Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009

Kazalo

51. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev, stran 1037.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O STROKOVNI POMOČI NA PODROČJU EVROPSKIH ZADEV
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev, podpisan 6. marca 2009 v Beogradu.
2. člen
Besedilo memoranduma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*)
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O STROKOVNI POMOČI NA PODROČJU EVROPSKIH ZADEV
Ta memorandum je podlaga za sodelovanje med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije pri zagotavljanju strokovne pomoči na področju evropskih zadev.
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Srbije (v nadaljevanju: pogodbenika) sta se z namenom, da ustvarita podlago za tesno sodelovanje pri usposabljanju za evropske zadeve,
dogovorila:
1 CILJI
1.1 Splošen cilj tega memoranduma je usposabljanje javnih uslužbencev Republike Srbije pri pridruževanju in pristopanju Evropski uniji s posredovanjem znanja in izkušenj državne uprave Republike Slovenije, pridobljenih pri vključevanju Republike Slovenije Evropski uniji.
1.2 Znanje in izkušnje se prenašajo z organiziranjem študijskih obiskov in programov usposabljanja javnih uslužbencev posameznih ministrstev in drugih upravnih organov Republike Srbije.
2 NAČIN IZVAJANJA
2.1 Vsaka dejavnost, ki se začne na podlagi tega memoranduma, se izvaja sporazumno.
2.2 Pogodbenika se dogovorita za poseben program sodelovanja na podlagi potreb Vlade Republike Srbije in ga podpišeta. Programi sodelovanja se podpisujejo za posamezno leto ali obdobje, za katero se pogodbenika dogovorita.
2.3 V imenu Vlade Republike Slovenije strokovno pomoč usklajuje Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve. V imenu Vlade Republike Srbije strokovno pomoč usklajuje Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije.
2.4 Vlada Republike Slovenije zagotavlja Vladi Republike Srbije vrsto storitev strokovne pomoči, ki temeljijo na strokovnem znanju javnih uslužbencev in drugih usposobljenih strokovnjakov iz Republike Slovenije, ki jih na podlagi potreb Vlade Republike Srbije izbere in odobri koordinator strokovne pomoči.
2.5 Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije preuči vsako prošnjo, ki jo prejme od posameznega ministrstva ali vladne službe, in se s Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve dogovori o pogojih sodelovanja in načinu izvedbe strokovne pomoči.
2.6 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, v sodelovanju s pristojnim ministrstvom ali vladno službo preuči vsako prošnjo, ki jo prejme od Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije, in se v razumnem času dogovori o pogojih morebitnega sodelovanja z Republiko Srbijo. Pri tem Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve na podlagi prejete prošnje o strokovni pomoči pripravi predlog za način izvedbe strokovne pomoči.
3 FINANČNI POGOJI SODELOVANJA
3.1 Slovenska stran krije vse stroške obiskov strokovnjakov iz Republike Slovenije v Republiki Srbiji in organizacijske stroške seminarjev, ki potekajo v Republiki Sloveniji.
3.2 Srbska stran krije organizacijske stroške seminarjev v Republiki Srbiji in stroške svojih udeležencev na seminarjih, ki potekajo v Republiki Sloveniji.
4 TRAJANJE IN ZAČETEK VELJAVNOSTI MEMORANDUMA
4.1 Ta memorandum začne veljati z dnem prejema zadnje note, s katero se pogodbenika uradno obvestita, da so bile izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti tega memoranduma, in se začasno uporablja od dne podpisa.
4.2 Ta memorandum velja dve leti in se samodejno podaljšuje za zaporedna enoletna obdobja, razen če ga en pogodbenik pisno ne odpove po diplomatski poti s trimesečnim odpovednim rokom pred potekom njegove veljavnosti.
4.3 Če ta memorandum preneha veljati, se dokončajo vsi programi sodelovanja, sklenjeni na njegovi podlagi.
Sestavljeno v Beogradu, 6. marca 2009, v dveh izvirnikih v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
 
Za Vlado
Republike Srbije
Mirko Cvetković l.r.
M E M O R A N D U M O F U N D E R S T A N D I N G
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON THE TECHNICAL ASSISTANCE IN THE AREA OF EUROPEAN AFFAIRS
This Memorandum shall serve as a basis for the cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Serbia in providing technical assistance in the area of European affairs.
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as contracting parties) have, with the purpose of establishing the basis for close cooperation between them in the area of training in European affairs
agreed on the following:
1 OBJECTIVES
1.1 The general objective of this Memorandum shall be training of civil servants of the Republic of Serbia in the process of association and accession to the European Union, by transferring the know-how and experience of the state administration of the Republic of Slovenia gained during the process of the Republic of Slovenia’s accession to the European Union.
1.2 The know-how and experience shall be transferred by organising study visits and the programmes of training for civil servants of ministries and other administrative bodies of the Republic of Serbia.
2 METHOD OF IMPLEMENTATION
2.1 Each activity launched on the basis of this Memorandum shall be implemented on a consensual basis.
2.2 The contracting parties shall agree and sign a special cooperation programme based on the needs of the Republic of Serbia. The cooperation programmes shall be signed for each individual year or for a period agreed upon by the contracting parties.
2.3 The Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Affairs shall coordinate the technical assistance on behalf of the Government of the Republic of Slovenia. The Office for European Integration of the Republic of Serbia shall coordinate the technical assistance on behalf of the Government of the Republic of Serbia.
2.4 The Government of the Republic of Slovenia shall provide for the Government of the Republic of Serbia a number of technical assistance services drawing on the expertise of the civil servants and other competent experts from the Republic of Slovenia selected and approved by the coordinator of the technical assistance on the basis of the needs of the Government of the Republic of Serbia.
2.5. The Office for European Integration of the Republic of Serbia shall examine each application received from the individual ministry or Government office and shall agree with the Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Affairs on the conditions of cooperation and the method of implementation of the technical assistance.
2.6 The Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Affairs shall examine, in cooperation with the relevant line ministry or Government Office, each application received from the Office for European Integration of the Republic of Serbia and shall agree within a reasonable time on the conditions of possible cooperation with the Republic of Serbia. On the basis of the submitted application for technical assistance, the Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Affairs shall prepare a proposal of the method of implementation of technical assistance.
3 FINANCIAL TERMS OF COOPERATION
3.1 The Slovenian side shall cover all the costs of the visits of the experts from the Republic of Slovenia to the Republic of Serbia and the organisational costs of the seminars which take place in the Republic of Slovenia.
3.2 The Serbian side shall cover the organisational costs of the seminars in the Republic of Serbia and the costs of its participants in the seminars which take place in the Republic of Slovenia.
4 DURATION AND ENTRY INTO FORCE OF THE MEMORANDUM
4.1 This Memorandum shall enter into force on the day of the receipt of the last note with which the contracting parties notify each other that all internal legal requirements for the entry into force of this Memorandum have been fulfilled and shall be applied provisionally from the date of its signature.
4.2 This Memorandum shall be in force for the period of two years and shall be automatically renewed for successive periods of one year unless one of the contracting parties terminates this Memorandum in writing through diplomatic channels by giving three months notice before the expiry of its validity.
4.3 In the case of the termination of this Memorandum, all the cooperation programmes concluded on the basis of this Memorandum shall be completed.
Done in Belgrade on 6 March 2009 in two originals in Slovenian, Serbian and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Borut Pahor (s)
 
For the Government
of the Republic of Serbia
Mirko Cvetković (s)
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-26/2009/3
Ljubljana, dne 28. maja 2009
EVA 2009-1811-0109
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
(*) Besedilo memoranduma v srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina