Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

4012. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk, stran 12193.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 22. seji dne 5. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk
1. člen
V Pravilniku o postopkih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 81/02 in 112/03) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Dejanski končni upravičenci (v nadaljevanju: upravičenci) do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po tem pravilniku so fizične in pravne osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka sklepale pogodbe s pravnimi prednicami Občine Žužemberk, to so s Krajevno skupnostjo Žužemberk, Krajevno skupnostjo Dvor in Krajevno skupnostjo Hinje.
Občina Žužemberk bo za potrebe vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje upravičencem sestavila seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci.
Na seznam fizičnih in pravnih oseb se uvrstijo upravičenci, ki predložijo Občini Žužemberk vlogo z dokazili o sklenjeni pogodbi med Krajevno skupnostjo Žužemberk ali Krajevno skupnostjo Hinje in upravičencem.
Seznam mora vsebovati najmanj naslednje podatke o upravičencih:
1. identifikacija upravičenca: ime, priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov stalnega prebivališča oziroma naslov sedeža pravne osebe in njegova davčna številka,
2. datum podpisa pogodbe in višino vloženih sredstev,
3. ugotovljen delež vračila,
4. račun upravičenca, kamor se vrne ugotovljena višina vlaganja.«
2. člen
Dopolni se 4. člen, kateremu se doda nov odstavek
»Upravičencem se določi naslednje vračilo:
+---------------+----------------+-----------------------------+
|KRAJ      | ŠT. OPRAVIČENIH|VIŠINE ZNESKOV        |
|        |   VLOG   |               |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|DVOR      |    50    |41x516 €; 5x920 €, 4x675 €  |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|JAMA      |    14    |8x582 €, 5x675 €, 1x430 €  |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|SADINJA VAS  |    25    |22x519 €, 2x920 €, 1x675 €  |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|MAČKOVEC    |    13    |10x526 €, 2x675 €, 1x920 €  |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|TREBČA VAS   |    13    |1x675 €, 1x669 €, 11x531 €  |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|STAVČA VAS   |    24    |21x699 €, 2x981 €, 1x920 €  |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|GORNJI KOT   |    5    |5x905 €           |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|DOLNJI KOT   |    3    |3x905 €           |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|PODGOZD    |    13    |11x887 €, 2x920 €      |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|PRAPREČE    |    13    |9x340 €, 4x399 €       |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|ŽUŽEMBERK -  |    78    |10x324 €, 16x399 €, 1x474 € |
|LEVI BREG   |        |8x300 €, 25x465 €, 8x920 €, |
|        |        |8x675 €, 2x614 €       |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|ŽUŽEMBERK -  |    41    |33x311 €, 5x920 €, 1x675 €, |
|DESNI BREG   |        |2x399 €           |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|ZAFARA     |    5    |1x378 €, 3x510 €, 1x409 €  |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|LAŠČE     |    6    |2x920 €, 1x675 €, 2x460 €,  |
|        |        |1x582 €           |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|VINKOV VRH   |    6    |4x710 €, 1x708 €, 1x505 €  |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|REBER     |    16    |16x528 €           |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|ZALISEC    |    8    |7x528 €, 1x675 €       |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|VRHOVO     |    5    |4x599 €, 1x399 €       |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|DOLNJI KRIŽ  |    5    |2x599 €, 3x399 €       |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|GORNJI KRIŽ  |    8    |7x599 €, 1x399 €       |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|VRH PRI KRIŽU |    4    |1x783 €, 3x399 €       |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|SREDNJI LIPOVEC|    15    |13x862 €, 2x675 €      |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|MALI LIPOVEC in|    5    |5x862 €           |
|SKOPICE    |        |               |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|VELIKI LIPOVEC |    16    |16x862 €           |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|DOLNJI AJDOVEC |    14    |14x862 €           |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|GORNJI AJDOVEC |    7    |5x862 €, 1x675 €, 1x920 €  |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|SELA PRI    |    2    |2x862 €           |
|AJDOVCU    |        |               |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|BORŠT     |    4    |3x862 €, 1x675 €       |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|BREZOVA REBER |    11    |11x862 €           |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|PODLIPA    |    7    |7x862 €           |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|CVIBELJ    |    15    |15x481 €           |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|KS HINJE    |    150   |150x963 €          |
+---------------+----------------+-----------------------------+
Osnova za izplačilo je podpisana poravnava.
Poravnava o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je potrebno posredovati upravičencem v podpis v roku 45 dni po izdelavi dokončne verzije seznama upravičencev. Poravnave vsebujejo osebne podatke upravičenca, številka transakcijskega računa na katerega se nakazuje vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, morebitne pravne naslednike upravičenca ter določilo, da so s poplačilom pogodbenega zneska poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in iz tega naslova upravičenec ne bo uveljavljal nobenih zahtevkov več.
Upravičenci so dolžni poravnavo o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje podpisati in vrniti na naslov Občine Žužemberk v roku 15 dni od prejema poravnave. Kolikor upravičenec poravnave ne podpiše in vrne v določenem roku, se šteje, da upravičenec odstopa od vloženega zahtevka za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Izplačilo upravičencem so opravi najkasneje do 31. 12. 2009 iz proračuna Občine Žužemberk.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-35/2009-1
Žužemberk, dne 5. novembra 2009
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.