Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009

Kazalo

3319. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Semič, stran 10252.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 6. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in 112/06 – popr.) je Občinski svet Občine Semič na 20. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Semič
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), kriteriji za določitev višine denarne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Do denarne pomoči so upravičeni tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Semič in ki v Občini Semič tudi bivajo.
Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po njihovi krivdi nujno potrebna pomoč,
– da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske.
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine: nenadna izguba zaposlitve, bistveno znižanje dohodkov, elementarne nesreče, dolgotrajna bolezen, invalidnost in druge izjemne okoliščine.
3. člen
Denarna pomoč je namenjena nakupu šolskih potrebščin, doplačilu šole v naravi, ekskurzij, kosil ipd., letovanju otrok, nakupu ozimnice in kurjave, plačilu drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
4. člen
Višina denarne pomoči znaša največ:
– posameznik 200 EUR,
– družina 600 EUR.
Denarno pomoč lahko prejmejo upravičenci enkrat letno.
5. člen
Zahtevki za dodelitev denarne pomoči se vlagajo na obrazcu Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči Občine Semič. Vlogi morajo biti priložena dokazila o utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine (tj. nenadna izguba zaposlitve, bistveno znižanje dohodkov, elementarne nesreče, dolgotrajna bolezen, invalidnost in druge izjemne okoliščine).
6. člen
V postopku dodelitve denarne pomoči se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku. Strokovna služba si za vse vlagatelje pridobi mnenje tri-članske komisije, katero imenuje župan. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči vodi in o njej odloča občinska uprava.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri županu.
Denarna pomoč se nakazuje neposredno vlagatelju v obliki denarja ali v funkcionalni obliki, neposredno izvajalcem storitve. Obliko izplačila določi komisija glede na ugotovljeno socialno stanje posameznika ali družine.
8. člen
Prejemnik denarne pomoči mora v roku 30 dni po prejemu pomoči dostaviti dokazila o namenski porabi dodeljene denarne pomoči.
Prejemnik pomoči je dolžan vrniti znesek prejete pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma denarne pomoči ni namensko porabil.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2009-2
Semič, dne 18. septembra 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.