Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3199. Odlok o javnem glasilu Občine Majšperk, stran 9815.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06, ZMed-UPB1) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 25. redni seji dne 3. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o javnem glasilu Občine Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Majšperk (v nadaljevanju: glasilo) kot informativnega časopisa občine.
2. člen
Ime glasila je »Majšperčan – glasilo Občine Majšperk«.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Majšperk.
Sedež izdajatelja je: Majšperk 32/a, 2322 Majšperk.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja praviloma petkrat letno, in sicer enkrat na tri mesece ter številka, namenjena prireditvam ob praznovanju občinskega praznika.
Glasilo lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.
Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Majšperk brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Majšperk.
Glasilo se brezplačno pošlje tudi sosednjim občinam in občanom, ki začasno živijo zunaj občine, če ti podajo pisno vlogo.
II. GLAVNI NAMENI IN CILJI GLASILA
5. člen
Glasilo obvešča občane in občanke o delu organov Občine Majšperk, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Majšperk, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
III. UREDNIŠTVO GLASILA
6. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor.
7. člen
Naslov uredništva glasila je Majšperk 32/a, 2322 Majšperk.
Uredniški odbor
8. člen
Uredniški odbor šteje pet članov.
Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za mandatno dobo štirih let.
9. člen
Programsko zasnovo določi Občinski svet Občine Majšperk s sklepom.
Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni.
10. člen
Naloge uredniškega odbora so:
– oblikuje konkretno programsko zasnovo glasila,
– skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila,
– obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,
– obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– daje odgovornemu uredniku stališča in usmeritve za njegovo delo,
– obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem glasila, periodiko izdajanja in razširjanja glasila ter svoje predloge po potrebi posreduje v odločanje občinskemu svetu.
11. člen
Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila, sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Člani uredniškega odbora se med seboj enakopravni. Uredniški odbor odloča z večino glasov na seji prisotnih članov.
Način nagrajevanja odgovornega urednika oziroma članov uredniškega odbora ureja Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
12. člen
Za opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil, povezanih z glasilom, se lahko za posamezna dela sklene pogodbo z izvajalcem.
Odgovorni urednik
13. člen
Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
14. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje 19. člena Zakona o medijih (mora biti poslovno sposoben, ne sme mu biti izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja). Kandidat tudi ne sme biti član Občinskega sveta Občine Majšperk in ne funkcionar politične stranke. Izpolnjevati mora tudi naslednje pogoje:
– ima višjo ali visoko izobrazbo družboslovne smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju novinarstva ali
– ima srednjo izobrazbo in dve leti delovnih izkušenj na področju novinarstva.
Prednost ima kandidat z višjo izobrazbo.
15. člen
Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredniški odbor,
– sooblikuje programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in pridobiti soglasje članov uredniškega odbora in to najkasneje sedem (7) dni pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
16. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva, ki se predvidijo v proračunu Občine Majšperk na podlagi letnega finančnega načrta,
– sredstva od oglaševalskih sporočil,
– druga sredstva.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
17. člen
Sredstva iz 16. člena se smejo nameniti za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– lektoriranje in tiskanje glasila,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA
Izdajanje glasila
18. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij, ki jih v javnem interesu organizirajo različni posamezniki in organizacije s sedežem oziroma bivališčem v Občini Majšperk ali pa vključujejo v veliki meri občane Občine Majšperk.
19. člen
Cene oglaševanja določi občinski svet na predlog urednika in občinske uprave.
20. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z glasilom opravi občinska uprava v dogovoru z urednikom.
21. člen
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev namenja glasilo del prostora za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. Vsem kandidatom in kandidatnim listam morajo biti zagotovljeni enakovredni pogoji predstavitve v glasilu. Pri objavah in predstavitvah kandidatov in kandidatnih list se upoštevajo določbe zakona, ki ureja postopek volilne kampanje.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v času volilne kampanje ob razpisu volitev v državni zbor in volitev predsednika republike.
VI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
23. člen
Izdajatelj glasila je prijavil glasilo pri Ministrstvu za kulturo v razvid medijev in se vodi pod zaporedno št. 94, prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.
24. člen
Imenovani uredniški odbor in odgovorni urednik delujejo do konca mandata občinskega sveta. Nato se imenujejo v skladu z veljavnim odlokom.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-36/2009-2
Majšperk, dne 3. septembra 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.