Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5082. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah, stran 15249.

Na podlagi tretjega odstavka 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja pogoje in postopke, ki jih morajo pri zadolževanju upoštevati pravne osebe javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), ki jih v seznamu s sklepom določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe).
2. člen
(1) Pravne osebe morajo poročati o stanju svoje zadolženosti na način, v obliki in v rokih, ki jih določa pravilnik, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
(2) Pravne osebe morajo ravnati v skladu s prejšnjim odstavkom tudi, kadar jim za zadolžitev ni treba pridobiti soglasja k zadolžitvi v skladu s to uredbo.
3. člen
(1) Zadolžitev po tej uredbi pomeni:
a) najem posojila ali kredita,
b) izdajo jamstva za obveznosti druge pravne osebe iz naslova kreditov, posojil ali dolžniških vrednostnih papirjev,
c) izdajo dolžniških vrednostnih papirjev,
d) finančni najem (lizing) pri zadolževanju pravnih oseb, ki so na seznamu iz 1. člena te uredbe in hkrati v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev razvrščene v sektor S 13. DRŽAVA,
e) plasmaji prostih denarnih sredstev (zadolžitve) med povezanimi družbami.
(2) Krediti po tej uredbi so tudi okvirni krediti, krediti po načelu tekočega računa in revolving krediti. Za višino zadolžitve se pri teh kreditih šteje zgornji limit odobrenega kredita.
(3) Med zadolžitve po tej uredbi ne sodijo blagovni krediti.
II. SPLOŠNE DOLOČBE O POSTOPKU ZADOLŽEVANJA
Načrt predvidenih črpanj in odplačil
4. člen
(1) Pravne osebe, ki se nameravajo zadolžiti v naslednjih treh koledarskih letih, morajo ministrstvu za finance v skladu s pravilnikom, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, najpozneje do 1. septembra tekočega leta poslati načrt, iz katerega je razviden obseg predvidenih črpanj in odplačil zadolžitev.
(2) Pravne osebe morajo ravnati v skladu s prejšnjim odstavkom, kadar jim za prihodnje zadolžitve ni treba pridobiti soglasja k zadolžitvi v skladu s to uredbo.
III. VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA MINISTRSTVA ZA FINANCE K ZADOLŽITVI
5. člen
(1) Pravna oseba, ki se namerava zadolžiti, mora pred začetkom postopka zadolževanja (pri čemer se šteje za začetek postopka zadolževanja objava vabila k oddaji ponudb za zadolžitev) pridobiti pisno soglasje k začetku postopka zadolževanja ali soglasje k zadolžitvi. V vlogi za pridobitev soglasja mora pravna oseba navesti:
a) osnovne elemente zadolžitve (višino glavnice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvidene stroške zadolžitve, ročnost, predvidene roke črpanj),
b) predvideni časovni potek zadolžitve (objava vabila za dajanje ponudb, pridobitev prvega osnutka pogodbe o zadolžitvi, sklenitev pogodbe o zadolžitvi),
c) morebitna zavarovanja (garancije, hipoteke in podobno),
d) namen zadolžitve.
(2) K vlogi za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolževanja ali soglasja k zadolžitvi mora pravna oseba pri dolgoročni zadolžitvi, kratkoročni zadolžitvi iz tretjega odstavka 14. člena te uredbe ter zadolžitvi z izdajo jamstva drugi pravni osebi iz prvega odstavka 16. člena te uredbe priložiti tudi pozitivno mnenje resornega ministrstva (razen kadar je resorno ministrstvo ministrstvo za finance). V mnenju mora resorno ministrstvo navesti:
– razloge za zadolževanje pravne osebe,
– akt, na podlagi katerega se pravna oseba namerava zadolžiti,
– vire za odplačilo zadolžitve,
– izjavo, da je zadolžitev skladna s predpisi, ki urejajo delovanje pravne osebe.
Mnenje resornega ministrstva mora biti dano za vsak postopek zadolževanja posebej.
(3) K vlogi za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolževanja ali soglasja k zadolžitvi mora pravna oseba pri dolgoročni zadolžitvi priložiti osnutek vabila k oddaji ponudb. Vabilo mora med drugim vsebovati predvidene osnovne elemente zadolžitve iz prvega odstavka tega člena. Ministrstvo za finance po prejemu preuči osnutek vabila k oddaji ponudb in po potrebi najpozneje v roku sedmih delovnih dni po prejemu osnutka vabila zahteva, da pravna oseba dopolni osnutek vabila k oddaji ponudb.
(4) Ministrstvo za finance lahko zahteva tudi dopolnitev podatkov in dokumentacije v primeru dodatne presoje potrebnosti in učinkovitosti zadolžitve.
(5) Ministrstvo za finance mora najpozneje v roku desetih delovnih dni po prejemu vloge poslati pravni osebi odgovor na vlogo za pridobitev soglasja k zadolžitvi.
IV. SOGLASJE MINISTRSTVA ZA FINANCE K DOLGOROČNI ZADOLŽITVI
Soglasje k dolgoročni zadolžitvi
6. člen
(1) Po pridobitvi popolne vloge iz prejšnjega člena ministrstvo za finance izda soglasje k dolgoročni zadolžitvi, če je višina posamezne dolgoročne zadolžitve nižja od dveh milijonov EUR ali če pravna oseba z dodatkom k obstoječi pogodbi o dolgoročni zadolžitvi podaljšuje ročnost zadolžitve.
(2) Po pridobitvi popolne vloge iz prvega odstavka prejšnjega člena ministrstvo za finance izda soglasje k dolgoročni zadolžitvi, če pravna oseba z dodatkom k obstoječi pogodbi o zadolžitvi podaljšuje črpanje zadolžitve preko koledarskega leta.
(3) V postopku dolgoročne zadolžitve iz prvega odstavka tega člena mora pravna oseba smiselno upoštevati načelo konkurenčnosti ponudb in povabiti k oddaji ponudb najmanj pet ponudnikov, od katerih morajo poslati popolno ponudbo najmanj trije ponudniki.
(4) Pravna oseba mora v postopku dolgoročne zadolžitve iz prvega odstavka tega člena na zahtevo ministrstva za finance dostaviti tudi poročilo ali dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je upoštevala določbo prejšnjega odstavka.
Soglasje k začetku postopka dolgoročnega zadolževanja
7. člen
(1) Pravna oseba mora pridobiti soglasje k začetku postopka dolgoročnega zadolževanja v naslednjih primerih:
– če znaša višina posamezne dolgoročne zadolžitve dva milijona EUR ali več,
– za vsak posel dolgoročne zadolžitve, če predvidena skupna nova dolgoročna zadolžitev pravne osebe v tekočem koledarskem letu preseže dva milijona EUR,
– če namerava zadolžitev zavarovati z državnim poroštvom.
(2) Po pridobitvi popolne vloge iz 5. člena te uredbe ministrstvo za finance izda soglasje k začetku postopka dolgoročnega zadolževanja.
(3) V postopku zadolžitve iz tega člena mora pravna oseba upoštevati načelo konkurenčnosti ponudb in k oddaji ponudb povabiti najmanj deset ponudnikov, od katerih morajo poslati popolno ponudbo najmanj trije ponudniki.
8. člen
(1) V soglasju k dolgoročni zadolžitvi ali soglasju k začetku postopka dolgoročnega zadolževanja ministrstvo za finance navede rok, do katerega mora pravna oseba skleniti pogodbo ali dodatek k pogodbi o zadolžitvi. Rok, ki ga določi ministrstvo za finance za sklenitev pogodbe ali dodatka k pogodbi o zadolžitvi, se lahko izjemoma podaljša, če sklenitev posla ni mogoča v danem roku.
(2) Zneski iz prvega odstavka 6. člena te uredbe in prvega odstavka prejšnjega člena se med postopkom zadolžitve pri zadolževanju v tuji valuti preračunavajo v EUR in obratno po tečaju Banke Slovenije – referenčnem tečaju ECB na dan vložitve vloge za izdajo soglasja k začetku postopka dolgoročne zadolžitve ali soglasja k dolgoročni zadolžitvi.
(3) Ministrstvo za finance v postopku izdaje soglasja za zadolžitve, zavarovane z državnim poroštvom, preveri tudi izvajanje pravil državnih pomoči najpozneje do izdaje končnega soglasja k dolgoročni zadolžitvi.
Imenovanje finančnega in pravnega svetovalca
9. člen
V primerih iz prvega odstavka 7. člena te uredbe mora pravna oseba imenovati neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami, ki opravljata posle svetovanja v zvezi s sestavo vabila k oddaji ponudb za zadolžitev, izbiro kreditodajalca, pogajanji o vsebini pogodbe o zadolžitvi in drugimi potrebnimi dejavnostmi v postopku zadolžitve. Finančni svetovalec je lahko le pravna oseba, pravni svetovalec pa je lahko tudi odvetnik.
Končno soglasje k dolgoročni zadolžitvi
10. člen
(1) Po zbranih ponudbah mora pravna oseba v primerih iz prvega odstavka 7. člena te uredbe predložiti ministrstvu za finance vlogo za izdajo končnega soglasja k dolgoročni zadolžitvi, ki ji mora biti priloženo poročilo neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca ter končna različica pogodbe o dolgoročni zadolžitvi.
(2) Iz vloge mora biti razviden seznam povabljenih ponudnikov zadolžitve in seznam ponudnikov, ki so poslali veljavno ponudbo.
(3) Iz poročila neodvisnega finančnega svetovalca mora biti razvidna primerjava sestavin posameznih ponudb, ki jih je določila pravna oseba v vabilu k oddaji ponudb iz 5. člena te uredbe (obrestna mera, stroški, ročnost in druge finančni sestavine zadolžitve). Poročilo finančnega svetovalca mora vsebovati tudi izračun efektivne obrestne mere, iz katerega je razvidna primerjava posameznih ponudb.
(4) Iz poročila pravnega svetovalca mora biti razvidna primerjava pravnih elementov v posameznih pogodbah o zadolžitvi (na primer zavarovanja, določbe o predčasni izpolnitvi, bistvene obveznosti dolžnika in podobno), iz katere izhaja, katera pogodba je pravno ugodnejša za kreditojemalca, ter potek pogajanj o vsebini končne različice pogodbe o zadolžitvi z izbranim ponudnikom.
(5) Ministrstvo za finance po prejemu preuči vlogo za izdajo končnega soglasja k dolgoročni zadolžitvi, poročilo pravnega in poročilo finančnega svetovalca ter končno različico pogodbe o dolgoročni zadolžitvi in po potrebi zahteva dopolnitev ali popravek vloge, poročil in končne različice pogodbe o dolgoročni zadolžitvi.
11. člen
Po pridobitvi popolne in pravilne dokumentacije iz prejšnjega člena izda ministrstvo za finance najpozneje v roku desetih delovnih dni po prejemu dokumentacije končno soglasje k dolgoročni zadolžitvi pravne osebe v primerih zadolžitve iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.
V. DRŽAVNO POROŠTVO
12. člen
Če je za zavarovanje zadolžitve pravne osebe predvideno državno poroštvo, ministrstvo za finance ob soglasju k začetku postopka dolgoročnega zadolževanja pošlje pravni osebi, razen pri zadolžitvi pri mednarodni finančni organizaciji, osnutek poroštvene pogodbe, ki ga mora pravna oseba priložiti k vabilu za oddajo ponudb.
VI. SOGLASJE MINISTRSTVA ZA FINANCE H KRATKOROČNI ZADOLŽITVI
Soglasje h kratkoročni zadolžitvi z možnostjo večkratnega črpanja in odplačila zadolžitve
13. člen
(1) Kratkoročne zadolžitve z možnostjo večkratnega črpanja in odplačila zadolžitve so revolving zadolžitve, okvirne zadolžitve, zadolžitve v obliki limita na transakcijskem računu, zadolžitve pri enotnem zakladniškem računu države in druge podobne zadolžitve, pri katerih ima dolžnik možnost ponovno črpati že odplačane zneske zadolžitve do dogovorjene višine.
(2) Pravna oseba mora pred začetkom postopka zadolževanja vložiti pri ministrstvu za finance vlogo za izdajo soglasja v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe, če prvo črpanje in zadnje odplačilo ne zapadeta v istem koledarskem letu.
(3) Po pridobitvi popolne vloge ministrstvo za finance izda soglasje h kratkoročni zadolžitvi.
(4) V soglasju h kratkoročni zadolžitvi ministrstvo za finance navede rok, do katerega mora pravna oseba skleniti pogodbo o zadolžitvi. Rok, ki ga določi ministrstvo za finance za sklenitev pogodbe o zadolžitvi, se lahko izjemoma podaljša, če sklenitev posla ni mogoča v danem roku.
Soglasje k navadni kratkoročni zadolžitvi
14. člen
(1) Med navadne kratkoročne zadolžitve po tej uredbi se štejejo vse kratkoročne zadolžitve, ki ne predstavljajo kratkoročne zadolžitve iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Pravna oseba mora pred začetkom postopka zadolževanja vložiti pri ministrstvu za finance vlogo za izdajo soglasja za kratkoročno zadolžitev v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe, če prvo črpanje in zadnje odplačilo ne zapadeta v istem koledarskem letu ali če je skupna ročnost zadolžitve, ki jo pravna oseba podaljšuje z dodatkom k obstoječi kratkoročni pogodbi o zadolžitvi, daljša od enega leta.
(3) Pravna oseba mora v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe k vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti tudi pozitivno mnenje resornega ministrstva (razen kadar je resorno ministrstvo ministrstvo za finance) v naslednjih primerih:
– če znaša višina posamezne kratkoročne zadolžitve štiri milijone EUR ali več,
– za vsak posel kratkoročne zadolžitve, če skupna višina predvidenih novih kratkoročnih zadolžitev pravne osebe v tekočem koledarskem letu preseže štiri milijone EUR,
– če pravna oseba z dodatkom h kreditni pogodbi podaljšuje ročnost kratkoročne zadolžitve.
(4) Pravna oseba lahko z dodatki k obstoječi kreditni pogodbi podaljšuje kratkoročno zadolžitev le toliko časa, dokler skupna ročnost zadolžitve ne preseže dve leti.
(5) Po pridobitvi popolne vloge ministrstvo za finance izda soglasje h kratkoročni zadolžitvi.
(6) V soglasju h kratkoročni zadolžitvi ministrstvo za finance navede rok, do katerega mora pravna oseba skleniti pogodbo o zadolžitvi. Rok, ki ga določi ministrstvo za finance za sklenitev pogodbe o zadolžitvi, se lahko izjemoma podaljša, če sklenitev posla ni mogoča v danem roku.
15. člen
(1) V postopku iz prejšnjega člena mora pravna oseba smiselno upoštevati načelo konkurenčnosti ponudb in povabiti k oddaji ponudb najmanj pet ponudnikov, od katerih morajo poslati popolno ponudbo najmanj trije ponudniki.
(2) Pravna oseba mora na zahtevo ministrstva za finance dostaviti tudi poročilo ali dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je upoštevala določbo prejšnjega odstavka.
VII. IZDAJANJE JAMSTEV ZA OBVEZNOSTI DRUGE PRAVNE OSEBE
16. člen
(1) Pravna oseba se lahko zadolži z izdajo jamstva za obveznosti druge pravne osebe iz naslova kreditov, posojil ali dolžniških vrednostnih papirjev le po predhodnem pisnem soglasju ministrstva za finance, če jamstvo zapade v drugem koledarskem letu.
(2) Pravna oseba mora pred začetkom postopka zadolževanja iz prejšnjega odstavka vložiti pri ministrstvu za finance vlogo za izdajo soglasja za zadolžitev z izdajo jamstva drugi pravni osebi smiselno v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe ter priložiti pozitivno mnenje resornega ministrstva (razen kadar je resorno ministrstvo ministrstvo za finance) smiselno v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe.
(3) Po pridobitvi popolne vloge ministrstvo za finance izda soglasje k zadolžitvi z izdajo jamstva za zadolžitev druge pravne osebe.
(4) Ministrstvo za finance do izdaje soglasja za zadolžitve iz prvega odstavka tega člena preveri tudi izvajanje pravil državnih pomoči.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za pravne osebe, ki v skladu z zakonom opravljajo dejavnost izdajanja jamstev drugim pravnim osebam.
VIII. ZAKLJUČEK POSTOPKA ZADOLŽEVANJA
17. člen
Pravna oseba mora ministrstvu za finance najpozneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe o zadolžitvi ali dodatka k pogodbi o zadolžitvi poslati kopijo te pogodbe ali dodatka k pogodbi ali druge listine o zadolžitvi, pri jamstvu za obveznosti druge pravne osebe pa kopijo pogodbe o zadolžitvi in jamstvene pogodbe.
18. člen
Če pravna oseba med postopkom zadolževanja ugotovi, da do sklenitve posla ne bo prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti ministrstvo za finance in navesti razloge, zaradi katerih posel ne bo sklenjen.
IX. NAČELO KONKURENČNOSTI PONUDB V POSTOPKIH ZADOLŽEVANJA PO 6., 7. IN 14. ČLENU TE UREDBE
19. člen
Pravna oseba mora pri zbiranju ponudb upoštevati načelo konkurenčnosti ponudb. Ponudbe morajo biti dane za celotni znesek povpraševanja in v okviru pogojev, ki jih pravna oseba določi v vabilu k oddaji ponudb, sicer se ne štejejo za popolne.
20. člen
Ponudba, ki jo da več ponudnikov skupaj, se šteje za eno ponudbo. En ponudnik lahko da samostojno ponudbo ali pa sodeluje pri skupni ponudbi več ponudnikov. Ponudniki, ki so v postopku zadolževanja dali vsak svojo samostojno ponudbo, lahko združijo ponudbo šele, ko je eden izmed njih izbran po postopku iz te uredbe.
21. člen
(1) Če pravna oseba zaradi višine zadolžitve, instrumenta zadolžitve ali trenutnih razmer na finančnem trgu ne more ali ne bi mogla pridobiti treh popolnih ponudb bank, lahko razdeli zadolževanje na več manjših zneskov in pridobi tri ponudbe bank za vsak znesek zadolževanja.
(2) Če razdelitev zadolžitve na več manjših zneskov ni smotrna ali ne bi bila smotrna, ali če pravna oseba kljub razdelitvi zadolžitve na več manjših zneskov ni uspela pridobiti treh popolnih ponudb za vsak znesek zadolžitve, lahko ministrstvo za finance izjemoma izda končno soglasje k dolgoročni zadolžitvi tudi, če pravna oseba pridobi manj kakor tri popolne ponudbe.
X. IZJEME
22. člen
(1) Če se pravna oseba dolgoročno zadolžuje pri mednarodni finančni organizaciji, se ji ni treba ravnati po tretjem odstavku 5. člena, tretjem in četrtem odstavku 6. člena, tretjem odstavku 7. člena, po 9. in 10. členu te uredbe. Pravna oseba mora pri zadolžitvah iz prvega odstavka 7. člena te uredbe predložiti ministrstvu za finance tudi vlogo za izdajo končnega soglasja in končno različico pogodbe o zadolžitvi.
(2) Če se pravna oseba dolgoročno zadolžuje pri instituciji, ki pridobiva kredit iz virov pri mednarodni finančni organizaciji, lahko ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, vendar le, če so pogoji takšne zadolžitve ugodnejši od trenutnih pogojev zadolžitev pri poslovnih bankah.
(3) Če se pravna oseba dolgoročno zadolžuje pri povezani družbi, lahko ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena, vendar le, če so pogoji takšne zadolžitve ugodnejši od trenutnih pogojev zadolžitev pri poslovnih bankah.
(4) Če se pravna oseba kratkoročno zadolžuje pri povezani družbi, ji ni treba ravnati v skladu s četrtim odstavkom 14. člena in 15. členom te uredbe, vendar le, če so pogoji takšne zadolžitve ugodnejši od trenutnih pogojev zadolžitev pri poslovnih bankah.
(5) Pri zadolžitvi iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena mora pravna oseba k vlogi za pridobitev soglasja ministrstva za finance k zadolžitvi priložiti najmanj dve veljavni ponudbi drugih ponudnikov, iz katerih je razvidno, da je zadolžitev pravne osebe pri instituciji, ki pridobiva kredit iz virov pri mednarodni finančni organizaciji, ali zadolžitev pri povezani družbi ugodnejša.
(6) Ministrstvo za finance lahko po proučitvi vloge iz tretjega odstavka tega člena od pravne osebe zahteva dopolnitev dokumentacije ali ji naloži, da vodi postopek zadolžitve v skladu s 5., 6., 7., 9., 10., 14. in 15. členom te uredbe.
XI. ZAVRNITEV IZDAJE SOGLASJA MINISTRSTVA ZA FINANCE K ZADOLŽITVI
23. člen
Ministrstvo za finance lahko zavrne izdajo ustreznega soglasja po tej uredbi, če ugotovi, da:
a) je bil v nasprotju s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe osnutek vabila za oddajo ponudb neustrezen, pravna oseba pa ni predložila dopolnitve,
b) pravna oseba ni dostavila dodatno zahtevanih podatkov in dokumentacije v skladu s četrtim odstavkom 5. člena te uredbe,
c) poročilo finančnih ali poročilo pravnih svetovalcev ni bilo ustrezno, pravna oseba pa ni predložila dopolnitve (10. člen te uredbe),
d) pravna oseba ministrstvu za finance ne pošilja ali pravočasno ne pošilja podatkov, določenih v pravilniku iz 2. člena te uredbe, in kopij pogodb v skladu s 17. členom te uredbe,
e) pogodba o zadolžitvi vsebuje določbe, ki bi po mnenju ministrstva za finance lahko škodljivo vplivale na položaj in poslovanje pravne osebe ali na položaj Republike Slovenije kot poroka, lastnika, delničarja ali ustanovitelja,
f) pravna oseba ni poslala načrta predvidenih črpanj in odplačil v skladu s 4. členom te uredbe,
g) predvideno zadolževanje ni bilo vključeno v kvoto zadolžitve pravnih oseb.
XII. KRŠITEV DOLOČB UREDBE
24. člen
Če se pravna oseba zadolži v nasprotju z določbami te uredbe, lahko ministrstvo za finance odreče izdajo soglasja v poznejših postopkih zadolževanja in o kršitvah uredbe obvesti Vlado Republike Slovenije ter ji v skladu s svojimi pristojnostmi predlaga ustrezne ukrepe.
XIII. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 23/04, 56/05 in 65/06).
26. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-69/2009/7
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-1611-0017
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina