Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009

Kazalo

3541. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje naselij Grosuplje in Brezje pri Grosupljem, stran 10844.

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju naselij Grosuplje in Brezje pri Grosupljem, po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 33-3/2007/DT-36, z dne 24. 7. 2009 izdaja
S I S T E M S K A O B R A T O V A L N A N A V O D I L A
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje naselij Grosuplje in Brezje pri Grosupljem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu: distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju družbe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote) za geografsko območje naselij Grosuplje in Brezje pri Grosupljem.
(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s toploto;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za geografsko območje, navedeno v prvem odstavku, za katero je bilo ustanovljeno javno podjetje.
2. Naloge distributerja toplote
2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev toplote distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote, razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.
(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
4. Pojmi in definicije
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucija toplotne energije: je prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu po distribucijskem omrežju;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– dostop: je uporaba distribucijskega omrežja za odjem ali oddajo dogovorjene količine toplote v dogovorjenem časovnem obdobju;
– merilna naprava: je merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote in toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– priključitev: je izvedba fizične povezave priključnega voda distribucijskega omrežja na distribucijsko omrežje;
– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
– uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali oddaja toploto v distribucijsko omrežje;
– varnostni pas distribucijskega omrežja: je območje širine 1,0 metra na vsako stran zunanjega gabarita elementov distribucijskega omrežja.
II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE S TOPLOTO
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od prevzemnega mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: varnostni pas), je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplote na podlagi analize izvajanja distribucije toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket ter drugih relevantnih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje distribucijskega omrežja
7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter drugih delih na distribucijskem omrežju, se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov distribucijskega omrežja, uporabljajo tudi tehnične zahteve distributerja toplote.
(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.
4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja
8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja.
(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske, telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega omrežja;
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v distribucijskem omrežju;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov distribucijskega omrežja (kot na primer toplotnih postaj ...),
– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja, napovedovanje odjema toplote in merjenje prevzetih oziroma predanih količin toplote.
9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter podati minimalne tehnične zahteve, ki jih mora distribucijsko omrežje zagotavljati.
(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsaka tri leta v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let oziroma vsakih pet let, če distributer toplote pričakuje manjšo dinamiko razvoja in posodabljanja distribucijskega omrežja.
(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega omrežja, morajo nastale spremembe distribucijskega omrežja biti geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrežja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju, objektov, naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi in živali v območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas distribucijskega omrežja.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne dokumentacije, distributer toplote, upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu lahko izvede le skladno s predpisi o graditvi objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.
12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.
5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Distributer toplote mora v okviru svojih organizacijskih enot organizirati službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati naslednje aktivnosti:
– izvajati redna vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju;
– izvajati izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, ter potrebne rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– vzdrževati zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– izvajati redno sistemsko kontrolo delovanja distribucijskega omrežja;
– izvajati nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v varnostnem pasu;
– izvajati redno servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distributerja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
7. Povzetek tehnoloških postopkov
15. člen
(1) Z namenom zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja se pred začetkom nove kurilne sezone izvede pregled celotnega distribucijskega omrežja, ter potrebna preventivna in vzdrževalna dela v toplotnih postajah. V času letnih remontov se vizualno izvede pregled celotne trase vodov distribucijskega omrežja zaradi možnih poškodb omrežja, nastalih zaradi morebitnega posedanja trase vodov, v zimskem času pa občasen pregled trase zaradi morebitnih defektov. Izven kurilne sezone se izvede pregled in popravilo armatur v jaških, zaporne armature se preventivno funkcionalno preizkusijo. Vse merilne naprave se redno vzdržujejo in umerjajo.
Po končanju rednih vzdrževalnih del se nekaj dni pred začetkom kurilne sezone primarni in sekundarni sistem dopolni z ogrevno vodo, celotni sistem se odzrači in hladno zažene. Ponovi se odzračevanje in ko so izpolnjeni pogoji za začetek ogrevalne sezone se prične z rednim obratovanjem. O času dopolnjevanja sistema z ogrevno vodo in odzračevanju le tega se preko sredstev javnega obveščanja obvestijo odjemalci toplote.
(2) Z upravniki stanovanj v večstanovanjskih objektih distributer toplote v poletnem času določi termin za izpust vode iz sekundarnega sistema z namenom, da lahko odjemalci toplote izvedejo vsa potrebna vzdrževalna dela na notranjih instalacijah toplotnega ogrevanja in toplotnih napravah. O terminu možnih vzdrževalnih del na notranjih instalacijah in toplotnih napravah distributer toplote pisno obvesti odjemalce toplote. Teden dni pred pričetkom ponovnega polnjenja sekundarnega dela omrežja z ogrevno vodo, distributer toplote pisno obvesti vse odjemalce toplote z namenom, da se prepreči nenadzorovano razlitja ogrevne vode in posredno s tem poškodovanje lastnine.
8. Časovni razpored sistemske kontrole distribucijskega omrežja
16. člen
Sistemska kontrola distribucijskega omrežja se izvaja v naslednjih časovnih razporedih:
– vizualni pregled trase vodov distribucijskega omrežja izven časa kurilne sezone: enkrat letno;
– vizualni pregled trase vodov distribucijskega omrežja v času kurilne sezone: enkrat mesečno (v primeru prekomerne porabe ogrevne vode tudi pogosteje);
– kontrola merilnih naprav: enkrat mesečno;
– kontrola obratovanja toplotnih postaj: enkrat tedensko;
– daljinska kontrola obratovalnih parametrov v toplotnih postajah: večkrat dnevno.
9. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
17. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo toplotne energije zaradi rednega vzdrževanja, pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev omrežja.
(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben da se dela opravijo in izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote. Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki je posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko je pričakovati večjo porabo toplote.
(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog odjemalcev toplote, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki bo v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo zaradi omenjenih del prizadeta.
18. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb, izvede ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike omrežja oziroma odjemalce toplote.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki.
10. Izredna in nepredvidena dela na distribucijskem omrežju
19. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju, ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe, mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma izvesti vsa potrebna popravila za vzpostavitev njegovega uravnoteženega delovanja.
20. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote, če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne energije. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.
21. člen
(1) Zaradi izvedbe izrednih in nepredvidenih del, z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene distribucije toplotne energije.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del, ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
11. Ustavitev distribucije toplotne energije
22. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu, če le-ta, v roku določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, oziroma če uporabnik:
– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziroma oddaje toplotne moči oziroma količine toplote na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci.
23. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.
24. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške ponovno priključiti na omrežje, takoj ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.
(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika na svoje omrežje.
25. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila škode, ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
26. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih distribucijskih izgub toplote do merilnega mesta;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja
27. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne energije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje, vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih priključnih elementov omrežja.
28. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere na distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem toplote.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijsko omrežje oziroma predane iz njega, morajo biti na vseh prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne naprave.
29. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu daljinskega ogrevanja.
(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
3. Zasedenost distribucijskega omrežja
30. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so javni.
(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno-tlačnih razmer v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instalirane moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu ter izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
31. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija toplotne energije.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplotne energije.
2. Višja sila
32. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino, ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer: povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih organov, izpad električnega omrežja.
33. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) V primeru, da višja sila distributerju toplote delno ali v celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
34. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
35. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne energije zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter tretjim osebam.
(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
36. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
37. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem. Potrebne minimalne pogoje, ki jih mora upoštevati izvedbena projektna dokumentacije in kateri so osnova za pridobitev soglasja s strani distributerja toplote, poda na zahtevo investitorja distributer toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključujejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Priključitev na distribucijsko omrežje lahko izvede distributer toplote ali investitor z ustrezno usposobljenim in s strani distributerja toplote potrjenim izvajalcem.
38. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja samo za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode. Za uporabo toplote za druge namene se odjemalec toplote in distributer toplote posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.
2. Začetek uporabe toplote
39. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega odjemalca toplote do distributerja toplote.
3. Kakovost toplote
40. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem mestu odjemalca toplote z merjenjem temperature ogrevne vode v dovodnem in odvodnem vodu.
41. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature v dovodnem in povratnem vodu je razvidna iz temperaturnih diagramov za projektno zunanjo temperaturo –16 °C v dnevnem in nočnem reduciranem režimu ogrevanja, ki sta kot priloga sestavni del tega akta.
(2) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote v dnevnem režim ogrevanja na odjemnem mestu v dovodnem vodu znaša 55 °C. Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na odjemnem mestu v dovodnem vodu znaša 90 °C pri zunanji temperaturi –16 °C.
(3) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote v nočnem reduciranem režim ogrevanja na odjemnem mestu v dovodnem vodu znaša 50 °C. Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na odjemnem mestu v dovodnem vodu znaša 70 °C pri zunanji temperaturi –16 °C.
VI. KONČNA DOLOČBA
42. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SON 2009
Grosuplje, dne 16. septembra 2009
EVA 2009-2111-0255
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Direktor
Tomaž Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost