Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4599. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno, stran 14118.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča znotraj predmetnega ureditvenega območja obravnavana kot stavbna zemljišča, katerih prostorsko urejanje pa Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno (objavljen v Uradni listu SRS, št. 36/88, projekt izdelal RC Planiranje Celje št. 87/86 s spremembami in dopolnitvami) ne opredeljuje oziroma zanje predvideva sprejetje ustreznega prostorskega akta, ki bi podal pogoje gradnje.
Razlog za spremembe in dopolnitve PA je namera pobudnikov Mojce Beltram in Urbana Hrušovarja, Mateje in Jureta Hladnika ter Julije Žveplan, da na delu teh zemljišč zgradijo individualne stanovanjske objekte.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet prostorskega akta je ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala pogoje za umestitve stanovanjskih objektov z vso potrebno infrastrukturo.
Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti prostora in obstoječe grajene strukture. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4.
Prostorski akt mora podati pogoje za gradnjo sodobnih, arhitekturno kvalitetnih in energetsko primernih objektov. Pri načrtovanju sprememb in dopolnitev prostorskega akta je potrebno upoštevati razvoj celotnega območja in ne le navedenih parcel.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je novo ureditveno območje zemljišč s parc. št. 1030/1, 1030/5, 1030/13, 1030/14, 1030/22, 1030/23, 1030/27, 1030/28, 1030/29, 1030/30, 1030/32, 1031/1, vse k.o. Ostrožno, ki sicer presegajo območje podanih pobud, predstavljajo pa enovito prostorsko celoto, ki je zahodno oziroma vključno z obstoječo parcelo 1153/4, k.o. Ostrožno, ni mogoče obravnavati parcialno.
Območje obravnave je mogoče dopolniti tudi s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) ter zakonsko predpisano vsebino.
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno (objavljen v Uradni listu SRS, št. 36/88, projekt izdelal RC Planiranje Celje št. 87/86 s spremembami in dopolnitvami).
5. člen
roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi jeseni 2009.
6. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja prostorskega akta vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitorji sprememb in dopolnitev PA so Mojca Beltram in Urban Hrušovar, Mateja in Jure Hladnik ter Julija Žveplan. Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega si je investitor dolžen pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
8. člen
končne določbe
Sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 30. marca 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.