Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009

Kazalo

3535. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potniških ladjah, stran 10830.

Na podlagi prvega odstavka 121. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potniških ladjah
1. člen
V Pravilniku o potniških ladjah (Uradni list RS, št. 92/06) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik ureja posebne zahteve tudi za obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, ki opravljajo notranja potovanja, za katere ne velja Direktiva 98/18/ES.«.
2. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik, razen 6., 9., 10. in 13. člena, se uporablja tudi za obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, ki opravljajo notranja potovanja, za katere ne velja Direktiva 98/18/ES.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(zahteve za obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov)
Obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
a) gradnja in vzdrževanje trupa, glavnih in pomožnih strojev, električnih in avtomatskih naprav mora ustrezati pravilom klasifikacijskega zavoda za klasifikacijo;
b) ustrezati morajo Poglavju IV, vključno s spremembami, GMDSS (univerzalni pomorski sistem za varnost in stisko na morju) iz leta 1988, Poglavju V in VI SOLAS konvencije;
c) ustrezati morajo določbam za ladijsko navigacijsko opremo iz Pravila 12, Poglavja V SOLAS konvencije in
d) biti morajo izmerjene in imeti oceno konstrukcije in kvalitete izdelave, plovnih lastnosti, nadvodja in stabilnosti, določeno nosilnost in izpolnjevati zahteve glede bokov, sanitarij, motorja in opreme iz Priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
4. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nove potniške ladje in obstoječe potniške ladje dolžine 24 metrov in več morajo imeti spričevalo o varnosti potniške ladje v skladu s Prilogo I, ki je sestavni del tega pravilnika. Obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, morajo imeti spričevalo o varnosti obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, v skladu s Prilogo IV, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
5. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Do nastopa datumov iz prejšnjega odstavka se za ladje, za katere velja prejšnji odstavek, uporabljajo določbe 6.a člena tega pravilnika.«.
6. člen
Dodata se Priloga III in Priloga IV, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Obstoječa potniška ladja, krajša od 24 metrov, mora pridobiti spričevalo o varnosti obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, pred iztekom veljavnosti spričevala, ki ga ima ob uveljavitvi tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2008/16
Ljubljana, dne 29. septembra 2009
EVA 2008-2411-0002
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet