Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3198. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2009, stran 9814.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2 in 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 79/08 in 119/08), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 18. redni seji dne 7. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2009
1.
Cena dnevnega programa v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma znaša mesečno po otroku od 1. 9. 2009 dalje:
– v prvem starostnem obdobju 450,00 €
– v drugem starostnem obdobju 376,90 €.
2.
Kot osnova za izračun plačila staršev za prvega otroka v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za prvo starostno obdobje, ki imajo stalno bivališče v Občini Kuzma, se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev, določi cena 400,00 € na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene programa vrtca iz 1. člena v višini 50,00 € (subvencija) bo varstvo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Kuzma, pokrivala Občina Kuzma iz sredstev občinskega proračuna za otroško varstvo.
3.
Za dneve odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje odbitek celotne dnevne oskrbnine.
Za dneve odsotnosti otroka v primeru bolezni, se staršem višina plačila zniža za stroške neporabljenih živil.
Za izostanek do dveh dni, se stroški neporabljenih živil ne odbijejo.
Za izostanek do dveh dni, se stroški neporabljenih živil odbijejo le v primeru, če je otrokova odsotnost pisno napovedana najmanj dva dni pred izostankom.
4.
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca neprekinjeno več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve odsotnosti obračuna 50% cene, ki jo plačujejo v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Znižano plačilo uveljavljajo starši s pisno izjavo o odsotnosti otroka zaradi bolezni (zdravniško potrdilo), ki jo predložijo vrtcu. Starši, ki uveljavljajo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni do zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti iz 2. člena tega sklepa.
5.
Za neprekinjeno odsotnost otroka v vrtcu v času poletnih počitnic plačajo starši 20% stroškov oskrbnine, ki je bila staršem določena z odločbo o znižanem plačilu za program vrtca. Starši 10 dni pred nastopom odsotnosti s pisno izjavo obvestijo vzgojiteljico (izjavo dobijo v vrtcu).
6.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za leto 2009 (Uradni list RS, št. 120/08).
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2009 dalje.
Št. 900-5/2009-2
Kuzma, dne 7. septembra 2009
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.