Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2009, stran 9824.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2), Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 27. redni seji 3. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 124/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v evrih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      7.236.328
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           6.240.742
70   DAVČNI PRIHODKI               4.844.225
    700 Davki na dohodek in dobiček       4.072.723
    703 Davki na premoženje            529.950
    704 Domači davki na blago in storitve     241.552
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.396.517
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     276.570
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            4.000
    712 Globe in druge denarne kazni        5.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   47.640
    714 Drugi nedavčni prihodki         1.063.307
72   KAPITALSKI PRIHODKI              325.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      0
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      325.000
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              670.586
    740 Transferni prihodki iz drugih       133.685
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       536.901
    proračuna iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        11.580.801
40   TEKOČI ODHODKI               2.491.729
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     471.700
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     72.462
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.758.221
    403 Plačila domačih obresti             0
    409 Rezerve                  189.346
41   TEKOČI TRANSFERI              2.419.328
    410 Subvencije                 3.300
    411 Transferi posameznikom in        1.648.835
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in  131.569
    ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       635.624
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            6.339.188
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   6.339.188
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            330.556
    431 Investicijski transferi pravnim in    224.676
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi proračunskim   105.880
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI –4.344.473
    PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v        0
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              759.000
50   ZADOLŽEVANJE                 759.000
    500 Domače zadolževanje            759.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                0
55   ODPLAČILA DOLGA                   0
    550 Odplačila domačega dolga            0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH –3.585.473
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        759.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   4.344.473
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   3.585.473
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo
    - ali 0 ali +
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-13/2009
Škofljica, dne 3. septembra 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.