Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009

Kazalo

3759. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, stran 11291.

Na podlagi 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) in na podlagi 13. in 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 58/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04 in 38/06) se v 21. členu drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Potrdilo o strokovnem izpitu za delavce s srednjo strokovno izobrazbo podpiše direktor pooblaščenega zdravstvenega zavoda.
Potrdilo o strokovnem izpitu za delavce z višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo podpiše minister.«.
2. člen
Za 32. členom se doda novi 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
Ne glede na določbe 11. do 27. člena tega pravilnika se šteje, da je strokovni izpit opravil magister oziroma magistra farmacije (v nadaljnjem besedilu: magister farmacije) po končanem najmanj 5 let trajajočem univerzitetnem študiju, ki obsega najmanj 4 leta teoretičnega in praktičnega izobraževanja in najmanj šestmesečno praktično usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice, ki je v skladu s študijskim programom opravil naslednje vsebine:
1. Prvo pomoč in oživljanje,
2. Komunikologijo, etiko in upravljanje,
3. Javno zdravje in socialno medicino,
4. Osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
5. Farmakoterapijo in farmacevtsko intervencijo.
Predlog za izdajo potrdila o strokovnem izpitu na ministrstvo za posameznega kandidata vloži Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, ki predlogu priloži ugotovitveni zapisnik.
Ugotovitveni zapisnik iz prejšnjega odstavka, ki ga podpiše pooblaščena oseba Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani mora vsebovati:
– navedbo vsebine in datum opravljene obveznosti oziroma izpita,
– navedbo izpraševalca oziroma izpraševalcev.
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije podpiše minister.
Ministrstvo za izdajo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije ne zaračunava stroškov.«.
3. člen
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je v Prilogi tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-76/2009
Ljubljana, dne 24. avgusta 2009
EVA 2009-2711-0047
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost