Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4575. Pravilnik o obveščanju in objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji, stran 14072.

Na podlagi 9., 11. in 56. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o obveščanju in objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa:
– način obveščanja o pojavu škodljivih organizmov s seznamov I.A in II.A, določenih v prilogah Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2009/7/ES z dne 10. februarja 2009 o spremembi prilog I, II, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 40 z dne 11. 2. 2009, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: seznama I.A in II.A);
– vsebino, obliko in način vodenja evidenc o pojavih in ugotovitvah škodljivih organizmov in druge potrebne evidence o stalnem nadzoru, z namenom obveščanja na državni in mednarodni ravni;
– pogoje o dajanju ali objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti na novo odkritega škodljivega organizma s seznamov I.A in II.A v Republiki Sloveniji in
– način povezovanja v informacijski sistem ter pogoje vodenja registrov, evidenc in baz podatkov.
(2) Ta pravilnik določa tudi postopke obveščanja o rastlinam in rastlinskim proizvodom škodljivih organizmih za izvedbo Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene; Uradni list RS, št. 23/00 – Mednarodne pogodbe; v nadaljnjem besedilu: konvencija), zlasti o ukrepih za preprečevanje širjenja in vnašanja ter za njihovo zatiranje.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– karantenski škodljivi organizem je škodljivi organizem, ki lahko gospodarsko pomembno prizadene območje, ki ga ogroža, vendar tam še ni navzoč ali pa je navzoč, vendar še ni splošno razširjen in je pod uradnim nadzorom ter je uvrščen ali je v postopku uvrščanja na seznama I.A ali II.A,
– nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem je nadzorovan škodljivi organizem v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, bolezen ali škodljivec v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo gozdov, ali drug nekarantenski škodljivi organizem, ki ima ob napadu rastlin za saditev gospodarsko nesprejemljiv vpliv pri predvideni uporabi teh rastlin in je zato pod uradnim obvladovanjem,
– gospodarski škodljivi organizem je škodljivi organizem, ki ni karantenski ali nadzorovan nekarantenski škodljivi organizem ter je običajno navzoč na rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih, kjer praviloma povzroča gospodarsko škodo,
– posebni nadzor škodljivih organizmov obsega usmerjene fitosanitarne preglede, načrtovano spremljanje (monitoring) in sistematične raziskave zdravstvenega stanja rastlin;
– uradno obvladovanje je učinkovito uveljavljanje obveznih fitosanitarnih predpisov in uporaba obveznih fitosanitarnih postopkov s ciljem izkoreninjenja ali obvladovanja karantenskih škodljivih organizmov ali ravnanja z nadzorovanim nekarantenskim škodljivim organizmom,
– spis škodljivega organizma je zbirka dokumentov, ki daje informacijo o navzočnosti ali nenavzočnosti določenega škodljivega organizma na določeni lokaciji v določenem času ali časovnem obdobju, znotraj območja (običajno države) v opisanih razmerah. Vodi se kot dokumentarno gradivo v fizični oziroma elektronski obliki, vključno s kartoteko ugotovitev in statusom škodljivega organizma.
– izvajalci zdravstvenega varstva rastlin so nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci), imenovani v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, fitosanitarni in gozdarski inšpektorji ter Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava).
3. člen
(organizacija stalnega in posebnega fitosanitarnega nadzora)
(1) Izvajalci zdravstvenega varstva rastlin zaradi uradnega obvladovanja karantenskih škodljivih organizmov opravljajo stalni nadzor zdravja rastočih rastlin, vključno z obdelanimi površinami (polja, nasadi, drevesnice, rastlinjaki, laboratoriji in podobno), prostoživečimi rastlinami ter rastlinami v skladiščih ali med prevozom v skladu z zakonom, ki ureja varstvo rastlin.
(2) Uprava določi vrste organizmov, za katere se izvaja posebni nadzor, v skladu s Programom Republike Slovenije za fitosanitarno področje in Enotnim večletnim nacionalnim načrtom nadzora s področja varne hrane in krme, kot ga določa Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 200 in popravek, UL L št. 191 z dne 28. 5. 2004, str. 1).
(3) Uprava sistematično zbira podatke, pridobljene pri stalnem in posebnem nadzoru zaradi analiziranja in sprejemanja ukrepov zdravstvenega varstva rastlin. Uprava skrbi tudi za koordinacijo in izmenjavo informacij med organi in izvajalci javnih služb ter za poročanje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo rastlin, in v skladu s konvencijo.
II. NAČIN OBVEŠČANJA O POJAVU ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV
4. člen
(obveščanje uprave o pojavu škodljivih organizmov)
(1) Kot pojav na novo odkritega škodljivega organizma s seznamov I.A in II.A v Republiki Sloveniji se šteje:
– prva najdba tega organizma v Republiki Sloveniji ali
– vsaka druga najdba na delu ozemlja v Republiki Sloveniji, kjer njegova navzočnost prej ni bila znana.
(2) Če se na ozemlju Republike Slovenije pojavi škodljiv organizem s seznamov I.A in II.A, ali se pojavijo simptomi na rastlini, rastlinskih proizvodih ali nadzorovanih predmetih, na podlagi katerih se sumi na okužbo s škodljivim organizmom s seznamov I.A in II.A, morajo izvajalci zdravstvenega varstva rastlin o tem takoj pisno oziroma elektronsko obvestiti upravo vsaj z navedbo podatkov iz 6. člena tega pravilnika.
(3) Pooblaščeni diagnostik mora o pojavu iz prejšnjega odstavka takoj po determinaciji pisno oziroma elektronsko obvestiti upravo, in sicer s poročilom o preskusu, izdanim v skladu s predpisom, ki ureja pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav vzorcev zaradi diagnostike škodljivih organizmov.
(4) Fitosanitarni preglednik ali inšpektor mora o pojavu iz drugega odstavka tega člena obvestiti na način iz drugega odstavka tega člena takoj po prejemu analiznega izvida oziroma določitvi ukrepov v skladu s tretjim odstavkom 5. člena tega pravilnika in navodili predstojnika uprave.
(5) Na način iz drugega odstavka tega člena izvajalci obvestijo upravo tudi v primeru pojava ali suma škodljivega organizma, ki ni naveden na seznamih I.A in II.A, a predstavlja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin na ozemlju Republike Slovenije, oziroma za katerega je Evropska komisija predpisala začasne nujne ukrepe.
(6) Na način iz drugega odstavka tega člena izvajalci obvestijo upravo tudi v primeru pojava ali suma na škodljivi organizem s seznamov I.B ali II.B, za katerega je Evropska komisija priznala Republiki Sloveniji status varovanega območja.
5. člen
(obveznosti medsebojnega obveščanja izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin)
(1) O vseh novih ali nepričakovanih pojavih škodljivih organizmov s seznamov I.A in II.A morajo pooblaščeni izvajalci nemudoma pisno obvestiti fitosanitarnega inšpektorja in upravo.
(2) Na področju zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu morajo izvajalci javne gozdarske službe pisno obvestiti o pojavu rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij žuželk gozdarskega inšpektorja in upravo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, in v skladu s predpisi, ki urejajo gozdarstvo.
(3) Fitosanitarni inšpektor iz tega člena obvešča pooblaščenega izvajalca, ki je sodeloval pri odkrivanju škodljivega organizma, in upravo o odrejenih ukrepih za škodljive organizme:
– s seznamov I.A ali II.A ali
– na varovanih območjih s seznamov I.B ali II.B ali
– ki na podlagi ocene tveganja iz zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala rastlin oziroma
– za katere je določeno posebno nadzorovano območje iz zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
6. člen
(podatki za obveščanje)
(1) Izvajalci zdravstvenega varstva rastlin obveščajo upravo s podatki o karantenskih škodljivih organizmih ter o kalamitetah ali epifitocijah gospodarskih in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ter o drugih množičnih izbruhih rastlinskih škodljivih organizmov, zlasti glede:
– vrste, kraja, časa, okoliščin in načina pojava ter o njihovem širjenju in razprostranjenosti;
– intenzivnosti pojava ter stopnji škode, ki so jih povzročili;
– vrste napadenih rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov;
– izvedenih ukrepih, da se rastlinska bolezen oziroma škodljivec zatre in izkorenini, ali če to ni mogoče, da se prepreči širjenje, ter o rezultatih ukrepov;
– vrste tretiranja ter vrste in količine porabljenih fitofarmacevtskih sredstvih, kadar je to ustrezno (skupaj za leto);
– neugodnega učinkovanja pojava in tretiranja na rastline, domače živali, čebele, ribe, prostoživeče živali, človeka ali okolje.
(2) Obveščanje o kalamitetah ali epifitocijah iz prejšnjega odstavka se izvede čimprej po pojavu in vsaj enkrat letno, in sicer najkasneje do 15. decembra za tekoče leto.
7. člen
(mednarodno obveščanje)
(1) Uprava informacijo o pojavih in ugotovitvah škodljivih organizmov s podatki iz 6., 8 oziroma 9. člena tega pravilnika z namenom obveščanja na državni in mednarodni ravni posreduje:
– državam članicam Evropske unije oziroma Evropski komisiji, ki poskrbi za nadaljnje obveščanje držav članic Evropske unije,
– Evropski in mediteranski organizaciji za varstvo rastlin v skladu z njenimi navodili in standardi,
– Sekretariatu konvencije v skladu z njegovimi navodili in standardi.
(2) Uprava obvestilo o škodljivem organizmu, ki ga prejme od katerekoli države, od Evropske komisije ali držav članic Evropske unije, čim prej posreduje izvajalcem zdravstvenega varstva rastlin.
(3) Uprava informacijo o pojavih in ugotovitvah škodljivih organizmov posreduje organizacijam iz prvega odstavka tega člena v pisni oziroma elektronski obliki na uradne kontaktne točke, določene v skladu s konvencijo.
III. VSEBINA, OBLIKA IN NAČIN VODENJA EVIDENC O POJAVIH IN UGOTOVITVAH ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA
8. člen
(vsebina podatkov za evidence)
(1) Za obveščanje na državni in mednarodni ravni uprava vodi evidence o pojavih in ugotovitvah škodljivih organizmov in druge potrebne evidence iz 18. člena tega pravilnika o stalnem in posebnem nadzoru, ki obsegajo zlasti:
– podatke o pregledu in lokaciji pregleda (naziv izvajalca in njegove organizacije, številka zapisnika, datum in leto pregleda, država izvora rastlin, naziv in naslov imetnika in njegova registrska številka, če je to ustrezno; lokacija pregleda s koordinatami, virom koordinat in opisom lokacije; znanstveno ime rastlinske vrste ali nadzorovan predmet, vrsta lokacije z določenim statusom in skupino; vrsta rastlinskega materiala, število pregledanih rastlin ali površina ter število okuženih rastlin, ime preglednika oziroma inšpektorja),
– podatke o vzorčenju (številka zapisnika o vzorčenju, številka vzorca, naziv laboratorija, vizualna določitev in rezultat določitve ali zahtevek za testiranje škodljivega organizma, predmet in namen vzorčenja, datum vzorčenja, podatki o vzorčevalcu),
– laboratorijske podatke (naziv laboratorija, laboratorijska številka, datum prejema vzorca, datum zaključka analize in rezultat analize).
(2) Izvajalci za vodenje evidenc o pojavih in ugotovitvah karantenskih škodljivih organizmov uporabljajo aplikacije, ki jih razvije in vzdržuje uprava. V primeru, da izvajalci uporabljajo lastne aplikacije, morajo biti vsebine podatkov v skladu s prejšnjim odstavkom in usklajene znotraj fitosanitarnega informacijskega sistema iz 16., 17, 18. in 19. člena tega pravilnika.
(3) Izvajalci lahko način iz prvega odstavka tega člena uporabijo tudi za vodenje evidence o pojavih in ugotovitvah gospodarskih in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.
9. člen
(vsebina podatkov na novo odkritih škodljivih organizmov)
(1) Podatki o pojavu in razširjenosti na novo odkritih škodljivih organizmov, ki se objavijo v znanstvenih in strokovnih revijah in tisku, morajo v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 17 (FAO, 2002), ki ureja obveznosti držav, podpisnic konvencije, o poročanju o pojavu, izbruhu in širjenju škodljivih organizmov, obsegati:
– latinsko ime in sistematsko mesto vrste škodljivega organizma,
– datum, ko je bila vrsta odkrita,
– znanstveno organizacijo in naziv strokovnjaka poročevalca,
– lokaliteto, kjer je bila vrsta odkrita (kraj, območje, koordinato in kjer so znani, tudi podatke o prostorskih enotah),
– vrsto rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, na kateri je bil škodljivi organizem odkrit,
– opis vrste z risbami in fotografijami, ki prikazujejo najdbo organizma,
– opis škode z risbami ali s fotografijami,
– razširjenost škodljivega organizma po svetu,
– vrste rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih škodljivi organizem okužuje ali napada,
– metodo testiranja ali determinacije, s katero je bil škodljivi organizem potrjen in
– literatura, ki je bila uporabljena pri ugotavljanju vrste.
(2) Podatki o pojavu in razširjenosti na novo odkritih rastlinskih škodljivih organizmov, ki se objavijo, lahko obsegajo tudi biološke in ekološke karakteristike, pomembne za spoznavanje vrste in njene škodljivosti, ter ukrepe za zatiranje.
(3) Za datum iz druge alineje prvega odstavka tega člena se šteje datum laboratorijske potrditve navzočnosti škodljivega organizma. V primeru suma na navzočnost nevarnega škodljivega organizma, ki ni uvrščen na seznam I.A ali II.A uprava poskrbi za izdelavo ocene tveganja škodljivega organizma, na podlagi katere predstojnik uprave določi potrebne nujne ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
10. člen
(oblika podatkov za evidence)
Podrobnejša navodila izvajalcem zdravstvenega varstva rastlin za obveščanje in objavljanje podatkov glede pojava in razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji, vključno z obliko podatkov za evidence, objavi predstojnik uprave na spletni strani uprave.
11. člen
(način vodenja evidenc)
(1) Podatki iz prvega odstavka 6. člena in prvega odstavka 9. člena tega pravilnika se vodijo pri izvajalcih v fizični oziroma elektronski obliki ter pri upravi v fizičnem in elektronskem arhivu.
(2) Podatki iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se vodijo pri izvajalcih v fizični obliki kot zapisniki o pregledih, zapisniki o vzorčenju, laboratorijski izvidi ali zapisniki o spremljanju škodljivih organizmov ter pri upravi v elektronski obliki kot baza podatkov.
IV. POGOJI O DAJANJU IN OBJAVLJANJU PODATKOV O KARANTENSKIH ORGANIZMIH
12. člen
(pogoji za dajanje podatkov)
(1) Na podlagi pisnega zaprosila uprava v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, odobri uporabo podatkov, ki jih po navodilih in naročilu uprave pridobijo izvajalci zdravstvenega varstva rastlin v okviru stalnega in posebnega nadzora iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Prvih 10 let po potrditvi pojava škodljivega organizma, ki se šteje kot na novo odkrit v skladu s 4. členom tega pravilnika, uprava daje soglasja na vse predloge avtorskih del, izdelanih na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka.
(3) V primeru, ko uprava naroči pridobitev ali obdelavo podatkov o škodljivem organizmu v okviru stalnega in posebnega nadzora, v pogodbi oziroma dogovoru opredeli avtorsko pravico izvajalcem zdravstvenega varstva rastlin oziroma posameznemu raziskovalcu ali specialistu v skladu z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.
(4) Uprava odobri dajanje samo predhodno preverjenih in zaključenih podatkov iz tega pravilnika v skladu s tem pravilnikom in z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(5) Posamezni prosilec pred prevzemom podatkov sprejme pogoje uporabe s podpisom izjave o uporabi podatkov.
13. člen
(pogoji za objavljanje podatkov)
(1) Podatki o pojavu in razširjenosti na novo odkritih škodljivih organizmov se lahko objavijo po njihovi identifikaciji, pod naslednjimi pogoji:
– da je identifikacijo opravila znanstvena organizacija, ki ima javno pooblastilo s strani uprave za delo na področju škodljivih organizmov,
– da je identifikacijo opravila znanstvena organizacija, ki je specializirana za proučevanje škodljivih organizmov in je za to pridobila dovoljenje s strani uprave o izpolnjevanju pogojev glede strokovne in tehnične usposobljenosti za opravljanje raziskovalne dejavnosti,
– če identifikacije ne more opraviti znanstvena organizacija iz prve in druge alineje tega odstavka, jo lahko opravi tuja znanstvena organizacija, specializirana za proučevanje in laboratorijsko določanje škodljivih organizmov.
(2) Znanstvena organizacija iz prejšnjega odstavka mora po opravljeni identifikaciji škodljivega organizma o tem takoj obvestiti upravo.
14. člen
(objava podatkov o pojavu in razširjenosti škodljivih organizmov)
(1) Podatke o pojavu in razširjenosti na novo odkritih škodljivih organizmov iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika lahko po opravljeni identifikaciji objavijo izvajalci zdravstvenega varstva rastlin ter znanstveni in strokovni delavci, ki se ukvarjajo s proučevanjem škodljivih organizmov, pod pogoji iz 12. člena tega pravilnika.
(2) Podatke o pojavu in razširjenosti škodljivih organizmov v posebnem nadzoru iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika lahko po zaključenem posebnem nadzoru v določenem letu objavijo izvajalci zdravstvenega varstva rastlin ter znanstveni in strokovni delavci, ki se ukvarjajo s proučevanjem škodljivih organizmov, pod pogoji iz 12. člena tega pravilnika.
15. člen
(avtorske pravice)
(1) Uprava ima pravico do uporabe vseh del izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin, pri katerih so ti uporabili podatke iz prejšnjega člena. Prenos avtorskih pravic se uredi s pogodbo oziroma z dogovorom med izvajalci zdravstvenega varstva rastlin in upravo v skladu zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.
(2) Za dela iz drugega odstavka prejšnjega člena in prejšnjega odstavka se štejejo zlasti:
– govorjena dela (predavanja),
– pisna dela (članki, priročniki, študije ter računalniški programi),
– fotografska dela,
– kartografska dela ter
– predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, zbirke in druga dela enake narave).
(3) Rezultatov posebnega nadzora izvajalci ne morejo objaviti brez sodelovanja soavtorja z uprave.
V. NAČIN POVEZOVANJA TER POGOJI VODENJA REGISTROV, EVIDENC IN BAZ PODATKOV
16. člen
(način povezovanja podatkov)
(1) Podatki, ki jih ureja ta pravilnik, se zbirajo v elektronski obliki v podatkovnih zbirkah, ki se s pomočjo računalniških programov (aplikacij) združujejo v centralni – fitosanitarni informacijski sistem, ki ga upravlja, vzdržuje in razvija uprava.
(2) Podatki v podatkovnem sistemu so urejeni v normalizirani obliki v relacijskih podatkovnih zbirkah, kjer so povezani na podlagi enoličnih identifikatorjev (npr. neponovljivi primarni ključi, identifikacijske številke kmetijskih gospodarstev, kmetijskih zemljišč, subjektov, geografskih koordinat, administrativnih zadev) na podlagi podatkovne soodvisnosti in hierarhije.
17. člen
(vodenje registra)
(1) Pogoje vodenja registra, ki se za potrebe informacijskega sistema imenuje FITO-register, ureja pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.
(2) Register se vodi na enoten način v elektronski, pisni oziroma grafični obliki v skladu z 19. členom tega pravilnika.
18. člen
(vodenje evidenc)
(1) V skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, in tem pravilnikom uprava vodi naslednje evidence o pojavih in ugotovitvah škodljivih organizmov s podatki iz 6., 8. in 9. člena tega pravilnika ter evidence o stalnem nadzoru:
– elektronski arhiv o statusu škodljivih organizmov (Spis škodljivih organizmov),
– evidenca o najdbah in razširjenosti nadzorovanih škodljivih organizmov (FITO-nadzor),
– evidenca o vnosih karantenskih organizmov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene ali za delo pri žlahtnjenju rastlin,
– evidenca o izjemnih vnosih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se gojijo ali uporabljajo v neposredni bližini državne meje ali ki so blago okuženi s škodljivimi organizmi,
– evidenca odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov,
– evidenca o vnosu in uporabi tujerodnih vrst organizmov za namen biotičnega varstva rastlin.
(2) Evidence se vodijo na enoten način v elektronski, pisni oziroma grafični obliki v skladu z 19. členom tega pravilnika.
19. člen
(podatkovne baze)
(1) Podatkovne baze iz 16., 17. in 18. člena tega pravilnika so zbirke podatkov ali drugega gradiva, ki je dostopno z elektronskimi ali drugimi sredstvi v skladu z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.
(2) V bazah podatkov iz prejšnjega odstavka se vodijo zlasti naslednji podatki:
– o registriranih subjektih in njihovih odgovornih osebah za zdravstveno varstvo rastlin v FITO registru (ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, naslov fizične osebe oziroma sedež pravne osebe, enotna matična številka (EMŠO) fizične osebe oziroma matična številka pravne osebe (MŠO), davčna številka (DŠ) fizične oziroma pravne osebe, številka in datum izdanih dokumentov v postopku vodenja registra, številka vpisa v register, kontaktni podatki stranke);
– o kmetijskem gospodarstvu oziroma o lokaciji pridelave (identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) oziroma FITO-MID, če ni kmetijskega gospodarstva, naslov KMG-MID oziroma FITO-MID; identifikacijska številka grafične enote kmetijskega zemljišča (GERK-PID) z vrsto dejanske rabe);
– o pridelavi (vrsta rastlinskega materiala, sorta, količina in leto pridelave);
– o rastlinskem potnem listu (vrsta rastlin in vrsta rastlinskega potnega lista);
– o uradnih pregledih, o odvzetih vzorcih in laboratorijskih analizah v skladu z 8. členom tega pravilnika;
– o razmejenih območjih (vrsta škodljivega organizma, leto oziroma datum razmejitve, prostorski podatki).
(3) Podatki, ki se kot izvorni podatki vodijo v podatkovnih zbirkah drugih državnih organov (izvorne evidence in registri) in pristojnega organa, se iz le-teh prevzamejo in dnevno preverjajo spremembe izvornih podatkov (zlasti centralni register prebivalstva, register poslovnih subjektov, register prostorskih enot, zemljiški kataster, register subjektov, register kmetijskih gospodarstev, podatki o grafičnih enotah rabe – GERK, register trajnih nasadov, kartografske podlage, ortofoto posnetki) v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin in zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(4) V primeru podatkovnih zbirk iz prvega odstavka tega člena ima uprava pravice izdelovalca podatkovnih baz v skladu z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.
(5) Upravičeni uporabnik lahko pridobi podatke iz tega pravilnika na podlagi zahteve v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
20. člen
(predpisa, ki se prenehata uporabljati)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati:
– Navodilo o objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti na novo odkritih karantenskih rastlinskih bolezni in škodljivcev (Uradni list SFRJ, št. 40/91 in Uradni list RS, št. 82/94-ZZVR in 45/01-ZZVR-1);
– Pravilnik o načinu pošiljanja poročil in podatkov o pojavih rastlinskih bolezni in škodljivcev ter o ukrepih za preprečevanje njihovega širjenja in njihovo zatiranje (Uradni list SFRJ, št. 61/77 in 74/89 in Uradni list RS, št. 82/94 – ZZVR in 45/01 – ZZVR-1).
21. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-241/2009
Ljubljana, dne 30. novembra 2009
EVA 2009-2311-0007
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti