR za zaposlitev posamezne osebe s 40-urnim delovnim časom tedensko. V primeru zaposlitve osebe s krajšim delovnim časom od 40-urnega se subvencija izplača v sorazmerni višini. Subvencija se izplačuje mesečno za pretekli mesec, na podlagi popolnega mesečnega zahtevka, ki ga mora delodajalec posredovati na pristojno območno službo Zavoda najpozneje do 25. v mesecu za pretekli mesec, sicer ga Zavod ni dolžan poravnati. Za vsako subvencionirano zaposlitev mora delodajalec ob prvem zahtevku predložiti dokazili: – kopijo obrazca M-1/M-2 in – kopijo pogodbe o zaposlitvi. V roku 45 dni po izteku subvencionirane zaposlitve, datum katere je razviden iz pogodbe o zaposlitvi vključene osebe, mora delodajalec za vsako subvencionirano zaposlitev posredovati končno poročilo, ki mu mora priložiti izjavo: – da je bila vključena oseba pri izvajalcu zaposlena celotno obdobje trajanja subvencionirane zaposlitve oziroma, da je na njeno mesto v sodelovanju z Zavodom zaposlil nadomestno osebo, z navedbo imena in obdobja zaposlitve nadomestne osebe, – o statusu vključene osebe po izteku subvencionirane zaposlitve, – da je vključeni osebi zagotovil plačo, skladno s pogodbo o zaposlitvi, in ji izplačal tudi druge prejemke, skladno z veljavnimi predpisi, s področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi računovodskimi listinami, – da bo hranil dokumentacijo v zvezi s predmetom pogodbe še najmanj 10 let po izteku subvencionirane zaposlitve, – da bo še 10 let po zaključku pogodbenih obveznosti omogočil administrativni in finančni nadzor s strani pristojnih organov RS. Delodajalec v končnem poročilu navede tudi višino vseh dejansko izplačanih stroškov zaposlitve (II. bruto, stroški prehrane, stroški prevoza na delo, stroški regresa, morebitni drugi stroški zaposlitve...), ki morajo biti razvidni za vsako vključeno osebo/delovno mesto posebej. 8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti, označena s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto 2009 – prijava na prvi rok«. »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto 2009 – prijava na drugi rok«. V primeru poziva na dopolnitev vloge naj bo le-ta označena enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis za subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto 2009 – prijava na prvi rok«. »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis za subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto 2009 – prijava na drugi rok«. Vloge se oddajo v zaprti kuverti osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali priporočeno s povratnico na naslov Centralne službe Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1001 Ljubljana. Vloge naj imajo na kuverti prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije. Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagatelju. Za nepravilno izpolnjene oziroma neoznačene kuverte se ne šteje opustitev označbe »Vloga« oziroma »Dopolnitev vloge«. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče Centralne službe Zavoda do roka, ki je določen za predložitev vlog, in sicer: 1. prvi rok: 18. maj 2009 do 12. ure velja za vse vloge, vložene na I. in II. sklop javnega razpisa, in sicer za nadaljevanje subvencionirane zaposlitve oseb, ki so že vključene ali so bile vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – programa »Invalidi invalidom« ter katerih veljavne pogodbe o zaposlitvi za določen čas potečejo oziroma so potekle v letu 2009. Vloge vlagateljev, oddane na prvi rok in ki bodo prispele po tem roku (18. maj 2009 do 12. ure), bodo neodprte vrnjene vlagateljem. 2. drugi rok: 21. september 2009 do 12. ure velja za vse vloge, vložene: 2.1. na I. in II. sklop javnega razpisa, in sicer za nadaljevanje subvencionirane zaposlitve oseb, ki so že vključene ali so bile vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – programa »Invalidi invalidom« ter katerih veljavne pogodbe o zaposlitvi za določen čas potečejo v letu 2010. 2.2. na I. sklop javnega razpisa, in sicer v primeru, če se bo skupno število subvencioniranih delovnih mest za neposredno socialno oskrbo pri izvajanju pomoči na domu zaradi omejitvene kvote 75%, navedene v 3. odstavku (I. sklop) 3. točke tega razpisa ali iz drugih razlogov, znižalo pod število izbranih delovnih mest po javnem razpisu iz leta 2008, kot je določeno v 4. točki tega javnega razpisa. 2.3. na II. sklop javnega razpisa, in sicer za tista delovna mesta, ki so bila za izvajanje osebne asistence izbrana s sklepom o izboru po javnem razpisu iz leta 2008, kot je določeno v 4. točki tega javnega razpisa. Vloge vlagateljev, oddane na drugi rok in ki bodo prispele po tem roku (21. september 2009 do 12. ure), bodo neodprte vrnjene vlagateljem. 9. Odpiranje in ocenjevanje vlog Odpiranje vlog bo izvedeno naslednji dan po roku, določenem za prispetje vlog, ob 10. uri v prostorih Centralne službe Zavoda (Rožna dolina, Cesta IX/6 v Ljubljani). Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko odloči, da odpiranje ne bo javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom odpiranja vlog z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani Zavoda. Komisija je pet članska, v sestavi: predsednik in štirje člani. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu se vloge za posamezna delovna mesta točkuje na podlagi meril iz točke 5. »Merila za izbor« javnega razpisa. 10. Izid javnega razpisa Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v roku 45 dni po vsakem roku, ki je določen za predložitev vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Zavoda. Izbranim vlagateljem Zavod posreduje sklep o izboru vloge. Na podpis pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev jih bo pozvala pristojna območna služba Zavoda. Če se vlagatelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva na podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo. Pristojna območna služba Zavoda je tista območna služba, v kraju katere je registriran sedež vlagatelja. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali pri merilih ne bodo dosegle minimalnega števila točk, se obvesti, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji v roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski organ Zavoda. Vse pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev, sklenjene na podlagi tega javnega razpisa morajo biti zaključene najpozneje do 31. 12. 2011, in sicer: 10.1. Pogodbe z izbranimi vlagatelji kakor tudi pogodbe o vključitvi oseb v subvencionirano zaposlitev, ki se nanašajo na vloge, posredovane na prvi prijavni rok za I. in II. sklop javnega razpisa, in sicer za nadaljevanje subvencionirane zaposlitve oseb, katerim pogodbe o zaposlitvi za določen čas potečejo v letu 2009, morajo biti sklenjene najpozneje do 31. 12. 2009. Trajanje pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev in pogodbe o vključitvi osebe v subvencionirano zaposlitev sme biti datirano najdlje do 31. 12. 2011. Pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev (izvajalci/delodajalci) in pogodbe o vključitvi (z osebo) bodo sklenjene za obdobje največ 2 let (24 mesecev). 10.2. Pogodbe z izbranimi vlagatelji kakor tudi pogodbe o vključitvi oseb v subvencionirano zaposlitev, ki se nanašajo na vloge, posredovane na drugi prijavni rok za I. in II. sklop javnega razpisa, in sicer za nadaljevanje subvencionirane zaposlitve oseb, katerim pogodbe o zaposlitvi za določen čas potečejo v letu 2010 in za največ 3 nove subvencionirane zaposlitve (I. sklop) ter za nezasedena delovna mesta po javnem razpisu iz leta 2008 (II. sklop), morajo biti sklenjene najpozneje do 31. 12. 2010. Trajanje pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev in pogodbe o vključitvi osebe v subvencionirano zaposlitev sme biti datirano najdlje do 31. 12. 2011. Pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev (izvajalci/delodajalci) in pogodbe o vključitvi (z osebo) bodo sklenjene za krajše obdobje od 2 let, in sicer od datuma sklenitve v letu 2010 do najdlje 31. 12. 2011. 11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si (v rubriki dejavnost/javni razpisi). Izvod razpisne dokumentacije bo mogoče prevzeti tudi osebno v vložišču Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 13. ure). 12. Informacije: vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo morajo posredovati odgovorni osebi na Zavodu na elektronski naslov: Iris.Lojevec@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si. 13. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani upravičencev do pomoči (sredstev), lahko administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih programov. Izvajalec/delodajalec se s podpisom pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje subvencionirane zaposlitve, ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja subvencionirane zaposlitve zagotovi vse zahtevane podatke.