Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3245. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov državnega pomena, projektov objektov v javni rabi, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte (projekt Pediatrične klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem, stran 9991.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. septembra 2009
O D R E D I L:
parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov državnega pomena, projektov objektov v javni rabi, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte (projekt Pediatrične klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem
Namen parlamentarne preiskave je:
1. ugotoviti ter razjasniti, ali so bili projekti in posli izvedeni pregledno in s skrbnostjo dobrega gospodarja;
2. ugotoviti ter razjasniti, ali je prišlo pri javnih razpisih in podpisanih pogodbah do nepravilnosti, zaradi česar niso bile izvedene v skladu s predpisi in usmeritvami, ki jih je sprejel Državni zbor, zaradi česar obstaja sum, da je prišlo do zlorab položaja in koruptivnosti;
3. ugotoviti ter razjasniti, ali je pri pogojih in postopkih oddaje javnih naročil, izbora ponudb, pogajanj ter vsebino ponudb prišlo do nepravilnosti, morebitnih zlorab položaja ter koruptivnosti;
4. ugotoviti ter razjasniti, ali so bili realizirani nakupi nepremičnin izvedeni racionalno, gospodarno in zakonito;
5. ugotoviti ter razjasniti, ali je pri izvedbi investicij, pri kupoprodajnih, leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih prihajalo do delovanja povezanih oseb in pridobitve protipravnih premoženjskih koristi nosilcev javnih funkcij ali z njimi sorodstveno, politično, poslovno ali kako drugače povezanih oseb;
6. ugotoviti, ali se je pri izvedbi projektov in poslov spoštovala vsa v Državnem zboru sprejeta zakonodaja;
7. ugotoviti, ali so bila sredstva iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana v okviru projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov s pripadajočimi garažnimi objekti ali površinami v Mestni občini Ljubljana, projektov objektov državnega pomena, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov v javni rabi, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, ter projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte, črpana in uporabljena racionalno, namensko in skladno s predpisi;
8. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri dogovarjanjih med nosilci javnih funkcij v postopkih priprave javnih naročil in potencialnimi ponudniki prihajalo do zlorab položaja, podkupovanja ter ostalih koruptivnih ravnanj, ki so prispevala k neupravičeni pridobitvi posla ter oškodovanja državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana v okviru projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov s pripadajočimi garažnimi objekti ali površinami v Mestni občini Ljubljana, projektov objektov državnega pomena, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov v javni rabi, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, ter projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte;
9. ugotoviti, ali so pri oddajanju javnih naročil s področja gradbenih investicij s področja t.i. visokih gradenj, kupoprodajnih, leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih obstajali vezani posli med ponudniki, ki so bili politično dogovorjeni;
10. ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij ravnali z vso dolžno skrbnostjo v postopkih urbanističnega, prostorskega in okoljskega dela izvedbe investicij ter kuprodajnih, leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih;
11. ugotoviti, ovreči ali dokazati sum, da je pri postopkih urbanističnega, prostorskega in okoljskega dela izvedbe investicij ter kupoprodajnih, leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih prihajalo do morebitnih zlorab s strani nosilcev javnih funkcij in s tem do pridobitve protipravnih premoženjskih koristi in korupcije;
12. ugotoviti, ali so bila dodatna dela in doplačila ter obračuni bonusov in malusov, ki so zviševali oziroma spreminjali osnovne vrednosti investicij realni, ali pa so bili posledica že vnaprej dogovorjenega postopka oddaje del z nizkimi oziroma dogovorjenimi ponudbenimi vrednostmi, ki so favorizirale določene ponudnike, ter ugotoviti, ali je pri teh poslih prihajalo do morebitnih zlorab položaja in korupcije;
13. ugotoviti stopnjo vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij in njihovo posredno ali neposredno povezavo ter morebitno zlorabo položaja pri izboru, pogajanjih in podpisih pogodb;
14. ugotoviti politično odgovornost ter morebitno zlorabo položaja posameznih nosilcev javnih funkcij pri izvedbi posameznih projektov ter kupoprodajnih, leasing, najemnih in drugih primerljivih poslov;
15. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri posameznih projektih in poslih prišlo do oškodovanja državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana v okviru projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov s pripadajočimi garažnimi objekti ali površinami v Mestni občini Ljubljana, projektov objektov državnega pomena, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov v javni rabi, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte;
16. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum o posrednih ali neposrednih povezavah posameznikov v verigi naročnik – projektant – izvajalec/podizvajalci – nadzornik – kupec/prodajalec/najemnik z nosilci javnih funkcij, kar naj bi jim omogočilo pridobitev neupravičene koristi in oškodovanja države;
17. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri tovrstnih povezavah prihajalo do izsiljevanja ali političnih navodil in pritiskov pri izvedbi poslov;
18. ugotoviti odgovornost in vpletenost nosilcev javnih funkcij pri pripravi razpisov javnih naročil in njihovo vpletenost pri morebitnih povezavah ali predhodnih dogovorih s ponudniki;
19. ugotoviti, ali je pri oddajanju javnih naročil s strani nosilcev javnih funkcij prihajalo do favoriziranja posameznih ponudnikov, kar je onemogočilo konkurenco;
20. ugotoviti politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi domnevne opustitve dolžnega ravnanja, uvedbe ustreznih postopkov v primerih sumov kaznivih dejanj oziroma koruptivnih ravnanj nosilcev javnih funkcij, v skladu z veljavno zakonodajo.
Obseg parlamentarne preiskave:
Preiskava naj zajema zlasti naslednje projekte velikih gradbenih investicij javnega pomena:
1. projekte stanovanjske gradnje, leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslov in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana;
2. projekt obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem;
3. projekt stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije;
4. projekt Pediatrične klinike;
5. projekt Onkološkega inštituta;
6. projekte gradbenih investicij s področja t.i. visokih gradenj, projektov objektov državnega pomena ter projektov objektov v javni rabi, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, od leta 1992 dalje.
Št. 020-02/09-79/7
Ljubljana, dne 23. septembra 2009
EPA 538-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost