Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4666. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve, stran 14246.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) in četrte alinee 4. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 86/09) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve
1.
V Sklepu o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve (Uradni list RS, št. 72/95) se v 1. točki doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod izvaja tudi posebno gospodarsko javno službo oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.«.
2.
V drugem odstavku 3. točke se za številom »106« doda besedilo »in se lahko spremeni na podlagi sklepa upravnega odbora zavoda.«.
3.
Prvi odstavek 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
»V statut zavoda in v sodni register se za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv ter gospodarske javne službe zagotavljanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov vpišejo naslednje dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:
– G/51.12   Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
       tehničnih kemikalij
– G/51.2   Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in
       živimi živalmi
– G/51.21   Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
– G/51.23   Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.3   Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobakom
– G/51.31   Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
– G/51.32   Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
– G/51.33   Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
       jajci, jedilnim oljem, maščobami
– G/51.36   Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
       sladkornimi izdelki
– G/51.37   Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
       začimbami
– G/51.38   Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
       ribami, raki, mehkužci
– G/51.42   Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
– G/51.46   Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki
– G/51.47   Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
       porabe
– G/51.51   Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
       plinastimi gorivi
– G/51.52   Trgovina na debelo s kovinami in rudami
– G/51.55   Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
– I/63.11   Prekladanje
– I/63.12   Skladiščenje
– J/67.11   Storitve finančnih trgov
– K/70.10   Poslovanje z lastnimi nepremičninami
– K/70.20   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/71.21   Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
– K/71.34   Dajanje drugih strojev in opreme v najem
– K/74.82   Pakiranje«.
4.
Za 6. točko se doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6.a
Člani upravnega odbora in zaposleni v zavodu so dolžni kot poslovno skrivnost varovati podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda zavodu, če bi zanje zvedela nepooblaščena oseba.
S posebnim aktom, ki ga sprejme upravni odbor, se določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost zavoda, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne varovati.«.
5.
V 8. točki se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje odbora, zastopa zavod proti direktorju zavoda ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se na koncu doda stavek, ki se glasi:
»V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednika upravnega odbora.«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Sklicevanje in vodenje sej in druga vprašanja, ki zadevajo delo upravnega odbora, se uredijo v statutu zavoda in v poslovniku o delu upravnega odbora.«.
6.
V 9. točki se dodata novi prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»Člani upravnega odbora se imenujejo za štiriletni mandat in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
Pred potekom mandata članu upravnega odbora lahko preneha funkcija zaradi razrešitve ali na podlagi odstopne izjave.«.
Dosedanji prvi odstavek postane tretji odstavek.
7.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10.
Zavod vodi in zastopa direktor.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem ali magistrsko izobrazbo (drugo bolonj. st.),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda za celo mandatno obdobje.
Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi upravni odbor v Uradnem listu Republike Slovenije in najmanj enem od večjih dnevnih časopisov vsaj tri mesece pred iztekom mandata. Če direktorju preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje novega direktorja opravi najpozneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega direktorja. Za čas do imenovanja novega direktorja imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.«.
KONČNA DOLOČBA
8.
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 01403-165/2009/4
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2111-0285
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost