Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

3982. Sklep o opravljanju menjalniških poslov, stran 12137.

Na podlagi 8. člena in v zvezi s 13. členom Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09), v povezavi s 87. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) ter na podlagi drugega odstavka 13. člena, prvega odstavka 31. člena, 42.a in 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o opravljanju menjalniških poslov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta sklep predpisuje pogoje in način opravljanja menjalniških poslov ter postopek nadzora nad opravljanjem teh poslov.
(2) V tem sklepu uporabljeni izrazi imajo za namene tega sklepa naslednji pomen:
– menjalec ima enak pomen kot v določbah Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09, v nadaljevanju ZDP-2A);
– kvalificirani lastnik menjalca ima enak pomen kot v določbah ZDP-2A;
– odgovorna oseba menjalca ima enak pomen kot v določbah ZDP-2A;
– banka je banka ali hranilnica, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za trgovanje za svoj račun ali za račun strank s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
– menjalno mesto je prostorsko zaokrožena organizacijska enota, kjer se opravljajo menjalniški posli in lahko obsega eno ali več blagajniških mest;
– blagajniško mesto je del menjalnega mesta, kjer blagajnik opravlja menjalniške posle oziroma menjalni avtomat;
– priložnostno menjalno mesto je menjalno mesto, kjer menjalec ali banka v času večjih prireditev ali podobnih priložnosti na podlagi priglasitve Banke Slovenije opravljata menjalniške posle;
– dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov: je dovoljenje Banke Slovenije iz prvega odstavka ZDP-2A (v nadaljevanju: dovoljenje);
– nalepka je štirioglata nalepka sive barve z napisom »MENJALNICA IZPOLNJUJE POGOJE ZA MENJALNIŠKO POSLOVANJE« oziroma z ustreznim prevodom tega napisa v italijanski in madžarski jezik na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, ki jo Banka Slovenije izroči menjalcu, skupaj z odločbo o izdaji dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov.
II. PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE MENJALNIŠKIH POSLOV
2. člen
(Pridobitev dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)
(1) Za pridobitev dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov mora oseba, ki ni banka in želi opravljati menjalniške posle (v nadaljevanju: vložnik), vložiti pri Banki Slovenije vlogo, skupaj s potrdilom o plačilu stroškov postopka za izdajo dovoljenja v skladu s tarifo Banke Slovenije.
(2) Vloga mora vsebovati naslednje podatke o vložniku:
– firmo oziroma ime;
– organizacijsko obliko;
– sedež dejavnosti;
– odgovorno osebo menjalca;
– elektronski naslov za prejemanje obvestil Banke Slovenije.
(3) Kadar je vložnik družba, mora vloga poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi podatke o zastopnikih in kvalificiranih lastnikih menjalca v smislu prejšnjega odstavka.
(4) Vlogi je potrebno priložiti:
– izpis iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da je pravna oseba registrirana za opravljanje menjalniške dejavnosti, kadar je vložnik pravna oseba in
– sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije, kadar je vložnik samostojni podjetnik posameznik.
(5) O vseh spremembah podatkov iz tega člena je dolžan vložnik Banko Slovenije obvestiti v roku desetih delovnih dni po nastali spremembi.
(6) Za pridobitev dovoljenja Banke Slovenije ali zaradi dopolnitve le-tega zaradi pridobitve novega menjalnega mesta ter ves čas trajanja veljavnosti dovoljenja Banke Slovenije, je menjalec dolžan izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da je za vsako menjalno mesto zagotovil poslovni prostor, ki omogoča nemoteno opravljanje menjalniških poslov in nadzor na podlagi tega sklepa;
– da je zagotovil, da imajo delavci, ki opravljajo menjalniške posle, opravljen ustrezen preizkus znanja, v skladu z Navodilom za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov (v nadaljevanju: Navodilo) oziroma da je novo zaposlenega delavca najkasneje v roku 10 delovnih dni prijavil na preizkus znanja v prvem razpoložljivem terminu po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Ta določba velja smiselno tudi v primeru študentskega dela z napotnicami preko študentskega servisa;
– da je zagotovil računalniško tehnologijo, potrebno za opravljanje menjalniških poslov, v skladu s tem sklepom in Navodilom.
(7) Ob ukinitvi posameznega menjalnega mesta oziroma odvzemu dovoljenja Banka Slovenije odstrani in uniči nalepko ter o tem sestavi zapisnik.
(8) Dovoljenje se izda za nedoločen čas.
V primeru statusnih sprememb, ki imajo za posledico dodelitev nove matične številke, je menjalec dolžan pridobiti novo dovoljenje.
(9) Pooblastila za opravljanje menjalniških poslov menjalec ne sme prenesti na tretjo osebo.
(10) Banka Slovenije skupaj z odločbo o izdaji dovoljenja izroči menjalcu po eno nalepko za vsako menjalno mesto.
(11) Menjalec je dolžan pričeti z opravljanjem menjalniških poslov najkasneje v 1 letu od pridobitve dovoljenja Banke Slovenije.
III. OBVEZNOSTI MENJALCA IN BANKE
3. člen
(Obveznosti menjalca in banke pri opravljanju menjalniških poslov)
(1) Menjalec je dolžan:
– Banki Slovenije omogočati izvajanje nadzora v skladu s tem sklepom in zakonom;
– Banki Slovenije sporočati spremembe podatkov v zvezi z odgovornimi osebami in kvalificiranimi lastniki;
– v skladu s tem sklepom poročati Banki Slovenije;
– opravljati menjalniške posle izključno na menjalnem mestu, za katero je pridobil nalepko Banke Slovenije;
– na menjalnem mestu prodajati samo veljavno in nepoškodovano tujo gotovino;
– na blagajniškem mestu imeti gotovino in čeke, namenjene za menjalniško poslovanje, in ločeno od ostalih poslov voditi blagajno, ter ustrezno voditi blagajniški dnevnik menjalnega mesta;
– Banki Slovenije sporočati podatke o številu zaposlenih, ki opravljajo menjalniške posle.
(2) Prejšnji odstavek smiselno velja tudi za banke.
IV. RAČUNALNIŠKA PODPORA MENJALNIŠKEGA POSLOVANJA
4. člen
Menjalec in banka morata opravljati menjalniške posle s pomočjo programske opreme, ki zagotavlja izdajo potrdil, vodenje blagajniškega dnevnika in poročanje Banki Slovenije v skladu s tem sklepom in Navodilom, v katerem Banka Slovenije podrobneje določi obvezne funkcije programske opreme, vgrajene kontrole in obvezna poročila, ki jih mora programska oprema omogočati.
V. POTRDILA
5. člen
(1) Menjalec in banka morata o opravljenem odkupu ali prodaji tujih plačilnih sredstev ob opravljeni menjavi na blagajniškem mestu izdelati potrdilo v izvirniku in najmanj eni izvirni kopiji. Izvirnik potrdila sta dolžna izročiti stranki, kopijo pa ne glede na medij, na katerem se nahaja, hraniti urejeno po zaporedju na menjalnem mestu.
(2) Potrdilo mora biti sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS) in opremljeno s tekočo zaporedno številko. Programska oprema iz prejšnjega poglavja mora biti izdelana tako, da po vnosu prve zaporedne številke potrdila o odkupu in prodaji tujih plačilnih sredstev do konca predvidene serije potrdil ni več mogoče vplivati na oštevilčevanje potrdil.
(3) V primeru izpada računalniške podpore menjalec in banka uporabljata tiskane obrazce potrdil o odkupu in prodaji tujih plačilnih sredstev in ročno vodita blagajniški dnevnik o opravljenih transakcijah.
(4) Po ponovni vzpostavitvi računalniške podpore morata menjalec in banka vnesti ročno izpisane obrazce v računalniško podprt blagajniški dnevnik.
VI. VODENJE BLAGAJNIŠKEGA DNEVNIKA
6. člen
(1) Menjalec vodi na menjalnem mestu blagajniški dnevnik za vsako blagajniško mesto. Programska oprema iz poglavja Računalniška podpora menjalniškega poslovanja mora zagotoviti vodenje blagajniškega dnevnika v skladu z določili SRS kot posebno pomožno knjigo (analitično evidenco) vseh opravljenih transakcij na blagajniškem mestu na način, podrobneje urejen z Navodilom.
(2) Menjalec je dolžan vsaj enkrat v 24 urah blagajniški dnevnik zaključiti tako, da kot končno stanje v njem ugotovi seštevek začetnih stanj in vseh transakcij za vsako valuto posebej. Tako ugotovljena končna stanja (dokumentarna stanja) primerja s popisom gotovine v blagajni in morebitne razlike ustrezno knjiži. Menjalec mora zagotoviti, da blagajnik ob zaključku blagajniškega dnevnika le-tega izpiše ter potrdi s svojim podpisom ali šifro.
(3) V primeru izpada računalniške podpore menjalec vodi blagajniški dnevnik v skladu s tem členom ročno. Po ponovni vzpostavitvi računalniške podpore mora menjalec ročno vnesene vpise v blagajniški dnevnik vnesti v računalniško podprt blagajniški dnevnik.
VII. POROČANJE
7. člen
(1) Menjalec in banka poročata Banki Slovenije za vsako menjalno mesto o odkupu tuje gotovine in potovalnih čekov, o prodaji tuje gotovine po valutah in šifrah osnov ter ponderirani nakupni in prodajni tečaj, menjalec pa tudi začetno stanje blagajn, ostale prejemke in izdatke in končno stanje blagajn. Poročilo mora biti rezultat knjiženj v blagajniških dnevnikih.
(2) Način in obliko poročanja podrobneje ureja Navodilo.
VIII. PRILOŽNOSTNO MENJALNO MESTO
8. člen
(1) Namero opravljanja menjalniških poslov na priložnostnem menjalnem mestu je treba priglasiti Banki Slovenije najmanj tri dni pred začetkom poslovanja priložnostnega menjalnega mesta. V priglasitvi mora navesti točen datum vzpostavitve priložnostnega menjalnega mesta in menjalno mesto, v okviru katerega se bo poslovanje na priložnostnem menjalnem mestu izvajalo.
(2) Banka Slovenije izda za čas trajanja poslovanja priložnostnega menjalnega mesta nalepko.
(3) Za priložnostno menjalno mesto se smiselno uporabljajo določbe tega sklepa, ki veljajo za stalno menjalno mesto. Če razmere ne dopuščajo vzpostavitve računalniške podpore, predvidene s tem sklepom, menjalec posluje na način, predviden za primer izpada računalniške podpore.
IX. NADZOR MENJALNIŠKEGA POSLOVANJA
9. člen
(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad menjalniškim poslovanjem z namenom preverjanja, če menjalci in banke spoštujejo predpise, ki urejajo menjalniško, gotovinsko in blagajniško poslovanje, zlasti pa določbe zakona, ki ureja devizno poslovanje, zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, tega sklepa in Navodila.
(2) Za izvajanje nadzora menjalniškega poslovanja s strani Banke Slovenije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.
(3) Menjalci in banke morajo pooblaščenim osebam Banke Slovenije omogočiti vpogled v menjalniško poslovanje in jim na njihovo zahtevo dati na razpolago zahtevane podatke ali jim po potrebi naknadno dostaviti potrebno dokumentacijo.
(4) O ugotovitvah nadzora menjalniškega poslovanja sestavi Banka Slovenije zapisnik.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 92/03).
(2) Navodilo za izvajanje tega sklepa izda guverner Banke Slovenije.
(3) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 3. novembra 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.