Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3187. Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom, stran 9656.

Za izvrševanje 27. in 73. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o zagotavljanju pravne pomoči policistom
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za zagotovitev pravne pomoči policistu, če se zoper njega vodi predkazenski postopek ali, če je zoper njega uveden kazenski ali odškodninski postopek zaradi opravljanja uradnih nalog, ki jih je po oceni policije opravil v skladu s predpisi.
2. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri odločanju o zagotavljanju strokovne pravne pomoči posamezniku, ki je policiji pomagal pri opravljanju njenih nalog in je v zvezi s tem zoper njega uveden kazenski ali odškodninski postopek.
3. člen
Postopek za zagotovitev pravne pomoči je hiter, zagotoviti mora učinkovito pravno pomoč.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. vlagatelj je oseba, ki v skladu s tem pravilnikom zaprosi za zagotovitev pravne pomoči;
2. upravičenec do pravne pomoči je oseba, ki ji je z odločbo generalnega direktorja policije odobrena pravna pomoč;
3. pravna pomoč je pravica upravičenca, da mu policija pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja policijo plača stroške izvajalca pravne pomoči v predkazenskem, kazenskem ali odškodninskem postopku v višini, določeni z odvetniško tarifo, stroške kazenskega ali odškodninskega postopka ter stroške sodnih taks;
4. predstojnik za policista, zaposlenega v generalni policijski upravi, je generalni direktor policije, direktor policijske uprave pa za policista, zaposlenega na policijski upravi in za posameznika iz 2. člena tega pravilnika, ki ima stalno ali začasno prebivališče na območju policijske uprave ali je na njenem območju pomagal policiji pri opravljanju njenih nalog;
5. izvajalec pravne pomoči je odvetnik, ki je po zakonu, ki ureja odvetništvo, vpisan v imenik odvetnikov ali odvetniška družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja odvetništvo.
2. PISNA VLOGA OZIROMA ZAHTEVEK
5. člen
Postopek za zagotovitev pravne pomoči se začne na podlagi pisne vloge oziroma zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vloga). Vlogo se pošlje predstojniku.
6. člen
Vloga mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je potrebno za oceno in odločitev o zahtevku za pravno pomoč. Predvsem mora vsebovati:
– osebne podatke vlagatelja,
– naziv policijske enote vlagatelja, če gre za policista,
– kratek opis naloge, v zvezi s katero vlagatelj zahteva pravno pomoč, če gre za policista, ali kratek opis z zakonom določene naloge, pri kateri je posameznik nudil pomoč policiji,
– dokazilo, s katerim vlagatelj izkaže, da se zoper njega vodi predkazenski postopek ali je zoper njega uveden kazenski ali odškodninski postopek.
7. člen
(1) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, predstojnik v roku 3 dni obvesti vlagatelja, da jo dopolni v roku 3 dni. Poziv za dopolnitev vloge se pošlje vlagatelju v pisni obliki, lahko pa se mu sporoči tudi po telefonu ali ustno. O telefonskem ali ustnem sporočilu se v spisu napiše uradni zaznamek. Če vlagatelj pomanjkljivosti vloge ne odpravi v roku, ki ga določi predstojnik, se šteje, da vloga ni bila vložena.
(2) Pri vlogi, prejeti z uporabo telekomunikacijskih storitev, se šteje, da jo je podpisala oseba, ki je na vlogi navedena kot podpisnik.
3. OCENA SKLADNOSTI NALOGE S PREDPISI
8. člen
(1) Predstojnik mora v roku 3 dni od prejema popolne vloge imenovati komisijo, ki oceni skladnost uradne naloge s predpisi. Komisijo sestavljajo predsednik in vsaj dva člana. Komisiji so, na njeno zahtevo, dolžni nuditi strokovno pomoč tudi drugi delavci policije.
(2) Komisija mora ugotoviti dejansko stanje in v ta namen ugotoviti in obrazložiti vsa dejstva, ki so pomembna za odločitev. Komisija je dolžna sprejeto oceno o tem, ali je bila uradna naloga opravljena v skladu s predpisi, utemeljiti in obrazložiti.
(3) Komisija mora oceno sprejeti v roku, ki praviloma ni daljši od 8 dni, in jo posredovati generalnemu direktorju policije.
9. člen
Če generalni direktor policije oceni, da ocena komisije ni pripravljena v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, ali pa z njo ne soglaša, lahko od komisije zahteva ponovno presojo dejstev, ali imenuje novo komisijo, ali pa direktorju policijske uprave, ki je pristojen za imenovanje, predlaga imenovanje nove komisije. V novo komisijo so lahko imenovani tudi delavci policije iz drugih policijskih uprav ali generalne policijske uprave.
4. ODLOČANJE O VLOGI
10. člen
(1) Generalni direktor policije odloči o vlogi za pravno pomoč s pisno odločbo.
(2) V izreku odločbe, s katero se vlagatelju odobri ali zavrne pravno pomoč, je treba natančno opredeliti zadevo, za katero se upravičencu priznava pravno pomoč do pravnomočnosti sodne odločbe in v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi ali se mu pravne pomoči ne prizna.
(3) Odločba, s katero se odloči o pravni pomoči, se v roku 3 dni pošlje upravičencu.
5. IZVAJANJE PRAVNE POMOČI
11. člen
Izvajalca pravne pomoči izbere upravičenec skladno z določbami zakona, ki ureja odvetništvo. Upravičenec je dolžan praviloma izbrati izvajalca v kraju bivališča, v kraju kjer se vodi predkazenski postopek ali v kraju sedeža sodišča, pri katerem poteka kazenski ali odškodninski postopek.
12. člen
(1) Policija plačuje upravičencu vse stroške odobrene pravne pomoči iz 3. točke 4. člena tega pravilnika.
(2) Če upravičenec želi, da policija plačuje stroške pravnega zastopanja neposredno izvajalcu pravne pomoči, je dolžan policijo o tem pisno obvestiti. V obvestilu mora navesti naziv in naslov izvajalca pravne pomoči.
(3) Policija plačuje stroške izvajalca pravne pomoči na podlagi predložitve računa s specifikacijo stroškov. Rok za plačilo začne teči z dnem prispetja računa s specifikacijo.
13. člen
Upravičenec ali izvajalec pravne pomoči sta dolžna policiji dostaviti vse odločitve, s katerimi se odloča v postopku, za katerega je bila odobrena pravna pomoč, v roku 15 dni po prejemu.
14. člen
Policija ves čas postopka vse do pravnomočnosti sodbe ter ves čas postopka, ki se nadaljuje, ker je bilo vloženo izredno pravno sredstvo, na predlog upravičenca, izvajalca pravne pomoči ali na podlagi lastne ocene, s strokovnimi nasveti pomaga izvajalcu pravne pomoči.
15. člen
(1) Policija lahko plačilo stroškov predkazenskega, kazenskega ali odškodninskega postopka zavrne, če o sodnih odločitvah ni bila obveščena na način določen v 12. členu tega pravilnika in zaradi tega ni mogla ravnati v skladu s 14. členom tega pravilnika.
(2) Policija ni dolžna plačati stroškov opominov zaradi zamujenih plačil ter stroškov nastalih po izključni krivdi upravičenca.
16. člen
(1) Upravičenec, ki so mu na podlagi pravnomočne odločbe sodišča prisojeni stroški postopka, je dolžan vrniti dejansko povrnjene stroške v proračun Republike Slovenije, vendar največ do višine prejetih stroškov pravne pomoči. Rok vračila povrnjenih stroškov je 15 dni od prejema.
(2) Če upravičenec v postopku ne uspe, ni dolžan povrniti sredstev plačane pravne pomoči.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Postopki v zahtevkih za zagotovitev pravne pomoči, vloženih pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, se izvedejo in dokončajo po določbah Pravilnika o zagotavljanju pravne pomoči policistom v zvezi z opravljanjem uradnih nalog in posameznikom v zvezi z dano pomočjo policiji (Uradni list RS, št. 26/03 in 33/08).
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom v zvezi z opravljanjem uradnih nalog in posameznikom v zvezi z dano pomočjo policiji (Uradni list RS, št. 26/03 in 33/08).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-177/2009
Ljubljana, dne 8. septembra 2009
EVA 2009-1711-0034
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost