Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009

Kazalo

26. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju (BMNRS), stran 933.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju (BMNRS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju (BMNRS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. marca 2009.
Št. 003-02-3/2009-20
Ljubljana, dne 6. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČRNE GORE O RAZVOJNEM SODELOVANJU (BMNRS)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju, podpisan 7. februarja 2008 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
between THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA and THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO ON DEVELOPMENT COOPERATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),
Taking into consideration the guidelines of the OECD Development Assistance Committee (DAC), the cooperative relationship of the European Union and the states of the Western Balkans and Eastern Europe (hereafter referred to as »the Region«), and the existing framework agreements, and reaffirming the efforts of the international community in the area,
Desiring for the Republic of Slovenia to contribute to the economic and social development of Montenegro and its fulfilling of the development goals, supported by international organisations, financial institutions and other donors,
Noting the importance of a regional development approach, aiming at contributing to peace, security, prosperity and stability in the region,
Aiming at the establishment of a contractual relationship between the Republic of Slovenia and Montenegro, based on partnership and transparency of development cooperation, with the objective to contribute to economic development and European orientation of Montenegro,
Have agreed as follows:
Article 1
Objectives
1. The target areas of development cooperation shall be as follows:
a) Modernisation of infrastructure, rehabilitation, improvement and protection of the environment, and improved capacity to act in cases of natural and other disasters,
b) Promotion of productive investments,
c) Modernisation of public administration and local self-government,
d) Repatriation of refugees and displaced persons, and assistance for the building of democratic institutions,
e) Support of the rule of law,
f) Sustaining improvements in social policy,
g) Encouraging economic development,
h) Supporting education and vocational training of administrative and scientific capacities,
i) Granting scholarships,
j) Support for development in the field of education, training and youth issues, especially within the framework of multilateral cooperation programmes,
k) Training and education of the administrative and scientific human resources for participation in the European research and development programmes, particularly within the Framework Programmes of the EU,
l) Participation in joint projects, registered by Slovenian organisations within the framework of European research and development programmes, with special emphasis on training and research work in Slovenia,
m) Supporting training of state administration in the process of rapprochement to the EU,
n) Reform of public finances.
2. Specific forms of development cooperation on the basis of this Agreement shall be in compliance with the long-term programme of international development cooperation of the Republic of Slovenia, and shall be agreed upon in Memoranda of Cooperation concluded between cooperation project and programme holders or contractors on the one hand and beneficiary in Montenegro on the other.
Article 2
Funds
1. Within the framework of development cooperation, the Republic of Slovenia shall provide Montenegro development assistance as determined by the value of the planned programmes and projects under the Memoranda referred to in Article 1, paragraph 2 hereof.
2. The initiative for the implementation of a specific programme or project shall be given either by the Joint Committee referred to in Article 6 of this Agreement or by individual holders or contractors of concrete development cooperation activities/projects.
Article 3
Evaluation and monitoring
In evaluation and monitoring of development programmes and projects, the Contracting Parties shall comply with the criteria and the procedures applied by the European Union.
Article 4
Compatibility with European Community policies
1. In implementing this Agreement the Contracting parties shall respect their obligations arising from the acquis communautaire.
2. Projects and activities financed under the development assistance programme shall comply with European Union policies, including those concerning environmental protection, gender equality, transport, Trans European Networks (TREN), competition, as well as public procurement.
Article 5
Coherence with other donors
1. The Contracting Parties agree that other countries and/or international organisations both from the UN development system and others, as well as other institutions of regional cooperation may participate in the financing support for the implementation of projects and activities under this Agreement.
2. The financial support from other partners shall not exceed 90 per cent of total project value.
Article 6
Joint Committee
1. A Joint Committee shall be established to propose priorities, programmes and projects of international development cooperation taking into account the evaluation of development cooperation projects and programmes that have already been concluded. The Joint Committee shall be composed of two members from each Contracting Party.
2. The members of the joint Committee shall be appointed by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and the Minister of Foreign Affairs of Montenegro.
3. Coordination of development cooperation activities and monitoring of programme/project implementation shall be entrusted to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and the Ministry of Foreign Affairs of Montenegro.
Article 7
Impediments and force majeure
In case of impediments to the implementation of this Agreement due to force majeure, recognised by the Contracting Parties, (such as war, civil unrest or natural disasters), the Contracting Parties may agree on temporary suspension of programmes and projects that are being implemented.
Article 8
Settlement of disputes
Disputes arising with respect to the implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.
Article 9
Amendments
The Contracting Parties may amend this Agreement. Any such amendment shall enter into force according to the procedure set forth in Article 10, paragraph 1.
Article 10
Entry into force
1. This Agreement shall enter into force upon receipt of the last of the two notifications by which the Contracting Parties inform each other that their respective internal procedures required for its entry into force have been completed.
2. This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time, unless either Contracting Party terminates it by written notification through diplomatic channels. The Agreement shall cease to apply six months following the receipt of such notification through diplomatic channels.
Done in Ljubljana on 7 February 2008 in two original copies in the English language.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Dimitrij Rupel (s)
 
FOR THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO
Milan Roćen (s)
S P O R A Z U M
med VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE in VLADO ČRNE GORE O RAZVOJNEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Črne gore (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se
ob upoštevanju smernic Odbora za razvojno pomoč OECD (DAC), sodelovanja med Evropsko unijo ter državami Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope (v nadaljevanju: regija) in obstoječih okvirnih sporazumov ter ob potrditvi prizadevanj mednarodne skupnosti na tem področju,
v želji, da bi Republika Slovenija prispevala h gospodarskemu in socialnemu razvoju Črne gore in njenemu doseganju razvojnih ciljev, ob podpori mednarodnih organizacij, finančnih ustanov in drugih donatorjev,
ob upoštevanju pomena regionalnega razvojnega pristopa, katerega namen je prispevati k miru, varnosti, blaginji in stabilnosti v regiji,
z namenom, da Republika Slovenija in Črna gora vzpostavita pogodbeno razmerje, ki temelji na partnerstvu in preglednosti razvojnega sodelovanja ter prispeva h gospodarskemu razvoju in evropski usmerjenosti Črne gore,
dogovorili:
1. člen
Cilji
1. Ciljna področja razvojnega sodelovanja so:
a) posodobitev infrastrukture, sanacija, izboljšanje in varovanje okolja ter večja pripravljenost za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah,
b) spodbujanje produktivnih naložb,
c) posodobitev javne uprave in lokalne samouprave,
d) vračanje beguncev in razseljenih oseb ter pomoč pri vzpostavljanju demokratičnih institucij,
e) podpora pravni državi,
f) podpora izboljšavam socialne politike,
g) spodbujanje gospodarskega razvoja,
h) podpora izobraževanju in poklicnemu usposabljanju zaposlenih v javni upravi in znanstvenih delavcev,
i) štipendiranje,
j) podpora razvoju na področju izobraževanja, usposabljanja in mladinske problematike, zlasti v okviru večstranskih programov sodelovanja,
k) usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v javni upravi in znanstvenih delavcev za sodelovanje v evropskih raziskovalno-razvojnih programih, zlasti znotraj okvirnih programov EU,
l) vključevanje v skupne projekte, ki jih prijavljajo slovenske organizacije v okviru evropskih raziskovalno-razvojnih programov, s posebnim poudarkom na usposabljanju in raziskovalnem delu v Sloveniji,
m) podpora usposabljanju zaposlenih v državni upravi med približevanjem Evropski uniji,
n) reforma javnih financ.
2. Konkretne oblike razvojnega sodelovanja po tem sporazumu se uskladijo z dolgoročnim programom mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije in določijo z memorandumi o sodelovanju, ki jih sklenejo nosilci ali izvajalci projektov in programov sodelovanja s prejemniki pomoči v Črni gori.
2. člen
Sredstva
1. V okviru razvojnega sodelovanja daje Republika Slovenija Črni gori razvojno pomoč, ki je določena z vrednostjo načrtovanih programov in projektov na podlagi memorandumov iz drugega odstavka 1. člena tega sporazuma.
2. Pobudo za izvedbo konkretnega programa ali projekta dajo skupni odbor iz 6. člena tega sporazuma ali posamezni nosilci oziroma izvajalci konkretnih dejavnosti/projektov razvojnega sodelovanja.
3. člen
Ocenjevanje in spremljanje
Pogodbenici ocenjujeta in spremljata razvojne programe in projekte v skladu z merili in postopki Evropske unije.
4. člen
Skladnost s politikami Evropskih skupnosti
1. Pri izvajanju tega sporazuma pogodbenici spoštujeta svoje obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda Evropskih skupnosti.
2. Projekti in dejavnosti, financirani po programu razvojne pomoči, so skladni s politikami Evropske unije, vključno s tistimi o varovanju okolja, enakosti med spoloma, prometu, vseevropskih omrežjih (TEN), konkurenci in javnih naročilih.
5. člen
Usklajenost z drugimi donatorji
1. Pogodbenici se strinjata, da lahko projekte in dejavnosti po tem sporazumu finančno podprejo tudi druge države in/ali mednarodne organizacije iz sistema OZN za razvoj in druge ter ustanove za regionalno sodelovanje.
2. Finančna podpora drugih partnerjev ne sme presegati 90 odstotkov celotne vrednosti projekta.
6. člen
Skupni odbor
1. Ustanovi se skupni odbor, ki predlaga prednostne naloge, programe in projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja ob upoštevanju ocene že končanih programov in projektov razvojnega sodelovanja. Skupni odbor sestavljata po dva člana vsake pogodbenice.
2. Člane skupnega odbora imenujeta ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije in Črne gore.
3. Za usklajevanje dejavnosti in spremljanje izvajanja programov/projektov razvojnega sodelovanja sta pristojni ministrstvi za zunanje zadeve Republike Slovenije in Črne gore.
7. člen
Ovire in višja sila
Če se pri izvajanju tega sporazuma pojavijo ovire zaradi višje sile, ki jo priznavata pogodbenici (npr. vojna, civilni nemiri ali naravne nesreče), se pogodbenici lahko sporazumeta o začasni ustavitvi programov in projektov, ki se izvajajo.
8. člen
Reševanje sporov
Spori v zvezi z izvajanjem tega sporazuma se rešujejo po diplomatski poti.
9. člen
Spremembe
Pogodbenici lahko ta sporazum spremenita. Vsaka sprememba začne veljati v skladu s postopkom iz prvega odstavka 10. člena.
10. člen
Začetek veljavnosti
1. Ta sporazum začne veljati po prejemu zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so končani notranji postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če ga katera od pogodbenic ne odpove s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu takega obvestila po diplomatski poti.
Sestavljeno v Ljubljani dne 7. februarja 2008 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
ZA VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
Dimitrij Rupel l.r.
 
ZA VLADO ČRNE GORE
Milan Roćen l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/09-2/8
Ljubljana, dne 27. marca 2009
EPA 1722-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost