Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3441. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila, stran 10634.

Na podlagi tretjega odstavka 157. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 126/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila
1. člen
V Uredbi o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/03) se 6. točka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»6. »izraba kapacitete prostora« je z izvedbenim prostorskim aktom določen faktor izrabe parcele: pri stavbi je faktor izrabe delež bruto etažnih površin glede na celotno površino zemljiške parcele oziroma zemljiških parcel, na katerih stoji takšna stavba, za gradbeno-inženirski objekt pa je faktor izrabe delež površine, ki ga predstavlja tlorisna površina (fundus) takšnega objekta glede na celotno površino zemljiške parcele ali zemljiških parcel, na katerih stoji objekt.«.
2. člen
Pred besedilom 5. člena se doda oznaka »(1)«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru, da območje leži delno na zazidljivem, delno na nezazidljivem zemljišču, se območje šteje za zazidljivo, če se več kot 50% tlorisne površine nedovoljene gradnje nahaja na zazidljivem zemljišču.«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo »za gradbeno parcelo določen«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če prostorski akt ne določa faktorja izrabe, se območje, na katerem je izvedena ali se izvaja nedovoljena gradnja, točkuje s točkami T2 = 0.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. območje kmetijskih zemljišč:
– ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo (prvo območje) s točkami T3 = 120,
– ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo s točkami T3 = 60;«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. območje, ki je varovano po predpisih o ohranjanju narave:
a) v osrednjem območju narodnega parka, strogem naravnem rezervatu, v naravnem rezervatu ali območju naravnega spomenika s točkami T3 = 140,
b) na širšem območju narodnega parka, v osrednjem območju regijskega parka, krajinskem parku, na območju Natura 2000 ali na območju naravne vrednote državnega pomena s točkami T3 = 80,
c) na vplivnem območju regijskega parka, na območju naravne vrednote lokalnega pomena ali na ekološko pomembnem območju s točkami T3 = 20;«.
V 6. točki se na koncu druge alinee podpičje nadomesti z vejico in za drugo alineo dodata novi tretja in četrta alinea, ki se glasita:
»– v vplivnem območju kulturnega spomenika državnega pomena s točkami T3=80,
– v vplivnem območju kulturnega spomenika lokalnega pomena s točkami T3=60;«.
5. člen
V 11. členu se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. pri katerih je relevantna višina, faktor F3 po formuli: F3 = višina v metrih/100.«.
6. člen
V 13. členu se v točki c) za besedo »enostavni« doda besedilo »ali nezahtevni«.
7. člen
V 23. členu se povsod beseda »tolarjih« nadomesti z besedo »eurih«.
8. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »900,00 SIT« nadomesti z besedilom »4 eure«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vrednost točke iz prejšnjega odstavka se vsako leto valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije.«.
9. člen
V tretjem odstavku 25. člena se črta vejica in besedilo »pristojni davčni upravi«.
10. člen
Postopki odmere nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po določbah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/03).
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-39/2009/4
Ljubljana, dne 1. oktobra 2009
EVA 2009-2511-0017
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti