Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3197. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2009, stran 9813.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/07), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 18. redni seji dne 7. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2009 (Uradni list RS, št. 17/09) se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se pravilno glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v eurih
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       1.620.460
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            1.251.535
70  DAVČNI PRIHODKI                1.094.585
   700 Davki na dohodek in dobiček         984.085
   703 Davki na premoženje             62.000
   704 Domači davki na blago in storitve      48.500
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                156.950
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      45.900
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             11.900
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           99.150
72  KAPITALSKI PRIHODKI               105.145
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       105.145
   nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                 3.500
   730 Prejete donacije iz domačih virov       3.500
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI               260.280
   740 Transferni prihodki iz drugih        260.280
   javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1.594.265
40  TEKOČI ODHODKI                 620.672
   400 Plače in dodatki – zaposleni        163.796
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      51.990
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        318.598
   403 Plačila domačih obresti           33.500
   409 Rezerve                   52.788
41  TEKOČI TRANSFERI                429.910
   410 Subvencije
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  229.286
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   140.182
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        60.442
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              449.311
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     449.311
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             94.372
   430 Investicijski transferi           11.286
   431 Invest. transferi fiz. in prav. osebam,   86.086
   ki niso pror. upor.
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI    26.195
   PRIMANJKLAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     6.000
   KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           6.000
   750 Prejeta vračila danih posojil         6.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
   (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     6.000
   KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                58.520
50  ZADOLŽEVANJE                   58.520
   500 Domače zadolževanje             58.520
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)              90.620
55  ODPLAČILA DOLGA                 90.620
   550 Odplačila domačega dolga           90.620
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU         95
   (III.+VI.+X)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –32.100
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)  –26.195
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-5/2009-2
Kuzma, dne 7. septembra 2009
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.