Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009

Kazalo

43. Uredba o ratifikaciji spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada za okrepitev glasu in udeležbe v mednarodnem denarnem skladu, stran 1017.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPREMEMBE STATUTA MEDNARODNEGA DENARNEGA SKLADA ZA OKREPITEV GLASU IN UDELEŽBE V MEDNARODNEM DENARNEM SKLADU
1. člen
Ratificira se sprememba Statuta Mednarodnega denarnega sklada za okrepitev glasu in udeležbe v mednarodnem denarnem skladu, ki jo je sprejel Odbor guvernerjev Mednarodnega denarnega sklada dne 28. aprila 2008 z resolucijo št. 63-2.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO ENHANCE VOICE AND PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL MONETARY FUND
The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:
1. The text of Article XII, Section 3 (e) shall be amended to read as follows:
"(e) Each Executive Director shall appoint an Alternate with full power to act for him when he is not present, provided that the Board of Governors may adopt rules enabling an Executive Director elected by more than a specified number of members to appoint two Alternates. Such rules, if adopted, may only be modified in the context of the regular election of Executive Directors and shall require an Executive Director appointing two Alternates to designate: (i) the Alternate who shall act for the Executive Director when he is not present and both Alternates are present and (ii) the Alternate who shall exercise the powers of the Executive Director under (f) below. When the Executive Directors appointing them are present, Alternates may participate in meetings but may not vote."
2. The text of Article XII, Section 5 (a) shall be amended to read as follows:
"(a) The total votes of each member shall be equal to the sum of its basic votes and its quota-based votes.
(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of 5.502 percent of the aggregate sum of the total voting power of all the members, provided that there shall be no fractional basic votes.
(ii) The quota-based votes of each member shall be the number of votes that results from the allocation of one vote for each part of its quota equivalent to one hundred thousand special drawing rights."
3. The text of paragraph 2 of Schedule L shall be amended to read as follows:
"2 The number of votes allotted to the member shall not be cast in any organ of the Fund. They shall not be included in the calculation of the total voting power, except for purposes of: (a) the acceptance of a proposed amendment pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department and (b) the calculation of basic votes pursuant to Article XII Section 5 (a) (i)."
SPREMEMBA STATUTA MEDNARODNEGA DENARNEGA SKLADA ZA OKREPITEV GLASU IN UDELEŽBE V MEDNARODNEM DENARNEM SKLADU
Vlade, v imenu katerih je podpisan ta statut, se sporazumejo o naslednjem:
1. Besedilo člena XII, oddelek 3 (e), se spremeni tako, da se glasi:
»(e) Vsak izvršni direktor imenuje enega namestnika z vsemi pooblastili, da v njegovi odsotnosti nastopa v njegovem imenu, lahko pa Odbor guvernerjev sprejme pravila, ki omogočajo, da izvršni direktor, ki ga je izvolilo več kot določeno število članov, imenuje dva namestnika. Taka pravila, če so sprejeta, se lahko spreminjajo samo v okviru redne izvolitve izvršnih direktorjev in zahtevajo, da izvršni direktor, ki imenuje dva namestnika, določi: (i) namestnika, ki zastopa izvršnega direktorja, kadar ta ni navzoč in sta navzoča oba namestnika, in (ii) namestnika, ki izvaja pooblastila izvršnega direktorja v skladu s (f) spodaj. Kadar so izvršni direktorji, ki so imenovali namestnike, navzoči, se smejo ti sestankov udeležiti, ne smejo pa glasovati.«
2. Besedilo člena XII, oddelek 5 (a), se spremeni tako, da se glasi:
»(a) Skupni glasovi vsake članice so enaki vsoti njenih osnovnih glasov in glasov na temelju kvote.
(i) Osnovni glasovi vsake članice so število glasov, ki izhaja iz porazdelitve 5,502 odstotka celotne glasovalne moči vseh članic med vse članice, s tem da ni delnih osnovnih glasov.
(ii) Glasovi vsake članice na temelju kvote so število glasov, ki izhaja iz dodelitve enega glasu za vsak del njene kvote, ki ustreza sto tisoč posebnim pravicam črpanja.«
3. Besedilo drugega odstavka dodatka L se spremeni tako, da se glasi:
»2 Število glasov, ki je dodeljeno članicam, se ne uporablja za glasovanje v organih Sklada. V izračun vseh glasovalnih pravic ni vključeno, razen zaradi: (a) sprejetja predlagane spremembe, ki se nanaša izključno na Oddelek za posebne pravice črpanja, in (b) izračuna osnovnih glasov v skladu s členom XII, oddelek 5 (a) (i).«
3. člen
Za izvajanje spremembe statuta skrbi Ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-22/2009
Ljubljana, dne 30. aprila 2009
EVA 2009-1811-0107
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina