Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3805. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-C), stran 11582.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-12
Ljubljana, dne 28. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BLAGOVNIH REZERVAH (ZBR-C)
1. člen
V Zakonu o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Kot posebna gospodarska javna služba se v okviru blagovnih rezerv zagotavlja oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov. Gospodarsko javno službo oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov izvaja zavod iz prejšnjega odstavka.«.
2. člen
V 4. členu se osma in deveta alinea črtata.
Dosedanji deseta in enajsta alinea postaneta osma in deveta alinea.
3. člen
V 5. členu se peta alinea črta.
Dosedanje šesta do trinajsta alinea postanejo peta do dvanajsta alinea.
4. člen
8. člen se črta.
5. člen
V 9. členu se tretji odstavek črta.
6. člen
V 12. členu se beseda »sedme« nadomesti z besedo »šeste«.
7. člen
V prvem odstavku 13. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ne glede na določbo prejšnjega stavka se obvezne rezerve nafte in njenih derivatov financirajo iz sredstev posebnega nadomestila za izvajanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.«.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Pred sklenitvijo pogodbe o najemu posojila mora zavod pridobiti soglasje ministra, pristojnega za preskrbo, in ministra, pristojnega za finance.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vsa sredstva zavoda so last zavoda, država pa jih izkazuje kot kapitalsko naložbo v osnovni kapital zavoda.«.
8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Zavod ločeno vodi računovodsko evidenco poslovanja zavoda in računovodsko evidenco poslovanja blagovnih rezerv. Pri računovodski evidenci poslovanja blagovnih rezerv zavod ločeno vodi računovodsko evidenco poslovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov in računovodsko evidenco poslovanja ostalih blagovnih rezerv. Vse računovodske evidence iz tega odstavka se vodijo kot ločena poslovnoizidna mesta.
Zavod sredstev blagovnih rezerv in sredstev obveznih rezerv nafte in njenih derivatov medsebojno ne sme prenašati ali uporabiti za nenamensko financiranje drugih dejavnosti.
O razpolaganju presežka prihodkov nad odhodki, ki nastanejo pri opravljanju nalog, in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki zavoda odloča ustanovitelj ločeno za izvajanje gospodarske javne službe oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv in za izvajanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.«.
9. člen
V prvem odstavku 21.a člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov se zagotavljajo za naslednje skupine proizvodov:«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše način in pogoje za oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter vzdrževanje in upravljanje rezerv, pri čemer se mora zagotavljati količina rezerv, ki ustreza najmanj devetdesetdnevni povprečni porabi v preteklem letu.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »Javni gospodarski zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov« nadomesti z besedo »Zavod«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo », ob soglasju ministra, pristojnega za energetiko« črta.
10. člen
V prvem odstavku 21.b člena se besedi »in zagotavljanje« črtata.
V tretjem odstavku se besedilo »javnemu gospodarskemu zavodu za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov« nadomesti z besedo »zavodu«.
V četrtem odstavku se besedilo »javni gospodarski zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov« nadomesti z besedo »zavod«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Članarino plačujejo uporabniki gospodarske javne službe zavodu. Ta sredstva so namenjena zagotavljanju rezervoarskih zmogljivosti in količin obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter drugim obveznostim v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.«.
V osmem odstavku se besedilo »ob soglasju ministra, pristojnega za energetiko« črta.
11. člen
21.č člen se črta.
12. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Z globo od 8.000 do 15.000 eurov se kaznujejo za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne pošlje podatkov, zahtevanih v skladu z 21.c členom tega zakona.
Z globo v višini od 2.000 do 6.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki brez dovoljenja zavoda odtuji blago, ga uporablja, spremeni njegov namen ali njegovo skladišče, ga nadomesti z blagom druge vrste ali druge kakovosti ali v nasprotju s pogodbo, koncesijo in predpisi kako drugače z njim razpolaga (tretji odstavek 17. člena).
Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ne izpolnjuje posebej določene obveznosti prednostnega nakupa blaga iz blagovnih rezerv (šesta alinea 4. člena).
Z globo v višini od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.«.
13. člen
V 23. členu se besedilo »denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »globo v višini od 2.000 do 4.000 eurov«.
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– ne pridobi poprejšnjih soglasij iz drugega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 18. člena in iz 19. člena.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Celotno premoženje Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (v nadaljnjem besedilu: ZORD), ki je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 98/99), to so nepremičnine, oprema in blago v državnih blagovnih rezervah in druga sredstva, se z dnem začetka uporabe tega zakona prenese v sredstva zavoda, pri čemer se upošteva njegova knjigovodska vrednost na dan 31. decembra 2009. Zavod z dnem začetka uporabe tega zakona prevzame tudi vse obveznosti ZORD. Knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti ZORD na dan 31. decembra 2009 se po tem zakonu šteje kot poštena vrednost v skladu s predpisi, ki urejajo odmero davkov.
S prenosom sredstev in obveznosti preidejo na zavod vse pravice in obveznosti v zvezi s poslovanjem ZORD. Zavod kot univerzalni pravni naslednik ZORD vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.
Premoženje iz prvega odstavka tega člena postane last zavoda. Premoženje iz prejšnjega stavka, razen premoženja iz naslova obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, država izkazuje kot kapitalsko naložbo v osnovni kapital zavoda.
15. člen
Z dnem začetka uporabe tega zakona zavod prevzame vse zaposlene ZORD, direktorju in članom upravnega odbora ZORD preneha mandat, direktor in člani upravnega odbora zavoda pa nadaljujejo z opravljanjem svoje funkcije do izteka mandata, za katerega so imenovani.
Vlada Republike Slovenije mora najpozneje do začetka uporabe tega zakona uskladiti ustanovitveni akt zavoda z določbami tega zakona.
Najpozneje do začetka uporabe tega zakona morajo biti splošni akti zavoda usklajeni z določbami tega zakona.
Pristojni organ zavoda mora najkasneje do začetka uporabe tega zakona izvesti vse postopke, ki so potrebni za prenehanje delovanja ZORD in za njegov izbris iz registra.
16. člen
Zavod mora pripraviti zaključno poročilo zase in za ZORD na dan 31. december 2009, ter izdelati otvoritveno bilanco na dan 1. januar 2010.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Odredba o določitvi cen pšenice iz državnih blagovnih rezerv (Uradni list RS, št. 86/98),
– Odredba o določitvi cene rumene koruze iz državnih blagovnih rezerv (Uradni list RS, št. 4/99),
– Uredba o določitvi tržnega reda za žita letine 2000 (Uradni list RS, št. 94/99 in 72/00),
– Odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 2000 (Uradni list RS, št. 31/00),
– Odredba o pogojih za intervencijski odkup pšenice in rži letine 2000 (Uradni list RS, št. 48/00) in
– Uredba o postopku delitve koruze imetnikom rejnih živali iz blagovnih rezerv Republike Slovenije zaradi omilitve posledic škode po suši v letu 2003 (Uradni list RS, št. 82/03).
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2010.
Št. 310-04/09-1/18
Ljubljana, dne 20. oktobra 2009
EPA 565-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost