Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4894. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši opredelitvi primerov oziroma okoliščin, postopkov in drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi začasno ustaviti odkup enot premoženja, stran 14824.

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena in 7. točke 105. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah Sklepa o podrobnejši opredelitvi primerov oziroma okoliščin, postopkov in drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi začasno ustaviti odkup enot premoženja
1. člen
V Sklepu o podrobnejši opredelitvi primerov oziroma okoliščin, postopkov in drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi začasno ustaviti odkup enot premoženja (Uradni list RS, št. 80/03) se v drugem odstavku 2. člena v 6. točki besedilo »zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1)« nadomesti z besedilom »Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1)«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v 1. točki besedilo »15,000.000 SIT« nadomesti z besedilom »100.000 eurov«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta 3. točka.
Dosedanje 4. do 6. točka postanejo 3. do 5. točka.
Dosedanja 7. točka se črta.
Dosedanje 8. do 11. točka postanejo 6. do 9. točka.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se črta drugi stavek.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Družba za upravljanje mora Agenciji dnevno poročati podatke o plačilni sposobnosti vzajemnega sklada na obrazcu »IS/L-1 – Poročilo o težavah s plačilno sposobnostjo«, ki ga določa sklep, ki ureja poročanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu, in sicer vse do preteka dvajsetdnevnega roka, šteto od dneva ponovnega začetka odkupa enot premoženja vzajemnega sklada.«.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-24/2009-4
Ljubljana, dne 18. decembra 2009
EVA 2009-1611-0219
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost