Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

4986. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ-A), stran 14974.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 2009.
Št. 003-02-10/2009-14
Ljubljana, dne 28. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSPODARSKIH ZBORNICAH (ZGZ-A)
1. člen
V Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06) se v prvem odstavku 28. člena na koncu prvega stavka pred piko doda besedilo »oziroma dokler reprezentativne zbornice ne pridobijo pravic v skladu s tretjim odstavkom 30. člena tega zakona«.
2. člen
V šestem odstavku 29. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Delež upravičenj pravnega naslednika GZS je enak vsoti deležev upravičenj vseh članov GZS na dan uveljavitve tega zakona, zmanjšan za deleže upravičenj članov, ki so izstopili iz pravnega naslednika GZS v skladu s četrtim odstavkom tega člena.«.
3. člen
V 30. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se reprezentativne zbornice o delitvi premoženja GZS ne dogovorijo do 17. aprila 2010, postanejo reprezentativne zbornice solastnice premoženja GZS in soimetnice drugih pravic, ki izhajajo iz premoženja GZS, v razmerju z deleži upravičenj iz šestega odstavka prejšnjega člena.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(1) Reprezentativna zbornica, ustanovljena po Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06), mora v 14 dneh po uveljavitvi tega zakona pravnemu nasledniku GZS posredovati podatke o deležu upravičenj, ki so bila nanjo prenesena do vključno 8. junija 2009.
(2) Pravni naslednik GZS mora najkasneje v 20 dneh po uveljavitvi tega zakona na svoji spletni strani objaviti deleže upravičenj reprezentativnih zbornic in delež pravnega naslednika GZS, izračunane po šestem odstavku 29. člena zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-05/09-6/24
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EPA 624-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost