Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2009 z dne 8. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2009 z dne 8. 12. 2009

Kazalo

4406. Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice, stran 13481.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 – odl. US, 45/08, 42/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr.) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 28. redni seji dne 24. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(Namen odloka)
Ta odlok ureja:
– občinske ceste na območju Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina) in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.
2. člen
(Smiselna uporaba zakona)
Vsa vprašanja iz prejšnjega člena, ki se nanašajo na občinske ceste in niso urejena s tem odlokom, se rešujejo ob uporabi predpisov, ki urejajo javne ceste, graditev objektov in prostorsko načrtovanje, varstvo okolja in varnost cestnega prometa.
II. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST
3. člen
(Občinske ceste)
(1) Občinske ceste na območju občine so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
(2) Občinske ceste so javno dobro v lasti občine.
4. člen
(Kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste so vse ceste na območju občine, ki so kategorizirane v skladu s predpisi, ki urejajo kategorizacijo javnih cest.
(2) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP).
(3) Nekategorizirane ceste so prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne ceste in na katerih se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec teh prometnih površin (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti ipd.). Nekategorizirane ceste niso občinske ceste po tem odloku.
5. člen
(Postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet na predlog župana s posebnim odlokom.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(Spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo župan, vaški odbori in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O prenosu občinske ceste med državne ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo praviloma enkrat letno in se upoštevajo v strategiji razvoja in planu vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v strategiji razvoja ali planu vzdrževanja občinskih cest v smiselni povezavi s prostorskim planom občine.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen
(Opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(3) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča ali druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
(5) Zemljišče, po katerem poteka opuščena občinska cesta, se lahko, če to v posameznem primeru ni v nasprotju z zakonom, skladno s predpisanim postopkom in proti plačilu primerne kupnine ali zagotovitvi drugega ustreznega nadomestila odsvoji.
9. člen
(Prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če se njen prenos opravi brezplačno in se jo vpiše v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
10. člen
(Turistične in druge poti)
(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(Upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami upravlja občina.
12. člen
(Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za občinski proračun, in je njegov sestavni del.
13. člen
(Opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava.
(2) Te naloge obsegajo zlasti:
1. izdelavo strokovnih podlag za letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest;
2. naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
3. naloge v zvezi z obnovitvenimi deli na občinskih cestah;
4. naloge v zvezi z rekonstrukcijami občinskih cest in investicijami v občinske ceste;
5. nadzor nad stanjem občinskih cest;
6. izvajanje postopkov za izbiro izvajalcev rednega vzdrževanja in obnovitvenih del na občinskih cestah, kadar je potrebna izbira izvajalca na podlagi javnega naročila;
7. vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah (baza cestnih podatkov oziroma kataster cest, s katastrom prometne signalizacije);
8. organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
9. spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino;
10. naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
11. vodenje upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
12. priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
13. izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
14. člen
(Financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
(2) Sredstva za obnavljanje cest se lahko zagotavljajo tudi s sofinanciranjem občanov. Razmerja sofinanciranja se določijo z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
(3) Občinski svet Občine Šmarješke Toplice lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredsvti povračila krijejo stroško njenega vzdrževanja.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(Varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(Projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinskih cest se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov, za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(Rekonstrukcija občinske ceste)
(1) Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti in s katero se ne posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu ter za katero je pridobljena pravica graditi na zemljiščih, ki so potrebna za njeno rekonstrukcijo, se šteje za vzdrževalno delo v javno korist.
(2) Če je zaradi rekonstrukcije občinske ceste potrebno izvesti razlastitev, omejitev ali obremenitev lastninske pravice na nepremičnini, pa taka rekonstrukcija ni določena s prostorskim aktom, se javna korist za to razlastitev, omejitev ali obremenitev lastninske pravice ugotovi s sklepom občinskega sveta. Predlogu za izdajo sklepa je treba priložiti izvleček iz izvedbenega prostorskega akta, ki ureja območje rekonstrukcije, načrt parcelacije z mejo območja rekonstrukcije javne ceste, seznam parcel, potrebnih za rekonstrukcijo javne ceste, s površinami in podatki o njihovih lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic in obrazložitev javne koristi.
18. člen
(Pridobitve zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
19. člen
(Vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz prejšnjega člena tega odloka v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
20. člen
(Gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na lokalnih cestah morajo biti grajena zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinska uprava na predlog vaškega odbora ali javnega prevoznika v soglasju z medobčinskim inšpektorjem ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču lokalne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.
(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska uprava ob upoštevanju predlogov vaškega odbora ali javnih prevoznikov.
(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča lokalne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu, mora predlagatelj pridobiti soglasje občinske uprave. Soglasje se izda ob upoštevanju mnenj medobčinskega inšpektorja in vaškega odbora. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.
21. člen
(Razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka, so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(Obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
23. člen
(Obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka tega člena je odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
24. člen
(Obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v cestnem telesu ali ob njem, najmanj 30 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka tega člena na razpolago načrte in podatke potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
25. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinske uprave. V soglasju se v skladu s tehničnimi normativi in standardi določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(3) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.
(4) V primerih, ki jih določajo predpisi o graditvi objektov, občinska uprava za izvedbo priključka izda projektne pogoje in soglasje k projektnim pogojem.
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati predstavnik občinske uprave zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
(6) Pristojna inšpekcija lahko od investitorja priključka oziroma njegovega pravnega naslednika zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja ali je zgrajen brez soglasja.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
26. člen
(Odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja in predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega odloka, omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je odgovorna občinska uprava.
27. člen
(Javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (redno vzdrževanje občinskih cest), je obvezna lokalna gospodarska javna služba.
(2) Obvezna lokalna gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest obsega redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.
(3) Redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest zagotavlja občina s podelitvijo koncesije na podlagi odloka – koncesijskega akta, ki ga sprejme občinski svet v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe in občinskim odlokom, ki določa občinske gospodarske javne službe. Vsebino letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest opredeli koncesijski akt in na njegovi podlagi javni razpis za podelitev koncesije.
(4) Javna služba je tudi organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (obnovitvena dela). Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajo v izvedbo kot javno naročilo praviloma za vsak samostojen sklop posebej, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Za izvedbo postopka oddaje javnega naročila je pristojna občinska uprava.
28. člen
(Vzdrževanje križišč in križanj)
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi občinska uprava.
29. člen
(Vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet, je pristojna občinska uprava.
30. člen
(Vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojni občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
31. člen
(Omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
1. da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
2. da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste,
3. da to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti in podobno), lahko občinska uprava začasno prepove ali omeji promet na tej cesti ali njenem delu z ukrepi, kot so omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanjšanje dovoljene hitrosti vozil in drugimi ukrepi, dokler obstajajo razlogi za takšen ukrep.
(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge točke prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in medobčinski inšpektorat najmanj petnajst dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti, javnost pa obvestiti preko sredstev javnega obveščanja najmanj tri dni pred dnem označitve.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje točke prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti policijo, medobčinski inšpektorat in javnost preko sredstev javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi občinsko upravo.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta, se določi v skladu z določbo 52. člena tega odloka.
(5) Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste je dolžan izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te gospodarske javne službe.
32. člen
(Varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta (cestišča) in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m.
(6) Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, kolesarske steze in pločniki ter naprave za odvodnjavanje ceste tik ob vozišču ali robnem pasu.
(7) Oporni zidovi, ograje in žive meje morajo biti od roba cestišča oddaljeni najmanj 1 m oziroma več, če je to potrebno. Kolikor občinska uprava ugotovi, da se s predvidenim posegom zmanjšuje varnost in preglednost na obravnavanem delu občinske ceste, se ta odmik ustrezno poveča.
(8) Drevesa in grmovje ne smejo segati v cestni svet oziroma v zračni prostor nad cestiščem, razen kolikor to dopuščajo drugi predpisi.
33. člen
(Napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma prestavitev.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto in promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
34. člen
(Dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti občinsko upravo in izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo in medobčinski inšpektorat.
35. člen
(Opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje občinske uprave. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
36. člen
(Izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih največjih dovoljenih osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij, predpisanih za posamezne vrste vozil.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih dimenzij, mase ali osnih obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda občinska uprava v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, medobčinski inšpektorat in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest, po katerih bo izredni prevoz opravljen.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj, zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza z občinsko upravo uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
37. člen
(Nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest ali meobčinski inšpektor v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izloči iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
38. člen
(Spremljajoče dejavnosti na občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega odloka, in površine, ki jih za te namene občinska uprava določi ob obstoječih občinskih cestah, občinska uprava odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje občinske uprave.
39. člen
(Obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko občinska uprava z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
40. člen
(Ukinitev priključka)
(1) Medobčinski inšpektor lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 25. člena ali je zgrajen brez soglasja ali ča ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
41. člen
(Varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Občinska uprava lahko pristojnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati z občinsko upravo in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Občina krije del stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
42. člen
(Izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in vanost prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje od občinske uprave.
43. člen
(Omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje občinske uprave. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
44. člen
(Prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njih)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano na zemljiščih ali na objektih ob cesti izvajati ali opustiti kakršna koli dela ali karkoli nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine,
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo,
3. ovirati odtekanje vode s ceste,
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto,
5. ob cesti postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, če bi to škodovalo cesti, njeni preglednosti ali urejenosti ali zmanjševalo varnost prometa,
6. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjševale varnost prometa,
7. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete,
8. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa,
9. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati prometno signalizacijo in prometno opremo,
10. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo,
11. postavljati na cesto kakršne koli predmete (nagrobne plošče in druga spominska znamenja, stojala, transparente, plakate in druge oblike obveščanja ali oglaševanja, in podobno) ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), razsipati po cesti sipek material, nanašati blato ali kako drugače onesnaževati cesto,
12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali,
13. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto,
14. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi,
15. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo,
16. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje,
17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami,
18. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste je dolžan s ceste takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na cesti zavarovati s predpisano prometno signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja občinske ceste.
45. člen
(Naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
46. člen
(Obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganja snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
47. člen
(Zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 48. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore občinske ceste ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore ne ustavi za dalj kot 60 minut.
48. člen
(Izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava obvesti policijo, medobčinski inšpektorat in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od občinske uprave potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 45. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, medobčinski inšpektorat in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od občinske uprave potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste ter mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Vloga mora vsebovati tudi podatke o investitorju in izvajalcu del ter podatke o odgovorni osebi investitorja in izvajalca del. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost preko sredstev javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
(6) Odgovorna oseba izvajalca del na cesti mora imeti v času izvajanja pri sebi izvod soglasja oziroma dovoljenja za izvajanja del na cesti in izvod dovoljenja za zaporo občinske ceste s prometno-tehnično dokumentacijo.
49. člen
(Polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovnic ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo medobčinskega inšpektorja odstraniti ovire. Če ovir ne odstrani, jih na njegove stroške preko zunanjega izvajalca odstrani občinska uprava.
(3) V območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev rastlinja, katerih višina rasti ne presega 0,5 m.
50. člen
(Prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah postavlja, zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje občinska uprava, razen v primerih iz 31. člena ter tretjega odstavka 44. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih je pristojna občinska uprava.
(2) Ob občinskih cestah se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji, vključujoč rešitve o signalizaciji, ki jih opredeljujejo občinski predpisi o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge signalizacije odloči občinska uprava. Občinska uprava ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje, dopolnjevanje in odstranitev.
51. člen
(Obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinski cesti je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste, če ta odlok ali drug občinski predpis ne določa drugače. Občinska uprava lahko izda soglasje oziroma dovoljenje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanje in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka tega člena se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje oziroma dovoljenje za njihovo postavitev izda občinska uprava. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
52. člen
(Opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti zunaj naselja opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 38. in 39. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena je treba pridobiti mnenje občinske uprave.
53. člen
(Pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na župana.
54. člen
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
Na področju varstva prometa v skladu z odlokom o ustanovitvi in delovanju opravlja posamezne naloge Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot posvetovalni organ.
VII. NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
55. člen
(Opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira medobčinski inšpektorat.
56. člen
(Naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima medobčinski inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima na podlagi drugih predpisov, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati dela pri rednem vzdrževanju in obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki bi lahko povzročile poslabšanje stanja ceste ali ogrožale varnost prometa na njej;
2. nadzorovati izpolnjevanje pogojev za opravljanje rednih vzdrževalnih del na cestah, ki so bila oddana izvajalcu rednega vzdrževanja občinske ceste;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih;
4. ustaviti vsa dela na cesti, ki se ne opravljajo v skladu z določbami tega odloka;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti, da se v polju preglednosti odpravijo pomanjkljivosti in nepravilnosti, povzročene s kršenjem predpisanih ukrepov za zagotavljanje preglednosti ceste;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev za posege v varovalni pas ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena prometu.
(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi četrte, pete, šeste in osme točke prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve.
(3) V zadevah iz pete točke prvega odstavka tega člena, ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, medobčinski inšpektor lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko medobčinski inšpektor odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima medobčinski inšpektor pravico:
1. pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti,
2. zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
3. pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
4. vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva,
5. pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po peti točki prvega odstavka tega člena, mora medobčinski inšpektor obvestiti župana, direktorja občinske uprave in policijo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
57. člen
(Prekrški)
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (25. člen),
2. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32. člena),
3. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33. člena),
4. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena),
5. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (35. člen),
6. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja občinske uprave (38. člen),
7. vrste in obseg del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 41. člena),
8. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega soglasja (43. člen),
9. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (44. člen),
10. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 45. člena),
11. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 45. člena),
12. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 46. člena),
13. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti (prvi odstavek 47. člena),
14. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 48. člena),
15. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 48. člena),
16. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi odstavek 49. člena),
17. ne odstrani oziroma postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (51. člen), če področni občinski predpis ne določa drugačne višine globe za tovrstni prekršek.
(2) Z globo 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
58. člen
(Prekrški posameznikov)
Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.
59. člen
(Kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena).
(2) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
60. člen
(Kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v cestnem telesu občinske ceste ali ob njem, če o nameravanih delih ne obvesti občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
(Legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri občinski upravi najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 39. člena tega odloka.
62. člen
(Odstranitev nagrobnih in spominskih znamenj)
Lastniki nagrobnih znamenj oziroma lastniki zemljišč, na katerih takšna znamenja stojijo ob občinskih cestah, morajo takšna znamenja odstraniti najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka lahko občinska inšpekcija ukrepa v skladu z določbami tega odloka.
63. člen
(Prilagoditev neprometnih znakov)
Neprometni znaki, ki so postavljeni v nasprotju z izdanimi dovoljenji ali soglasji oziroma brez dovoljenja se morajo uskladiti z določbami tega odloka v roku šestih mesecev po uveljavitvi odloka, sicer se na stroške kršitelja odstranijo. Če kršitelj ni znan, je za znak odgovoren lastnik zemljišča, na katerem znak stoji.
64. člen
(Obstoječe ceste na tujih zemljiščih)
(1) V primerih, ko poteka občinska cesta po nepremičninah, ki niso v lasti občine, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji v skladu z določili zakona, ki ureja javne ceste.
(2) Določbe 44. člena tega odloka se uporabljajo ne glede na lastništvo nepremičnin, po katerih teče obstoječa občinska cesta iz prvega odstavka tega člena.
(3) Občinski proračun mora praviloma za vsako proračunsko leto predvideti sredstva v višini, ki omogoča odkup približno 5% nepremičnin, po katerih potekajo občinske ceste in še niso v lasti občine.
65. člen
(Ureditev odmikov)
Občina bo postopno zagotavljala ustrezne odmike ograj, opornih zidov in živih mej od občinskih cest.
66. člen
(Ureditev odvajanje vode s streh in dvorišč)
Lastniki objektov morajo v roku enega leta od uveljavitve tega odloka urediti odvajanje vode s streh in z dvorišč ter drugih utrjenih površin tako, da voda ne bo iztekala na občinsko cesto.
67. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka se na območju Občine Šmarješke Toplice prenehajo uporabljati predpisi Mestne občine Novo mesto, ki urejajo področje občinskih cest.
68. člen
(Začetek veljavnosti tega odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2009-2
Šmarjeta, dne 24. novembra 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost