Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Kazalo

4255. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, stran 12916.

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 20/09 – ZZZPF in 48/09; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu ter zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v skladu z drugim odstavkom 22.i člena ZSPJS.
(2) Ta uredba velja za uporabnike proračuna iz 2. točke 2. člena ZSPJS, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo tudi sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu (v nadaljnjem besedilu: uporabniki proračuna), razen za neposredne uporabnike proračuna, kot jih določa zakon, ki ureja javne finance.
(3) Uporabniki proračuna, za katere velja Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, uporabnike proračuna in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, priloga 3/B) dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 22.j člena ZSPJS na podlagi obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, ki je priloga navedenega pravilnika.
(4) Uporabniki proračuna, ki niso zavezani poročati v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka, dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 22.j člena ZSPJS na podlagi podatkov iz svojih poslovnih knjig.
2. člen
(izkazovanje sredstev pri uporabniku proračuna)
Uporabnik proračuna v letnem poročilu posebej prikazuje sredstva in vire financiranja za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe.
3. člen
(obseg sredstev)
(1) Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz prvega in drugega odstavka 6. člena te uredbe določi minister s pravilnikom, vendar sme znašati največ 60 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu na področju kulture lahko znaša dodatno največ 25 odstotkov vseh nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe.
(2) Za določitev obsega sredstev se v odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu iz prvega stavka prejšnjega odstavka ne vštevajo sredstva za delovno uspešnost od prodaje blaga in storitev na trgu, ki so bila izplačana v skladu s 4. členom te uredbe.
4. člen
(določitev akontativnega obsega sredstev)
Uporabnik proračuna lahko za tekoče leto v skladu s prejšnjim členom v finančnem načrtu določi akontativni obseg sredstev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
5. člen
(ugotovitev dovoljenega obsega sredstev)
(1) Uporabnik proračuna ugotovi dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letnem poročilu za preteklo leto. Ugotovitev dovoljenega obsega sredstev iz prvega in drugega odstavka 6. člena te uredbe uporabnik proračuna izkaže na obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, ugotovitev dovoljenega obsega sredstev iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe pa na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za kulturo.
(2) Če uporabnik proračuna v letnem poročilu za preteklo leto izkaže, da v preteklem letu ni akontativno izplačal celotnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, lahko v tekočem letu razdeli ostanek sredstev za ta namen.
(3) Če uporabnik proračuna v letnem poročilu za preteklo leto izkaže, da je v preteklem letu akontativno izplačal več, kot znaša dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, mora v tekočem letu za preveč izplačani znesek zmanjšati obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
6. člen
(opredelitev prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu)
(1) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so prihodki, ki jih je uporabnik proračuna pridobil z dejavnostjo, ki jo je opravljal poleg javne službe, kakor je opredeljena v področnih zakonih, nacionalnih programih in njegovem ustanovitvenem aktu.
(2) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so tudi prihodki, ki jih je uporabnik proračuna pridobil na podlagi projektov na javnih razpisih iz mednarodnih projektov.
(3) V prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu se na področju kulture štejejo tudi nekateri nejavni prihodki za izvajanje javne službe, pridobljeni s prodajo blaga in storitev v okviru javne službe, za katero je uporabnik proračuna ustanovljen in je opredeljena v področnih zakonih ali nacionalnih programih ali ustanovitvenem aktu ali drugem aktu ustanovitelja.
(4) Minister, pristojen za kulturo, v pravilniku iz prvega odstavka 3. člena te uredbe v skladu z veljavnimi predpisi podrobneje opredeli dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
7. člen
(izkazovanje pogojev za izplačilo sredstev)
(1) Uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 22.j člena ZSPJS za izplačilo sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu tako, da v letnem poročilu za preteklo leto, ki ga je sprejel organ upravljanja:
1. izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe na obrazcu AOP 689, stolpec 4,
2. izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu na obrazcu AOP 689, stolpec 5.
(2) Uporabnik proračuna iz četrtega odstavka 1. člena te uredbe izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 22.j člena ZSPJS na podlagi podatkov iz svojih poslovnih knjig.
8. člen
(predložitev letnih poročil in obrazcev)
(1) Uporabnik proračuna predloži obrazec iz prvega odstavka 5. člena te uredbe organu upravljanja skupaj z letnim poročilom.
(2) Letno poročilo, ki ga je sprejel organ upravljanja, z obrazcem iz prvega odstavka 5. člena te uredbe uporabnik proračuna v tridesetih dneh od sprejetja pošlje ustanovitelju.
9. člen
(omejitev izplačila dela plače za delovno uspešnost)
Del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se ne izplačuje za delo, ki je bilo že plačano na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 69/08).
(2) Pravilnike, izdane na podlagi 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 69/08), morajo pristojni ministri uskladiti s to uredbo najkasneje do 1. januarja 2010.
11. člen
(uporaba uredbe)
Za uporabnike proračuna iz četrtega odstavka 1. člena te uredbe se ta uredba začne uporabljati 1. januarja 2010.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-33/2009/4
Ljubljana, dne 19. novembra 2009
EVA 2009-3111-0084
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti