Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3438. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-A), stran 10622.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. septembra 2009.
Št. 003-02-8/2009-13
Ljubljana, dne 5. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU NA TRGU (ZEPT-A)
1. člen
V Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 61/06 in 45/08 – ZArbit) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta zakon določa način in obseg elektronskega poslovanja na trgu v skladu z Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L št. 178 z dne 17. 7. 2000, str. 1).«.
V drugem odstavku se za besedo »vprašanja« doda besedilo »storitev informacijske družbe kot gospodarskih dejavnosti, ki potekajo po internetu in so stalno dostopne. Pri tem zlasti ureja vprašanja«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedami »Ponudnik storitev mora« doda besedilo »na svojih spletnih straneh«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ponudnik storitev mora dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka omogočiti s povezavami, ki jih objavi na svoji glavni spletni strani.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V 6. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar se pošiljajo komercialna sporočila v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena ter gre hkrati tudi za neželeno elektronsko pošto v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, se uporabijo določbe tega zakona.«.
4. člen
Šesti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kadar ponudnika storitev zavezujejo kodeksi ravnanja, jih mora navesti ter zagotoviti ali opisati elektronski dostop do njih.«.
5. člen
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ponudniki storitev morajo vsem pristojnim organom na njihovo zahtevo najkasneje v roku treh dni od njenega prejema sporočiti podatke, na podlagi katerih je mogoče identificirati prejemnike njihove storitve (ime in priimek, naslov, firma, elektronski naslov). Navedene podatke morajo ponudniki storitev sporočiti zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj na podlagi odredbe sodišča, brez odredbe sodišča pa, če tako določa področni zakon.«.
6. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sodišče lahko ponudniku storitve naloži ustavitev ali preprečitev kršitve. Ne glede na izključitev odgovornosti ponudnikov storitev iz prvega odstavka tega člena, pa jim lahko sodišče odredi odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo.«.
7. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sodišče lahko ponudniku storitve naloži ustavitev ali preprečitev kršitve. Ne glede na izključitev odgovornosti ponudnikov storitev iz prejšnjega odstavka, pa jim lahko sodišče odredi odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo.«.
8. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sodišče lahko ponudniku storitve naloži ustavitev ali preprečitev kršitve. Ne glede na izključitev odgovornosti ponudnikov storitev iz prejšnjega odstavka, pa jim lahko sodišče odredi odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo.«.
9. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedama »Sodišče ali« doda besedo »pristojni«.
V drugem odstavku se v prvem stavku beseda »gospodarstvo« nadomesti z besedama »elektronske komunikacije«.
10. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Inšpektor pošlje pravnomočne odločbe, izdane v postopku nadzora nad izvajanjem tega zakona ministrstvu.«.
11. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek ponudnik storitev, ki opravlja dejavnost kot pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
– ne zagotovi prejemniku storitev dostopa do podatkov v skladu s prvim odstavkom 5. člena,
– ne označi jasno in nedvoumno cene storitve ali ne navede, ali so v njej vključeni davek, stroški dobave in morebitne druge dajatve (tretji odstavek 5. člena),
– pošilja komercialna sporočila v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena,
– ne omogoča shranjevanja ali reprodukcije pogodbenih določil ali splošnih pogojev (prvi odstavek 7. člena),
– ne opiše tehničnih postopkov za sklenitev pogodbe ali ne navede, ali bo shranil besedilo pogodbe in ali bo to besedilo dostopno prejemniku storitve, ali ne opiše tehničnih sredstev za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila ali ne navede jezikov, v katerih je mogoče skleniti pogodbo (drugi odstavek 7. člena),
– ne omogoča prejemniku storitve uporabe ustreznih, učinkovitih in dostopnih elektronskih sredstev, s katerimi lahko prepozna in popravi napake pri vnosu pred oddajo naročila (tretji odstavek 7. člena),
– ne navede kodeksov ravnanja, h katerim je zavezan, ali ne zagotovi ali ne opiše elektronskega dostopa do njih (šesti odstavek 7. člena),
– ne sporoči podatkov iz zahteve pristojnega organa v predvidenem roku (četrti odstavek 8. člena).
(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje ponudnik storitev, ki opravlja dejavnost kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik).
(3) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-02/09-12/15
Ljubljana, dne 25. septembra 2009
EPA 462-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti