Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5129. Pravilnik o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica, stran 15409.

Na podlagi 9. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. seji dne 22. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju športnih programov v Občini Žirovnica (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa občine (v nadaljevanju: letni program).
2. člen
Izvajalce letnega programa se izbere na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini, v skladu s tem pravilnikom.
3. člen
Športni programi (v nadaljevanju: programi) so razdeljeni na posamezne vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu.
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v nadaljevanju: vsebine):
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge (v nadaljevanju: naloge):
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev,
– športne prireditve,
– športni objekti.
4. člen
Finančna sredstva za izvajanje letnega programa se zagotovijo v proračunu občine. Višina sofinanciranja programov po posameznih vsebinah ter nalogah je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za področje športa. Izračun višine sofinanciranja se izvede na osnovi Meril za vrednotenje in izbor programov športa (v nadaljevanju: merila), ki so sestavni del tega pravilnika.
V merilih se posamezne vsebine ter naloge vrednotijo v točkah. Ob popravkih občinskega proračuna ali prerazporeditvi neporabljenih sredstev se lahko spremeni vrednost točke za vse vsebine in naloge enako, ali le za posamezno vsebino ali nalogo. O tem v skladu z določili tega pravilnika odloči župan.
5. člen
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja ter javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa.
6. člen
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Žirovnica in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov prijavljenih na javni razpis,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 25 tednov v letu,
– če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programov,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju občine,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
7. člen
Župan, na predlog komisije iz 12. člena tega pravilnika predloži letni program v sprejem občinskemu svetu.
Z letnim programom se določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo programov. S sprejemom občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa.
V letni program se uvrsti tiste vsebine in naloge, ki so pomembne za občino, hkrati pa se upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v občini.
III. JAVNI RAZPIS
8. člen
Občina vsako leto izvede javni razpis (v nadaljevanju: razpis) za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna. Razpis se objavi na spletni strani občine.
Postopek razpisa vodi občinska uprava.
Vsebina razpisa
9. člen
Razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– predmet razpisa (vsebine in naloge, ki bodo sofinancirani),
– pogoje, ki jih morajo za kandidiranje na razpisu izpolnjevati izvajalci programov,
– način izbora programov,
– navedbo na podlagi kakšnih meril bo narejen izbor,
– višino razpoložljivih sredstev,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa.
Prijava na razpis
10. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
11. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo programov za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavi več programov, mora:
– vsak program prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu.
Vlagatelje nepopolnih prijav se pozove, da le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Nepopolne prijave, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo.
IV. IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV
12. člen
Župan za potrebe vsakoletnega razpisa imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki pripravi predlog izbora izvajalcev programov.
Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega člana.
Naloge komisije so zlasti:
– odpiranje prijav, ki so prispele na razpis,
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prijav,
– vrednotenje športnih programov, skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem, skladno z merili,
– sestava zapisnikov o odpiranju prijav in o izbiri izvajalcev oziroma vrednotenju programov,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročila o delu komisije,
– priprava predloga letnega programa športa,
– ostale naloge, ki jih določi župan.
13. člen
Komisija je sestavljena iz sedmih članov v sestavi:
– predsednik Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti,
– 5 predstavnikov različnih dejavnosti športa v občini,
– predstavnik javnega zavoda s področja šolstva in izobraževanja.
14. člen
O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči župan s sklepom o dodelitvi sredstev.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko pisno vloži pri županu ugovor zoper sklep iz prejšnjega odstavka v roku 8 dni od prejema sklepa. V ugovoru mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je ugovor dolžan obravnavati, preveriti ugovorne razloge in v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o dodelitvi sredstev. S sklepom lahko spremeni prejšnjo odločitev.
Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.
15. člen
Od dneva objave javnega razpisa do izdaje sklepa o izbiri športnih programov, se pogoji in merila ne smejo spremeniti.
V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
16. člen
Za dodelitev sredstev sklene občina z izbranim izvajalcem športnih programov pogodbo, ki vsebuje:
– naziv in naslov prejemnika sredstev, njegovo davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa,
– vsebino in obseg programov, za katere so sredstva dodeljena,
– čas za realizacijo programov,
– višino dodeljenih proračunskih sredstev,
– rok za izplačilo sredstev,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun občine, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvaja občinska uprava.
18. člen
Izvajalci programov morajo občini v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
19. člen
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– če so bile ugotovljene druge nepravilnosti.
Če je bila pri nadzoru ugotovljena nenamenska poraba sredstev, izvajalec ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
VII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati: Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Žirovnica (UVG 8/03).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0001/2009
Žirovnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost