Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2009 z dne 10. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2009 z dne 10. 12. 2009

Kazalo

4431. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2009–2018), stran 13617.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2009–2018)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Smrečno (2009–2018), št. 12-28/09 z dne 18. 11. 2009, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2018 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Smrečno, ki meri 4.463,52 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občini Slovenska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Planina, Smrečno, Bojtina in Frajhajm.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Smrečno je s 1. januarjem 2009 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 76,70% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 23,30% državnih gozdov;
B) površina: 3.356,86 ha, od katere je 3.325,33 ha večnamenskih gozdov in 31,53 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 393,9 m3/ha, od tega 292,2 m3/ha iglavcev in 101,7 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 10,82 m3/ha, od tega 8,10 m3/ha iglavcev in 2,72 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2009–2018) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Smrečno določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.299,82 ha,
– ekološke funkcije na površini 300,31 ha ter
– socialne funkcije na površini 21,10 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2009–2018) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Smrečno za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2018 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 231.125 m3, od tega 175.318 m3 iglavcev in 55.807 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 332,69 ha,
– nega drogovnjaka na površini 156,56 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 36,07 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 6,17 ha, zaščita s 5.070 m ograje ter zaščita sadik gozdnega drevja s 3.915 tulci,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje vodnih površin v obsegu 7,50 delovnih dni, postavitev in vzdrževanje valilnic v obsegu 42,56 delovnih dni ter puščanje stoječe biomase v gozdu v obsegu 42,23 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2009–2018) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Smrečno, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2018, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2009–2018).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smrečno (2009–2018) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica, Ulica pohorskega bataljona 5, Slovenska Bistrica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smrečno (2009–2018).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-20/01/9
Ljubljana, dne 26. novembra 2009
EVA 2009-2311-0045
prof. dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano